Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 8

Strona 8 z 29

(54)

(48)

Tymczasowe marginesy dumpingu zostały wyrażone jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem. Dla współpracujących producentów eksportujących, którym można było przyznać IT, ustanowiono indywidualne marginesy dumpingu na podstawie porównania średniej ważonej wartości normalnej ze średnią ważoną ceną eksportową, zgodnie z art. 2 ust. 11 i ust. 12 rozporządzenia podstawowego. Margines dumpingu dla objętych próbą przedsiębiorstw, którym nie przyznano MET lub IT, oraz dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą został obliczony jako średnia czterech przedsiębiorstw objętych próbą. Zważywszy, że poziom współpracy w trakcie dochodzenia został uznany za niski, a współpracujące przedsiębiorstwa reprezentowały około 40 % całego przywozu z ChRL w OD, dla przedsiębiorstw niewspółpracujących ogólnokrajowy margines został ustalony z wykorzystaniem najwyższego marginesu ustalonego dla reprezentatywnych rodzajów produktu jednego współpracującego producenta, któremu nie przyznano ani MET ani IT.


(49)

Z tych 23 producentów łącznie 15, z których większość należy do stowarzyszenia skarżącego („ESTA”), zadeklarowało zainteresowanie współpracą w postępowaniu w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania i współpracowało podczas dochodzenia. Stwierdzono, że tych 15 producentów stanowi znaczną część, w tym wypadku ponad 90 %, całkowitej wspólnotowej produkcji produktu podobnego. Dlatego też tych 15 współpracujących producentów stanowi przemysł wspólnotowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego i są oni zwani dalej „przemysłem wspólnotowym”. Pozostali producenci wspólnotowi będą zwani dalej „pozostałymi producentami wspólnotowymi”. Ci pozostali producenci wspólnotowi nie poparli aktywnie skargi, ale nie zgłaszali wobec niej sprzeciwu.

(50)

(55)

Jak wskazano w powyższym motywie 12, wybrano próbę pięciu producentów reprezentujących 62 % łącznej produkcji wspólnotowej. Wspomniani producenci stanowili grupy przedsiębiorstw, a próba liczyła łącznie dziewięć pojedynczych przedsiębiorstw.

(51)

2. Konsumpcja we Wspólnocie

(56)

Konsumpcję we Wspólnocie określono na podstawie wielkości sprzedaży przemysłu wspólnotowego do UE, danych dotyczących wielkości przywozu dla rynku wspólnotowego uzyskanych od Eurostatu oraz, odnośnie do innych producentów wspólnotowych, w oparciu o szacunki dokonane przez skarżącego.

L 94/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2009

(57)

Rynek wspólnotowy produktu objętego postępowaniem oraz produktu podobnego zwiększył się stopniowo pomiędzy 2005 r. a OD o ok. 24 %. Największy wzrost nastąpił pomiędzy 2006 a 2007 r., gdy konsumpcja zwiększyła się o 17 punktów procentowych.

2005 2006 2007 OD

Łączna konsumpcja WE (w tonach) Wskaźnik (2005 = 100)

2 565 285 100

2 706 560 106

3 150 729 123

3 172 866 124

(58)

W tym kontekście należy odnotować, iż rynek wspólnotowy produktu objętego postępowaniem jest podzielony na następujące główne segmenty: przemysł mechaniczny i budownictwo (około 60 %), wytwarzanie energii (około 10 %), przewody i rury głębinowe OCTG (około 8 %) oraz rury przewodowe (około 8 %). Produkt objęty postępowaniem jest więc głównie wykorzystywany w przemyśle technicznym i budowlanym, a sektory te odnotowały bardzo szybki wzrost w 2007 r. 3. Przywóz z kraju, którego dotyczy postępowanie a) Wielkość rozważanego przywozu

(59)

W całym okresie badanym obserwowano olbrzymi wzrost wielkości przywozu produktu objętego postępowaniem z ChRL do Wspólnoty. Przywóz do UE wzrósł ponad dwudziestokrotnie od 2005 r.

Przywóz 2005 2006 2007 OD

Tony ChRL Wskaźnik (2005 = 100)

26 396 100

136 850 518

470 413 1 782

542 840 2 057

(60)

Rozbicie przywozu z ChRL na różne segmenty rynku pokazuje, że przywóz z ChRL jest szczególnie widoczny w branży mechanicznej i budowlanej (około 65 %) oraz sektorze rur przewodowych (około 15 %), podczas gdy na OCTG i wytwarzanie energii przypada poniżej 5 %. b) Udział w rynku rozpatrywanych wielkości przywozu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 48 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 5 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.