Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 5 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 283/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii

Data ogłoszenia:2009-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 5 - Strona 4

Strona 4 z 5

Zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego dokonano korekty w odniesieniu do wszystkich kosztów poniesionych między przywozem i odsprzedażą, w tym kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zysku osiągniętego we Wspólnocie przez danego importera powiązanego w ODP. Wprowadzono korekty z tytułu frachtu śródlądowego i morskiego, kosztów ubezpieczenia, kosztów przeładunku i pakowania, kosztów kredytu i ceł przywozowych. Wszystkie wymienione koszty zostały odjęte od ceny odsprzedaży w celu uzyskania ceny podstawowej ex-works. 3. Porównanie


(19)

(26)

(20)

(21)

(27)

(22)

Średnia wartość normalna została porównana ze średnią ceną eksportową dla każdego rodzaju produktu objętego postępowaniem na podstawie ceny ex-works i na takim samym poziomie obrotów. Zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego, w celu zapewnienia właściwego porównania, wprowadzono korekty z tytułu upustów, frachtu śródlądowego i morskiego, kosztów ubezpieczenia, kosztów przeładunku i pakowania, kosztów kredytu i ceł przywozowych. Wszystkie wymienione koszty zostały odjęte od ceny odsprzedaży w celu uzyskania ceny podstawowej ex-works. W odniesieniu do cen eksportowych na rzecz przedsiębiorstw powiązanych UML zwrócił się o dostosowanie z tytułu różnic w poziomach handlu pomiędzy sprzedażą krajową na rzecz pośredników a sprzedażą eksportową na rzecz przedsiębiorstw powiązanych z UML, argumentując, że z obydwoma rodzajami podmiotów utrzymywał on długoterminowe relacje robocze. W toku dochodzenia stwierdzono jednak, że w przypadku odsprzedaży powiązani importerzy stanowili jedynie podmiot pośredniczący pomiędzy UML a niepowiązanymi klientami we Wspólnocie. Z tego względu na porównanie pomiędzy sprzedażą krajową na rzecz przedsiębiorstw handlowych i użytkowników końcowych a odsprzedażą eksportową na rzecz tej samej kategorii klientów we Wspólnocie nie wpływa poziom handlu podmiotów pośredniczących. Argument ten został zatem odrzucony.

(28)

(23)

(29)

(24)

L 94/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2009

(30)

UML zwrócił się również o dostosowanie ze względu na niekorzystne zmiany kursu wymiany euro, dolara USA i funta brytyjskiego w stosunku do rupii indyjskiej w ODP. Wniosek ten odrzucono, ponieważ zmiany te nie zostały uznane za trwałe, a także dlatego, że oprócz sprzedaży bezpośredniej w euro na rzecz niepowiązanych klientów we Wspólnocie korekta, o którą się zwrócono, dotyczyła również cen transferowych na rzecz przedsiębiorstw powiązanych. 4. Margines dumpingu

(38)

Stwierdzono, że powiązany producent w ZEA nie dokonywał w ODP wywozu do Wspólnoty lin stalowych zakupionych od UML w Indiach. Sprawdzono wszystkie transakcje sprzedaży tego powiązanego producenta i ustalono, że miejscem ich przeznaczenia były kraje nienależące do Wspólnoty. Co się tyczy przetwarzania splotów na SWR, stwierdzono, że było ono dokonywane na dużą skalę u obu producentów powiązanych. Jak wspomniano powyżej w motywie 35, grupa Usha Martin dokonała restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji. Obecnie prowadzi ona produkcję lin z drutu stalowego nie tylko w Indiach, ale również w innych zakładach produkcyjnych na całym świecie. Grupa w dalszym ciągu dokonuje inwestycji w Indiach w celu zwiększenia wydajności i udoskonalenia procesów, ale jednocześnie w coraz większym stopniu staje się podmiotem na globalnym rynku, inwestując we wszystkich częściach świata, w tym we Wspólnocie. Warto również zauważyć, że według danych Eurostatu średnie ceny importowe SWR przy przywozie z Indii do Wspólnoty wykazują od 2004 r. tendencję wzrostową. W istocie wzrost średnich cen importowych przy przywozie z Indii był znacznie wyraźniejszy niż wzrost średnich cen importowych na świecie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 94 POZ 5 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 112 z 20098.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 271/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,4-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych i kaczek rzeźnych (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L94 - 100 z 20098.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w odniesieniu do przewozu zwierząt drogą powietrzną, tranzytu zwierząt przez określone państwa trzecie i świadectw zdrowia zwierząt dla niektórych rodzajów mięsa ze zwierząt nieparzystokopytnych oraz tranzytu i składowania niektórych rodzajów świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2273) (1)

 • Dz. U. L94 - 97 z 20098.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L94 - 75 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)

 • Dz. U. L94 - 48 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 38 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

 • Dz. U. L94 - 17 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L94 - 15 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melva de Andalucía (ChOG), Caballa de Andalucía (ChOG), Ovos Moles de Aveiro (ChOG), Castagna di Vallerano (ChNP))

 • Dz. U. L94 - 13 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 10 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

 • Dz. U. L94 - 1 z 20098.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 282/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.