Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 21

Strona 21 z 29

Średnia cena w ramach tego przywozu spadła między 2005 r. a OD i pozostała znacznie niższa od średniej ceny oferowanej przez podmioty z wszystkich pozostałych źródeł. przywozu z Chin wyniosło ogółem 24 % na podstawie średniej ważonej. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że w tym samym okresie te same towary przywożone na warunkach dumpingowych były sprzedawane po znacznie niższych cenach niż towary przywożone z innych źródeł (zob. motyw 143 poniżej).

(126) Zagrożenie ze strony czynników szkody omówionych


(129) Jak wskazano w motywie 65 powyżej, podcięcie cenowe

w motywach 113–125 powyżej należy odczytywać w kontekście specyficznej sytuacji na rynku WE, jaka nastała po OD i która najprawdopodobniej nie zmieni się w najbliższej przyszłości. W kontekście znacznego spadku konsumpcji, o którym mowa w motywie 91

L 94/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2009

(130) W okresie od 2005 r. do OD przywóz z ChRL nie

spowodował szkody, która mogłaby być uznana za istotną. Jednakże istnieje wyraźna zbieżność w czasie pomiędzy znacznym wzrostem przywozu z Chin a pogorszeniem się niektórych wskaźników szkody, np. spadkiem o 5 punktów procentowych udziału przemysłu wspólnotowego w rynku przy rosnącej konsumpcji. Wzrost poziomu chińskiego przywozu po cenach dumpingowych był zatem przyczyną tego, że przemysł wspólnotowy nie mógł w pełni skorzystać ze wzrostu popytu, jaki nastąpił na rynku wspólnotowym. Pod tym względem należy także zauważyć, że istnieje wyraźna zbieżność w czasie pomiędzy szybkim wzrostem udziału chińskich produktów w rynku i równoczesnym znacznym spadkiem udziału w rynku przywozu z Rosji i Ukrainy, które były dla Chin bezpośrednimi konkurentami pod względem ceny.

się, że sama obecność znacznych ilości tanich chińskich towarów w sytuacji spadającej konsumpcji powinna zostać uznana za przyczynę szkody, gdyż będzie ona wywierała istotną presję na obniżkę ogólnego poziomu cen na rynku. W sytuacji nadwyżki podaży i wobec dążenia odbiorców do redukcji kosztów produkcji w celu utrzymania konkurencyjności ceny materiałów najprawdopodobniej będą zmierzały do najniższego poziomu (tj. ceny produktów z ChRL). Względy jakości i bezpieczeństwa dostaw, które obecnie mogą jeszcze działać na korzyść przemysłu wspólnotowego, prawdopodobnie będą odgrywać coraz mniejszą rolę i przemysł wspólnotowy będzie zmuszony do obniżki cen z powodu presji wywieranej na rynek przez tanie chińskie produkty.

(131) Ponadto biorąc pod uwagę znaczne podcięcie cen prze-

(135) W podsumowaniu, uwzględniając fakt, że – mimo tego,

mysłu wspólnotowego przez przywóz z ChRL, uważa się, że począwszy od OD, przywóz po cenach dumpingowych wywarł ogólną presję na obniżkę cen na rynku wspólnotowym, uniemożliwiając przemysłowi wspólnotowemu zwiększenie cen sprzedaży w stopniu koniecznym do utrzymania dotychczasowego poziomu rentowności.

(132) Jak wspomniano w motywie 89 powyżej, niezależnie od

spadkowej tendencji niektórych czynników szkody, spowodowanej przez import z Chin, stwierdza się, że ogólnie szkoda poniesiona przez przemysł wspólnotowy nie była istotna. Jednakże ustalenia te należy odczytywać w świetle analizy dotyczącej przewidywanych zmian konsumpcji, przywozu i niektórych czynników szkody, dokonanej dla okresu po OD i omówionej w motywach 91–112 powyżej.

że przemysł wspólnotowy nie poniósł istotnej szkody podczas okresu badanego, choć pozostał osłabiony pod koniec pod koniec OD (zob. motyw 89) – zaistniały w pełni wszystkie okoliczności warunkujące pełne zaistnienie szkody po OD (zob. motyw 112 powyżej) oraz spełnione są również warunki określające zagrożenie wystąpienia szkody, jak wyjaśniono w motywie 126 powyżej, stwierdza się, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy bezpośrednim zagrożeniem ze strony chińskiego przywozu po cenach dumpingowych a przewidywaną szkodą, jaką najprawdopodobniej poniesie przemysł wspólnotowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.