Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 16

Strona 16 z 29

wspólnotowych rentowność przemysłu wspólnotowego w okresie pomiędzy OD a 2008 r. zmniejszyła się nieco, tj. o 0,5 punktu procentowego. Jednakże według doniesień rentowność ta zmniejszyła się znacząco pod koniec 2008 r., a prognozy na 2009 r. przewidują silny spadek do ok. 2 %.

(111) Należy przypomnieć, że już w przeszłości wykazano, że

(106) Dlatego też zebrano od przemysłu wspólnotowego infor-

macje dotyczące ewolucji cen kilku reprezentatywnych rodzajów produktów, co do których stwierdzono, że konkurowały bezpośrednio z chińskim przywozem dumpingowym w OD. Na podstawie tej analizy ustalono, że ceny ważnych rodzajów produktów przywożonych w dużych ilościach z ChRL w OD wzrosły w drugiej połowie 2008 r. w celu częściowego odzwierciedlenia wzrostu kosztów wspomnianego również w motywie 98 powyżej. 1.5. Ceny/koszty przemysłu wspólnotowego


rentowność przemysłu wspólnotowego była szczególnie niska w okresach, gdy wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosiło poniżej 75 %. Tak właśnie było w okresie objętym dochodzeniem, po którym przyjęto rozporządzenie Rady (WE) nr 954/2006 (1), gdy wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło znacząco z powodu presji wywieranej przez dumpingowy przywóz, m.in. z Chorwacji, Rosji i Ukrainy.

1.8. Wnioski dotyczące prawdopodobnej ewolucji konsumpcji we Wspólnocie, przywozu z kraju, którego dotyczy postępowanie, oraz sytuacji w przemyśle wspólnotowym po okresie objętym dochodzeniem

(112) Powyższa analiza dotycząca prawdopodobnej ewolucji

(107) Przedsiębiorstwa

objęte próbą poproszono również o przedstawienie danych dotyczących ewolucji ich kosztów związanych z produktem objętym postępowaniem, a także innych znaczących kosztów.

(108) Przedstawione dane pokazują, że ogólny wzrost kosztów

jest prawdopodobny. Wynika to z dwóch głównych czynników. Po pierwsze, należy się spodziewać, że zmniejszenie się liczby pracowników spowodowane ograniczeniem produkcji i wykorzystania mocy produkcyjnych nie będzie skutkować odpowiednim zmniejszeniem się kosztów pracy. Stanie się tak dlatego, że pracodawcy będą zmuszeni do udzielania urlopów przymusowych i ograniczania liczby godzin pracy, co może zwiększyć średni koszt pracy. Po drugie, zmiana asortymentu w kierunku produktów wyższej klasy (choć niekoniecznie o wyższej rentowności) oznacza również przeciętny wzrost kosztów (w tym kosztów surowca). Ponadto oczywisty spadek wydajności spowodowany zmniejszeniem wielkości produkcji oraz mniejszym niż optymalne wykorzystaniem mocy produkcyjnych doprowadzi do proporcjonalnego zwiększenia kosztów stałych.

konsumpcji, przywozu chińskich produktów po cenach dumpingowych oraz głównych wskaźników szkody w okresie między IP a 2009 r. (zob. motywy 90–111 wskazuje na to, że nastąpiło już znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej przemysłu wspólnotowego i przewiduje się, że w najbliższej przyszłości będzie ono postępować dalej, a może nawet się zaostrzy. Wyraźnie wskazuje na to ewidentny spadek produkcji, wielkości sprzedaży we Wspólnocie, udziału w rynku i rentowności (około - 13 punktów procentowych). Ocena ta dokonana została na podstawie danych odnoszących się do prognoz, które zostały poparte wystarczającymi dowodami szczegółowymi. W szczególności tendencje przewidywane dla okresu po OD do końca 2008 r. mogły być w dużym stopniu zweryfikowane już w trakcie odbytych wizyt weryfikacyjnych. W trakcie dochodzenia dostarczono dalsze dowody (w szczególności dotyczące spadku cen i wielkości sprzedaży oraz dla roku 2009 r.). Nawet jeśli nie ma pewności, jak w przypadku każdej prognozy, czy wskazane tendencje przyjmą rzeczywiście taką formę, jak się przewiduje, jest bardzo prawdopodobne, że tak właśnie będzie. W związku z tym stwierdza się, że przemysł wspólnotowy stanął w obliczu poniesienia istotnej szkody już w pierwszych miesiącach 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.