Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 22

Strona 22 z 29

3. Wpływ innych czynników 3.1. Działalność przywozowa i wywozowa przemysłu wspólnotowego

(136) Ustalono, że niektórzy członkowie przemysłu wspólno-

(133) Jak wyjaśniono w motywie 93 powyżej, według infor-

macji dotyczących ostatniego okresu, pomiędzy OD a grudniem 2008 r., wielkość przywozu po cenach dumpingowych nie spadła przez ostatnie dwa miesiące 2008 r. w porównaniu z rokiem 2007, mimo wyraźnych sygnałów o już spadającej konsumpcji we Wspólnocie w listopadzie i grudniu 2008 r. Świadczy to o tym, że rozpoczynający się spadek konsumpcji nie miał wpływu na wielkość przywozu, który wręcz zwiększył swój udział w rynku. Nie ma powodów, by sądzić, że w przypadku podobnego, a nawet gorszego krótkookresowego scenariusza tendencja ta zostanie odwrócona.


towego przywozili ograniczone ilości produktu objętego postępowaniem z ChRL i z innych krajów. Przywóz ten (szacowany na mniej niż 2 % całkowitego przywozu z ChRL) dokonywany był w celu spełnienia specyficznych wymagań odbiorców, którzy zamawiają albo produkty o określonej specyfikacji, nieprodukowane przez producentów wspólnotowych, albo towary o wyjątkowo niskiej cenie. Biorąc pod uwagę bardzo niski poziom tego przywozu, nie uważa się, aby naruszał on związek przyczynowo-skutkowy stwierdzony powyżej.

(134) Jednakże nawet w przypadku, gdyby przywóz po cenach

(137) Ponadto jedna grupa producentów wspólnotowych jest

dumpingowych zmniejszył się do pewnego stopnia w wartościach bezwzględnych, przewiduje się, że jego udział w rynku pozostanie na tym samym poziomie lub nawet zwiększy się w miarę przewidywanego stosunkowo szybkiego zmniejszania się rynku. Wreszcie, nawet w przypadku gdyby wielkość przywozu z Chin zaczęła maleć proporcjonalnie bardziej niż konsumpcja, uważa

powiązana z chińskim producentem eksportującym poprzez udział mniejszościowy. Ustalono jednak, że ten chiński producent eksportujący nie dokonuje sprzedaży eksportowej do Wspólnoty na rzecz spółek powiązanych ze wspomnianym producentem wspólnotowym. Stwierdza się zatem, że tego rodzaju udział mniejszościowy nie ma wpływu na sytuację przemysłu wspólnotowego i nie powinien mieć takiego wpływu w przyszłości.

8.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/67

(138) Jedna z grup producentów wspólnotowych dokonywała przywozu znacznych ilości stalowych rur

i przewodów pochodzących z Argentyny i Meksyku od spółek powiązanych. Produkty te to w większości wyroby o wysokiej wartości, takie jak rury przewodowe oraz przewody i rury głębinowe (OCTG); stanowiły one mniej niż 10 % produkcji tej grupy we Wspólnocie. Dodatkowo porównanie poszczególnych modeli wykazało, że przywóz ten nie powodował podcięcia cen przemysłu wspólnotowego. Stwierdzono zatem, że przywóz ten nie spowodował ani też nie spowoduje w przyszłości szkody dla przemysłu wspólnotowego.

(139) Jak wynika z poniższej tabeli, wielkość sprzedaży eksportowej w badanym okresie pozostała na tym

samym poziomie. Zbadano także działalność wywozową przemysłu wspólnotowego i wykluczono możliwość jej przyczynienia się do powstania szkody dla przemysłu wspólnotowego. Przede wszystkim podczas dochodzenia wyodrębniono i zbadano odpowiednio wszelkie możliwe efekty tej działalności. Po drugie, jak wspomniano w motywie 102 powyżej, przewiduje się, że wywóz dokonywany przez przemysł wspólnotowy pozostanie na stałym poziomie w porównaniu do spadającej produkcji i sprzedaży na rynku WE, gdyż wywóz ten koncentruje się na innych segmentach rynku, jak wytłumaczono w motywie 102 powyżej.

Przemysł wspólnotowy 2005 2006 2007 OD

Sprzedaż eksportowa (w tonach) Wskaźnik (2005 = 100)

1 651 514 100

1 825 543 111

1 711 165 104

1 646 927 100

3.2. Przywóz z krajów trzecich (Rosja + Ukraina)

(140) Wielkość przywozu zarówno z Rosji, jak i z Ukrainy spadła znacznie w okresie badanym, co

przedstawiono w poniższej tabeli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.