Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 26

Strona 26 z 29

W przypadku braku tych środków można się spodziewać, że w związku ze spadkiem konsumpcji przywóz z ChRL będzie nadal charakteryzował się niskimi cenami, w rezultacie czego wzrośnie jego udział w rynku i wpłynie on na spadek ogólnego poziomu cen na rynku. W tej sytuacji przemysłowi wspólnotowemu grozi bezpośrednia szkoda wynikająca z utraty wielkości udziału w rynku spowodowanej obecnością przywozu z Chin i z możliwego spadku cen spowodowanego presją na obniżenie cen rynkowych wywołaną zwiększającą się obecnością przywozu z Chin na rynku wspólnotowym.


kowników kupuje w Chinach (około 20 % wielkości zakupu, pozostały zakup pochodzi przede wszystkim z przemysłu wspólnotowego) i uważa, że nałożenie środków miałoby poważny wpływ na jego działalność gospodarczą. Jednakże rentowność jego przedsiębiorstwa w odniesieniu do produktów zawierających produkt objęty postępowaniem jest bardzo wysoka – wynosi ponad 10 %. Obliczenia wskazały, że nawet w najgorszym przypadku, tj. jeśli wszystkie materiały z Chin byłyby kupowane po cenach przemysłu wspólnotowego i żadna podwyżka cen nie mogłaby zostać przeniesiona na klientów, wpływ na rentowność tego użytkownika byłby niewielki (około 1 % obrotu). Z tych względów uważa się, że ewentualne nałożenie środków w żadnej mierze nie spowoduje poważnego naruszenia interesów tego użytkownika.

5. Wnioski dotyczące interesu Wspólnoty

(159) Podsumowując, oczekuje się, że ze względu na spadającą

2. Interes pozostałych producentów wspólnotowych

(156) Nic nie wskazuje na to, by interes pozostałych produ-

centów wspólnotowych, którzy nie poparli aktywnie skargi, różnił się od opisanego interesu przemysłu wspólnotowego. Dostępne informacje wskazują, że nie ma powodu, dla którego przeprowadzona analiza obejmująca przemysł wspólnotowy nie mogłaby również objąć tych pozostałych przedsiębiorstw.

konsumpcję nałożenie środków na przywóz z ChRL nie miałoby żadnego wpływu na wielkość podaży na rynku UE, na którym istnieje wystarczająca moc produkcyjna pochodząca z przemysłu wspólnotowego. Nie można zatem przewidzieć żadnych negatywnych skutków dotyczących bezpieczeństwa podaży (przypomina się, że rodzaje produktów przywożonych są również wytwarzane przez przemysł wspólnotowy). Z analizy wynika również, że nie ma żadnych istotnych interesów importerów lub użytkowników, które zostałyby wystawione na ryzyko w przypadku nałożenia środków, a relatywnie niski poziom współpracy importerów i użytkowników w tej sprawie potwierdza ten wniosek.

8.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/71

H. WNIOSEK O WPROWADZENIE TYMCZASOWYCH ŚRODKÓW ANTYDUMPINGOWYCH (160) W świetle wniosków dotyczących dumpingu, szkody,

wspólnotowy sprzedaje produkty na rynku wspólnotowym, określonej w sposób przedstawiony w motywie 162 powyżej.

zagrożenia wystąpienia szkody, związku przyczynowego i interesu Wspólnoty należy nałożyć środki tymczasowe na przywóz produktu, którego dotyczy postępowanie, pochodzącego z ChRL, celem zapobieżenia poniesieniu istotnej szkody przez przemysł wspólnotowy z powodu przywozu po cenach dumpingowych, który jest nieuchronny i do którego w przeciwnym razie by dochodziło.

(165) Wszelkie różnice wynikające z porównania wspomnia-

1. Poziom usuwający szkodę

(161) Środki tymczasowe nałożone na przywóz z ChRL

nego w motywie 163 zostały wyrażone w postaci odsetka całkowitej wartości importowej CIF ustalonej dla OD. Zważywszy, że dwóm ze współpracujących chińskich producentów przyznano IT i ze względu na niski poziom współpracy, tymczasowy jednolity ogólnokrajowy poziom usuwający szkodę wyliczono jako najwyższe marginesy szkody ustalone dla reprezentatywnych rodzajów produktu sprzedawanych przez producenta eksportującego funkcjonującego w gospodarce nierynkowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.