Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 5

Strona 5 z 29

zaprzecza stosowaniu praktyki kompensowania zobowiązań i należności, która sama w sobie jest po prostu niezgodna z MSR. W związku z tym argument ten zostaje odrzucony.

(27)

(26)

Ponadto dwa przedsiębiorstwa (grupy) nie spełniały kryterium 2 dotyczącego rachunkowości, jako że stwierdzono, że jedno z nich kompensowało ze sobą zobowiązania i należności, a drugie nie posiadało kompletnych sprawozdań finansowych i nie była w nim konsekwentnie stosowana zasada memoriałowa. Po ujawnieniu wyników dotyczących MET jedno przedsiębiorstwo stwierdziło, że z powodu jego małej wielkości i faktu, iż nie jest notowane na giełdzie oraz że jest ulokowane na obszarze wiejskim, międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) nie miały wiążącego charakteru. Twierdzenie to należy jednak odrzucić, ponieważ odkryte naruszenia były bardzo poważne, przede wszystkim skontrolowane rachunki nie były kompletne w ważnych punktach, a zasada memoriałowa nie była przestrzegana. Te dość podstawowe zasady rachunkowości muszą być przestrzegane bez względu na prawny charakter firmy, jej wielkość i lokalizację. Inna grupa przedsiębiorstw stwierdziła, że audytor zapewnił, że bilans w skontrolowanym sprawozdaniu finansowym jest zgodny z MSR, i przeklasyfikował już skompensowane rachunki jako zobowiązania i należności. Należy zauważyć, że stwierdzenie to nie pojawiło się przed ujawnieniem wyników, a w szczególności nie zostało zgłoszone w czasie wizyty weryfikacyjnej, a co za tym idzie nie może zostać zweryfikowane. Ponadto należy odnotować, że wspomniana grupa przedsiębiorstw nie


Ponadto dwie grupy przedsiębiorstw nie wykazały, że decyzje dotyczące ich kosztów i nakładów podejmowane są w odpowiedzi na sygnały płynące z rynku i bez znaczącej interwencji państwa, a co za tym idzie – nie wykazały, że spełnione zostało kryterium 1. Po ujawnieniu jedno przedsiębiorstwo twierdziło, że przyczyn uzasadniających odmowę uznania wypełnienia kryterium nie oparto na obiektywnych dowodach, ponieważ przedsiębiorstwo mogło dowolnie podejmować decyzje dotyczące sprzedaży i ustalania cen, pomimo ustaleń dokonanych na podstawie zbadanych sprawozdań finansowych w odniesieniu do polityki ustalania cen pomiędzy powiązanymi stronami. Przedsiębiorstwo twierdziło, że nie było to ograniczenie, lecz raczej wymóg ujawnienia audytorowi w czasie sprawdzania transakcji pomiędzy „powiązanymi stronami”. Stwierdzenie to nie stanowi jednak wystarczającego wyjaśnienia dla jasno określonej w skontrolowanym sprawozdaniu finansowym zasady, według której „gdy cena zostaje określona przez państwowy urząd ds. towarów, będzie to cena obowiązująca”. W związku z powyższym argument ten zostaje odrzucony. Inne przedsiębiorstwo twierdziło, że pomimo faktu, iż stanowi ono w większości własność skarbu państwa, w rzeczywistości jest zasadniczo kontrolowane przez prywatne przedsiębiorstwo i nie podlega wpływom państwa. Przedsiębiorstwo nie przedstawiło jednak żadnych nowych argumentów, które mogłyby wpłynąć na wniosek, że uwzględniając aktualny skład zarządu, którego większość stanowią dyrektorzy reprezentujący przedsiębiorstwa państwowe, nie można wykluczyć wpływów państwa i że przedsiębiorstwo nie udowodniło, że decyzje są podejmowane bez znaczących interwencji państwa, a co za tym idzie nie spełniło tego kryterium. Należy również zauważyć, że ujawnienie wyników MET dotyczących tej grupy przedsiębiorstw obejmowało przykład decyzji podjętej nie w odpowiedzi na sygnały płynące z rynku, lecz prawdopodobnie pod niedozwolonym wpływem państwa (bezpłatne udzielenie prawa do użytkowania gruntów), której przedsiębiorstwo nie skomentowało. 2. Indywidualne traktowanie („IT”)

(28)

Na mocy art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego dla krajów, których dotyczy ten artykuł, ustalana jest ogólnokrajowa stawka celna, z wyjątkiem przedsiębiorstw, które mogą udowodnić, że spełniają wszystkie kryteria określone w art. 9 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.