Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 4

Strona 4 z 29

Dochodzenie wykazało jednak, że rury i przewody OCTG posiadają, między innymi, porównywalne właściwości chemiczne jak pozostałe rodzaje rur i przewodów bez szwu, ponieważ wszystkie mieszczą się w granicach progu 0,86 CEV. Ponadto posiadają one inne właściwości podstawowe wspólne z pozostałymi rodzajami rur i przewodów bez szwu, takie jak średnica zewnętrzna i grubość ścian. Jeżeli chodzi o zastosowania końcowe rur i przewodów OCTG, stwierdzono, że niektóre rury i przewody OCTG są zamienne z innymi rurami ze stali niestopowej. Biorąc pod uwagę, że rury i przewody OCTG mają te same podstawowe właściwości co inne rury i przewody bez szwu i są do pewnego stopnia zamienne, tymczasowo stwierdzono, że brak jest podstaw do wykluczenia tego rodzaju rur i przewodów z definicji produktu.


(22)

W trakcie bieżącego dochodzenia trzech producentów eksportujących objętych próbą złożyło wniosek o MET na mocy art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego i odesłało formularz wniosku o MET w wyznaczonym terminie: — Grupa Yan Link Steel (Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd oraz Daye Special Steel Co., Ltd), — Grupa Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd oraz Hengyang Valin MPM Co., Ltd), oraz — Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.

(23)

2. Produkt podobny

(19)

W przypadku wymienionych powyżej współpracujących producentów eksportujących Komisja zebrała wszystkie informacje, które uważała za niezbędne, oraz sprawdziła wszystkie dane podane we wniosku o MET na terenie odnośnych przedsiębiorstw. Dochodzenie ujawniło, że MET nie może być przyznane żadnej z trzech chińskich grup przedsiębiorstw, ponieważ z opisanych poniżej przyczyn żadne z nich nie spełniło kryteriów określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

Stwierdzono, że produkt objęty postępowaniem oraz rury i przewody bez szwu produkowane i sprzedawane na rynku krajowym w ChRL oraz na rynku krajowym w USA – kraju, który posłużył tymczasowo jako kraj analogiczny, a także rury i przewody bez szwu produkowane i sprzedawane we Wspólnocie przez przemysł

(24)

8.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/51

(25)

Żadne z trzech przedsiębiorstw (grup) nie udowodniło, że spełnia kryterium 3 i wydaje się, że występują poważne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej, tj. wszystkie trzy przedsiębiorstwa (grupy) korzystały z preferencyjnego traktowania podatkowego, a dwa przedsiębiorstwa (grupy) nabywały aktywa poniżej wartości rynkowej. Po ujawnieniu wyników dotyczących MET dwa przedsiębiorstwa (grupy) stwierdziły, że fakt, iż skorzystały ze specjalnych ulg podatkowych, nie był sprzeczny z kryterium 3, ponieważ obniżki stawek podatków są stosowane również w krajach gospodarki rynkowej. Należy zauważyć, że przedmiotowe przedsiębiorstwa podlegały kilku preferencyjnym systemom traktowania podatkowego, jako że korzystały ze zwolnienia z miejscowego podatku dochodowego oraz otrzymały tzw. wakacje podatkowe „bez podatku przez dwa lata, połowa podatku przez trzy lata”, dostępne dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym i przedsiębiorstw joint venture z kapitałem mieszanym, chińsko-zagranicznym. Łącznie preferencyjne systemy podatkowe przyniosły przedsiębiorstwom znaczące korzyści, które prawdopodobnie miały duży wpływ na koszty i ceny w OD. Trzecie przedsiębiorstwo (grupa) twierdziło, że przyznane mu korzyści podatkowe nie obowiązują już od dnia 1 stycznia 2008 r. i że był to jednorazowy program obniżki podatku, który nie mógł mieć wpływu na koszty przedsiębiorstwa w kolejnych latach i, przede wszystkim, że zwolnienie z podatku było bardzo ograniczone. Należy zauważyć, że ta grupa przedsiębiorstw korzystała z obniżki stawek podatków na zakup maszyn w kraju w 2006 oraz w 2007 r. (tj. w OD). Uzyskana korzyść nie może zostać uznana za nieznaczącą, w związku z czym stwierdzono, że wyraźnie miała ona duży wpływ na koszty i ceny w OD.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.