Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 27

Strona 27 z 29

powinny być wystarczające do usunięcia zagrożenia wystąpienia szkody wyrządzanej przemysłowi wspólnotowemu i spowodowanej przywozem po cenach dumpingowych, bez przekraczania stwierdzonego marginesu dumpingu. Obliczając wielkość cła koniecznego dla wyeliminowania skutków dumpingu przynoszącego szkodę, uznaje się zazwyczaj, że środki takie powinny pozwolić na to, aby przemysł wspólnotowy pokrył swoje koszty i uzyskał ogólny zysk przed opodatkowaniem, jaki mógłby rozsądnie uzyskać w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku przywozu dumpingowego.


(166) Ustalony w ten sposób margines szkody dla ChRL był

znacznie niższy niż ustalony margines dumpingu.

Nazwa przedsiębiorstwa

Margines szkody

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd Inne współpracujące przedsiębiorstwa

15,6 % 15,1 % 22,3 % 24,2 %

(162) Przemysł wspólnotowy stwierdził, że w przypadku braku

szkodliwego dumpingu do zapewnienia zwykłej konkurencyjnej sytuacji na rynku wspólnotowym niezbędna byłaby marża zysku wynosząca 12 %. Stowarzyszenie chińskich eksporterów przyznało, że zysk w wysokości 8 % może być w pewnych okolicznościach uznawany za właściwą marżę zysku.

Wszystkie inne przedsiębiorstwa

2. Środki tymczasowe

(167) W związku z powyższym i na mocy art. 7 ust. 2 rozpo-

(163) Jednakże w dochodzeniu opartym na zagrożeniu wystą-

pienia szkody niezbędne jest uwzględnienie większej liczby ocen i założeń niż w przypadku dochodzenia opartego na istotnej szkodzie w OD. Jest tak dlatego, że koncepcja zagrożenia wystąpienia szkody siłą rzeczy oznacza przewidywanie przyszłego zaistnienia szkody, która nie istniała w okresie dochodzenia. W ramach tego niepewnego scenariusza za ostrożną metodę uznaje się tymczasowe zastosowanie takiej samej marży zysku, jaka została ustalona w czasie ostatniego postępowania dotyczącego tego samego produktu (1), tj. 3 %. Uznaje się jednak, że problem ten będzie musiał zostać dodatkowo zbadany na etapie ustalania ceł ostatecznych, gdy możliwe będzie zebranie dodatkowych dowodów dotyczących przewidywanej szkody.

rządzenia podstawowego uznaje się, że należy nałożyć tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL na poziomie najniższego spośród ustalonych marginesów dumpingu i szkody, zgodnie z zasadą niższego cła, która w każdym przypadku odpowiada marginesowi szkody.

(168) Na

podstawie powyższych ustaleń zaproponowane stawki celne wynoszą:

Przedsiębiorstwo

Cło antydumpingowe (%)

(164) W świetle powyższego niezbędny wzrost cen został

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd Inne współpracujące przedsiębiorstwa

15,6 % 15,1 % 22,3 % 24,2 %

określony na podstawie porównania – na tym samym poziomie obrotu handlowego – średniej ważonej ceny przywozu, obliczonej przy ustalaniu podcięcia cenowego, z ceną niewyrządzającą szkody, po jakiej przemysł

(1) Zob. rozporządzenie Rady (WE) nr 954/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, s. 4, motyw 233).

Wszystkie inne przedsiębiorstwa

L 94/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2009

(169) Indywidualne

stawki cła antydumpingowego w odniesieniu do poszczególnych przedsiębiorstw, określone w niniejszym rozporządzeniu, zostały określone na podstawie ustaleń niniejszego dochodzenia. Odzwierciedlają one zatem sytuację ustaloną podczas dochodzenia, dotyczącą tych przedsiębiorstw. Wspomniane stawki celne (w odróżnieniu od ogólnokrajowego cła stosowanego do „wszystkich innych przedsiębiorstw”) mają wyłączne zastosowanie do przywozu produktów pochodzących z kraju, którego dotyczy postępowanie, i wyprodukowanych przez dane przedsiębiorstwa, tj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.