Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 23

Strona 23 z 29

Łączny udział przywozu z tych dwóch krajów zmniejszał się stale z 15,4 % w 2005 r. do 4,4 % podczas OD. Jednocześnie średnia cena w ramach tej sprzedaży wzrosła o 33 %. Należy zauważyć, że zarówno przywóz z Rosji, jak i z Ukrainy podlega środkom antydumpingowym od 2006 r. (zob. motyw 86 powyżej). Z tego względu ceny przedstawione w tabelach poniżej nie są cenami, po których towary zostały rzeczywiście wprowadzone na rynek WE. Jeśli do cen tych doda się zastosowane cło antydumpingowe, średnia cena w OD towaru przywożonego z Rosji i Ukrainy wzrasta do 860 EUR za tonę. z Chin były wprowadzane na rynek WE, a analogiczną ceną towarów przywożonych z Rosji i Ukrainy oraz uwzględniając to, że przywóz z Rosji i Ukrainy w oczywisty sposób stanowił konkurencje dla chińskiego przywozu w najbliższym przedziale cen rynkowych, stwierdza się, że drastyczny spadek udziału w rynku przywozu z tych dwóch krajów spowodowany jest tym, że nałożone cła antydumpingowe zmniejszyły konkurencyjność tego przywozu w porównaniu z chińskim przywozem po cenach dumpingowych, czego rezultatem był spadek udziału w rynku przywozu z Rosji i Ukrainy. Stwierdzono także, że spadek ten jest już tak znaczny, że jakikolwiek dalszy wzrost udziału chińskiego przywozu w rynku odbędzie się kosztem najbardziej oczywistych konkurentów w najbliższym przedziale cen rynkowych, czyli kosztem przemysłu wspólnotowego.


Rosja + Ukraina 2005 2006 2007 OD

(141) Biorąc pod uwagę stale utrzymującą się różnicę pomiędzy średnią ceną, po której towary przywożone

Wielkość przywozu (w tonach) Wskaźnik (2005 = 100) Udział przywozu w rynku Cena przywozu (w EUR/t) Wskaźnik (2005 = 100)

Źródło: Eurostat.

395 926 100 15,4 % 613 100

255 394 65 9,4 % 672 110

172 155 43 5,5 % 777 127

140 910 36 4,4 % 814 133

L 94/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2009

3.3. Przywóz z innych krajów trzecich

(142) Pomiędzy 2005 r. a OD przywóz z innych krajów istotnie wzrósł pod względem ilości i cen

rynkowych. Jednakże jego udział w rynku w tym okresie zasadniczo pozostał na tym samym poziomie. Z analizy cen rynkowych wynika, że produkty pochodzące z tych krajów mają bardzo wysokie ceny w porównaniu z wyrobami produkowanymi i sprzedawanymi przez przemysł wspólnotowy oraz z wyrobami pochodzącymi z przywozu po cenach dumpingowych z ChRL.

Inne kraje trzecie 2005 2006 2007 OD

Argentyna Wielkość przywozu (w tonach) Wskaźnik (2005 = 100) Udział przywozu w rynku Japonia Wielkość przywozu (w tonach) Wskaźnik (2005 = 100) Udział przywozu w rynku USA Wielkość przywozu (w tonach) Wskaźnik (2005 = 100) Udział przywozu w rynku Meksyk Wielkość przywozu (w tonach) Wskaźnik (2005 = 100) Udział przywozu w rynku Pozostałe Wielkość przywozu (w tonach) Wskaźnik (2005 = 100) Udział przywozu w rynku Pozostałe ogółem państwa trzecie 199 952 100 7,8 % 1 332 100 216 268 108 8,0 % 1 911 143 240 798 120 7,6 % 1 875 141 269 617 135 8,5 % 1 709 128 63 107 100 2,5 % 64 620 102 2,4 % 77 647 123 2,5 % 90 788 144 2,9 % 16 211 100 0,6 % 18 412 114 0,7 % 30 001 185 1,0 % 25 771 159 0,8 % 25 866 100 1,0 % 18 006 70 0,7 % 26 875 104 0,9 % 41 226 159 1,3 % 40 686 100 1,6 % 61 807 152 2,3 % 45 719 112 1,5 % 41 028 101 1,3 % 54 082 100 2,1 % 53 423 99 2,0 % 60 556 112 1,9 % 70 804 131 2,2 %

Wielkość przywozu (w tonach) Wskaźnik (2005 = 100) Udział przywozu w rynku Cena przywozu (w EUR/t) Wskaźnik (2005 = 100)

Źródło: Eurostat.

8.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/69

(143) Ceny importowe w przywozie z Argentyny i Meksyku

były przeciętnie znacznie wyższe niż średnie ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego. Jak wyjaśniono w motywie 138 powyżej, ceny towarów z Argentyny i Meksyku nie powodowały podcięcia cen przemysłu wspólnotowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.