Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 14

Strona 14 z 29

5. Wnioski dotyczące szkody

(88)

Sprawdzone dane wskazują na istnienie pewnych oznak szkody. Na wyraźnie powiększającym się rynku (+ 24 %) przemysł wspólnotowy był w stanie zwiększyć swoją

(1) Zob. rozporządzenie Rady (WE) nr 954/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, s. 4, motywy 160 i 168). W roku 2001, jedynym dochodowym roku w OD obejmującym poprzednie dochodzenie, inwestycje wyniosły 65 mln EUR. Do 2004 r. (roku, w którym przemysł wspólnotowy poniósł ciężkie straty), kwota ta musiała zostać zredukowana do 26 mln EUR.


8.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/61

1.1. Konsumpcja we Wspólnocie

(91)

Szacuje się, że konsumpcja we Wspólnocie, która wzrastała do momentu OD, spadła znacząco, o co najmniej 30 %, w okresie pomiędzy końcem OD a rokiem 2009. Te szacunki opierają się na powszechnie dostępnych informacjach, które zostały również poparte danymi przedstawionymi przez skarżącego oraz prognozami przedstawionymi przez producentów wspólnotowych objętych próbą. Ponadto skarżący przedstawił informacje dotyczące poszczególnych segmentów rynku prognozujące znaczący spadek konsumpcji we wszystkich sektorach, z wyjątkiem OCTG, który uważa się za mniej dotknięty ogólnym, znacznym spadkiem popytu. 1.2. Przywóz z ChRL i udział w rynkach powiązanych

1.3. Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych przemysłu wspólnotowego

(99)

(92)

Przewiduje się, że produkcja przemysłu wspólnotowego zmniejszy się o 20–35 punktów procentowych pomiędzy OD a 2009 r. Tendencja ta została potwierdzona w prognozach przedstawionych przez przedsiębiorstwa objęte próbą. Z analizy tych prognoz można wywnioskować, że ogólny spadek produkcji również odzwierciedla fakt, iż w ramach ogólnego spadku konsumpcji popyt na niektóre rodzaje produktów spadł mniej niż popyt na inne, tak więc przewiduje się zmianę w proporcjach asortymentu produktów.

(100) Z informacji przekazanych przez przedsiębiorstwa objęte

(93)

Przywóz dumpingowy z ChRL nadal znacznie wzrastał do końca OD. Ta tendencja wzrostowa w skali roku potwierdziła się co najmniej do końca 2008 r. Biorąc pod uwagę malejącą od ostatnich miesięcy 2008 r. konsumpcję, spodziewany jest wzrost ich udziału w rynku również w roku 2009. Jak wskazano w motywie 60 powyżej, przewiduje się, że przywóz z Chin nadal będzie koncentrował się przede wszystkim na przemyśle mechanicznym i budowlanym, a także na sektorze rur przewodowych. Nawet jeżeli w rezultacie spadku na rynku spadnie popyt na łączną wielkość przywozu – przy czym przewiduje się, że taki spadek nie będzie znaczny – udział przywozu z Chin w rynku proporcjonalnie wzrośnie w segmentach, w których udział tego przywozu był wcześniej duży. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że charakteryzujący się niskimi cenami przywóz stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny na rynku, na którym w coraz większym stopniu dąży się do obniżenia kosztów. W konsekwencji przewiduje się zwiększenie szacowanego udziału przywozu z Chin w rynku. W zależności od zmian w zakresie konsumpcji, pomiędzy 2008 a 2009 r. udział chińskiego przywozu w rynku może nawet wzrosnąć o kilku punktów procentowych, biorąc pod uwagę agresywną politykę zwiększania udziału w rynku z ostatnich lat – zob. motyw 61 powyżej oraz motywy 114 i 115 poniżej. Co się tyczy cen przywozu produktu objętego postępowaniem, stowarzyszenie chińskich eksporterów („CISA”) twierdziło, że ceny te wzrosły znacząco po OD. Zostało potwierdzone, że dane EUROSTATU pokazują rzeczywiście taki wzrost po OD. Należy w tym kontekście odnotować, że wzrost ten jest w niektórych przypadkach znaczący (do 33 %–43 %). Jednakże dochodzenie wykazało, że wzrost ten odzwierciedla ogólny wzrost cen niektórych surowców (stali, złomu żelaznego i surówki) oraz kosztów energii, który miał miejsce na całym świecie od kwietnia do października 2008 r., i że wzrost ten nie wyeliminował podcięcia cenowego, które pozostaje znaczące.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.