Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 95 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

Data ogłoszenia:2009-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 95 POZ 13

9.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 297/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1277/2005 nie są wymienione wszystkie państwa trzecie, które wraz z wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 1277/2005 zażądały otrzymywania powiadomień przed wywozem. Od 2005 r. Kanada, Malediwy, Oman i Republika Korei wystąpiły z takimi wnioskami, powinny zatem zostać dodane. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1277/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 111/2005,

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 (2) określa państwa trzecie przeznaczenia wymagające szczególnych środków monitorowania przy wywozie prekursorów narkotyków ze Wspólnoty. W załączniku IV do tego rozporządzenia wymienione są – dla każdej z substancji sklasyfikowanych w kategorii 2 i 3 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 111/2005 – państwa, w przypadku których wymagane jest powiadomienie przed wywozem. Wykaz dotyczy państw trzecich, które zażądały otrzymywania powiadomień przed wywozem zgodnie z art. 12 ust. 10 Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z 1988 r. Rumunia jest wymieniona w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1277/2005. Ponieważ Rumunia stała się państwem członkowskim, należy usunąć ją z wykazu.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1277/2005 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 22 z 26.1.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 202 z 3.8.2005, s. 7.

L 95/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2009

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV 1. Wykaz państw, o których mowa w art. 20, w przypadku których wymagane jest powiadomienie przed wywozem przy wywozie substancji sklasyfikowanych w kategorii 2 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 111/2005

Substancja

Państwo przeznaczenia

Bezwodnik octowy Nadmanganian potasu Kwas antranilowy

Każde państwo trzecie Antigua i Barbuda Benin Boliwia Brazylia Kanada Kajmany Chile Kolumbia Kostaryka Republika Dominikańska Ekwador Etiopia Haiti Indie Indonezja Jordania Kazachstan Liban Madagaskar Malezja Malediwy Meksyk Nigeria Oman Paragwaj Peru Filipiny Republika Mołdowy Federacja Rosyjska Arabia Saudyjska Republika Południowej Afryki Tadżykistan Turcja Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczona Republika Tanzanii Wenezuela

Kwas fenylooctowy Piperydyna

Antigua i Barbuda Benin Boliwia Brazylia Kanada Kajmany Chile Kolumbia Kostaryka Republika Dominikańska Ekwador Etiopia Haiti Indie Indonezja Jordania Kazachstan Liban Madagaskar

Malezja Malediwy Meksyk Nigeria Oman Paragwaj Peru Filipiny Republika Mołdowy Federacja Rosyjska Arabia Saudyjska Tadżykistan Turcja Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczona Republika Tanzanii Stany Zjednoczone Ameryki Wenezuela

9.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/15

2. Wykaz państw, o których mowa w art. 20 i 22, w przypadku których wymagane jest powiadomienie przed wywozem oraz zezwolenie na wywóz przy wywozie substancji sklasyfikowanych w kategorii 3 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 111/2005

Substancja

Państwo przeznaczenia

Keton metylowo-etylowy (MEK) (1) Toluen (1 ) (1 ) Aceton (1) Eter etylowy

Antigua i Barbuda Argentyna Benin Boliwia Brazylia Kanada Kajmany Chile Kolumbia Kostaryka Republika Dominikańska Ekwador Egipt Salwador Etiopia Gwatemala Haiti Honduras Indie Jordania Kazachstan

Liban Madagaskar Malezja Malediwy Meksyk Nigeria Oman Pakistan Paragwaj Peru Filipiny Republika Mołdowy Republika Korei Federacja Rosyjska Arabia Saudyjska Tadżykistan Turcja Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczona Republika Tanzanii Urugwaj Wenezuela Peru Turcja Wenezuela

Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowy

Boliwia Chile Kolumbia Ekwador

(1) Zawiera sole tych substancji w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 95 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 46 z 20099.4.2009

  Decyzja Rady 2009/323/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L95 - 44 z 20099.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2593) (1)

 • Dz. U. L95 - 42 z 20099.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2564) (1)

 • Dz. U. L95 - 41 z 20099.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zatwierdzająca centralny plan zarządzania europejskim ruchem lotniczym projektu badawczego ATM (SESAR) w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

 • Dz. U. L95 - 40 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L95 - 39 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 300/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 27 marca do dnia 3 kwietnia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L95 - 37 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L95 - 16 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L95 - 9 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących pomocy administracyjnej dla wywozu niektórych serów objętych ograniczeniami kontyngentowymi, które kwalifikują się do specjalnego traktowania przy przywozie do Stanów Zjednoczonych Ameryki (wersja przekształcona)

 • Dz. U. L95 - 7 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2009 z dnia 18 marca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L95 - 6 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L95 - 4 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L95 - 3 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 27 marca do dnia 3 kwietnia 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L95 - 1 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.