Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 12

Strona 12 z 29

Próba

2005

2006

2007

OD

Łączny koszt za tonę Wskaźnik (2005 = 100) Koszty surowca Wskaźnik (2005 = 100)

863 100 498 100

863 100 532 107

974 113 603 121

1 007 117 622 125

8.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/59

k) Rentowność i zwrot z inwestycji

(82)

W badanym okresie rentowność sprzedaży produktu podobnego, prowadzonej przez producentów objętych próbą, wyrażona jako odsetek sprzedaży netto, zwiększyła się z 12,1 % w 2005 r. do 17,9 % w 2007 r. Następnie spadła do 15,4 % w OD. Rentowność wzrosła zatem o 3 punkty procentowe pomiędzy 2005 r. a OD.


Próba

2005

2006

2007

OD

Rentowność sprzedaży WE niepowiązanym klientom (% sprzedaży netto) Wskaźnik (2005 = 100) ROI (zysk w ujęciu procentowym wartości księgowej netto inwestycji) Wskaźnik (2005 = 100)

12,1 %

17,3 %

17,9 %

15,4 %

100 47,1 % 100

143 85,1 % 181

147 79,2 % 168

127 51,7 % 110

(83)

Zwrot z inwestycji („ROI”) wyrażony jako procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto inwestycji był zasadniczo zgodny z tendencją dotyczącą rentowności. Zwiększył się on z poziomu 47 % w 2005 r. do 85 % w 2006 r. Spadł następnie do 79 % w 2007 r. i dalej do 52 % w OD. Ogółem zwrot z inwestycji wzrósł w okresie badanym o 4,6 punkt procentowego.

l) Przepływy pieniężne i zdolność do pozyskiwania kapitału

(84)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2005 r. wyniosły prawie 367 mln EUR Wzrosły do około 684 mln EUR w 2006 r., do 1 mld EUR w 2007 r., po czym wróciły do około 630 mln EUR w OD. Nie było oznak trudności w pozyskiwaniu kapitału ze strony przemysłu wspólnotowego.

Próba

2005

2006

2007

OD

Przepływy pieniężne (EUR) Wskaźnik (2005 = 100)

367 215 052 100

684 541 347 186

1 034 223 612 282

634 658 147 173

m) Inwestycje

(85)

Roczne inwestycje przedsiębiorstw objętych próbą w produkcję produktu podobnego zwiększyły się o 83 % w latach 2005–2006, o kolejne 94 punkty procentowe w latach 2006–2007, a następnie wzrosły jeszcze nieznacznie w OD. Ogółem inwestycje wzrosły o około 185 % pomiędzy 2005 r. a OD. Głównym celem wspomnianych inwestycji przemysłu wspólnotowego była poprawa jakości produktu, zwiększona wydajność zakładów, rozwój nowych produktów i procesów, poprawa bezpieczeństwa przemysłowego oraz ochrona środowiska. Inwestycje nie przełożyły się na wzrost wydajności produkcji.

Próba

2005

2006

2007

OD

Inwestycje netto (EUR) Wskaźnik (2005 = 100)

99 895 036 100

182 508 624 183

276 813 902 277

284 860 412 285

L 94/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2009

(86)

Uznaje się, że w badanym okresie przemysł wspólnotowy skierował bardzo znaczące środki na inwestycje. Sytuację tę należy rozpatrywać w kontekście bardzo niskiego poziomu inwestycji, który był możliwy w poprzednich latach, gdy poziomy rentowności przemysłu wspólnotowego były bardzo niskie lub nawet ujemne. Z powodu długich okresów, w trakcie których przemysł wspólnotowy ponosił szkodę, m.in. z powodu dumpingowego przywozu z Chorwacji, Rosji i Ukrainy, i w czasie których konieczne było poważne wstrzymanie inwestycji (1), niemożliwe było osiągnięcie niezbędnego poziomu inwestycji. Wyższy poziom zysku w okresie badanym miał więc kluczowe znaczenie dla umożliwienia przemysłowi wspólnotowemu dokonania tych inwestycji, które były od tak dawna odkładane. Nie dokonano inwestycji w celu zwiększenia wydajności produkcji w związku z narastającymi obawami co do możliwości wypracowania zysku ze zwiększonego popytu w sytuacji agresywnej ekspansji chińskiego przywozu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.