Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 95 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2593) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 95 POZ 44

L 95/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2593)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/322/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W ciągu trzech miesięcy od podania do wiadomości publicznej tej informacji żadna osoba ani państwo członkowskie nie wyraziły zainteresowania przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do omawianych substancji i rodzajów produktów. Dlatego zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 przedmiotowych substancji i rodzajów produktu nie należy włączać do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

(5)

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. We wspomnianym wykazie figuruje szereg kombinacji substancji i rodzajów produktów, w przypadku których albo wszyscy uczestnicy wycofali się z uczestnictwa w programie przeglądu, albo państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca w zakresie oceny nie otrzymało w terminie określonym w art. 9 i art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 kompletnej dokumentacji. W związku z tym oraz na mocy art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Komisja powiadomiła o tym państwa członkowskie. Dnia 18 stycznia 2008 r. informacja ta została również podana do wiadomości publicznej w formie elektronicznej.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Substancje i rodzaje produktów wymienione w załączniku do niniejszej decyzji nie zostają włączone do załączników I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE. Artykuł 2 Do celów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 niniejszą decyzję należy stosować od dnia 1 marca 2009 r. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

9.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/45

ZAŁĄCZNIK Substancje i rodzaje produktów, których nie należy włączać do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE

Państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca

Nazwa

Numer WE

Numer CAS

Typ produktu

Etanol N-(trichlorometylotio)ftalimid/Folpet Fluometuron Fluometuron Lignina Lignina Lignina Lignina Lignina Lignina Produkt reakcji adypinianu dimetylu, glutanianu dimetylu, bursztynianu dimetylu z nadtlenkiem wodoru/Perestan Boran N-didecylu-N-dipolietoksyamonu/Boran didecylopolioksoetyloamonu Boran N-didecylu-N-dipolietoksyamonu/Boran didecylopolioksoetyloamonu Boran N-didecylu-N-dipolietoksyamonu/Boran didecylopolioksoetyloamonu Poliwinylopyrolidon jodu Poliwinylopyrolidon jodu Poliwinylopyrolidon jodu Poliwinylopyrolidon jodu

200-578-6 205-088-6 218-500-4 218-500-4 232-682-2 232-682-2 232-682-2 232-682-2 232-682-2 232-682-2 432-790-1

64-17-5 133-07-3 2164-17-2 2164-17-2 9005-53-2 9005-53-2 9005-53-2 9005-53-2 9005-53-2 9005-53-2 -

3 6 6 13 1 2 3 4 6 13 3

EL IT EL EL EL EL EL EL EL EL HU

polimer polimer polimer polimer polimer polimer polimer

214710-34-6 214710-34-6 214710-34-6 25655-41-8 25655-41-8 25655-41-8 25655-41-8

2 6 13 2 4 5 6

EL EL EL SE SE SE SE

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 95 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 46 z 20099.4.2009

  Decyzja Rady 2009/323/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L95 - 42 z 20099.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2564) (1)

 • Dz. U. L95 - 41 z 20099.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zatwierdzająca centralny plan zarządzania europejskim ruchem lotniczym projektu badawczego ATM (SESAR) w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

 • Dz. U. L95 - 40 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L95 - 39 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 300/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 27 marca do dnia 3 kwietnia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L95 - 37 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L95 - 16 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L95 - 13 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

 • Dz. U. L95 - 9 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących pomocy administracyjnej dla wywozu niektórych serów objętych ograniczeniami kontyngentowymi, które kwalifikują się do specjalnego traktowania przy przywozie do Stanów Zjednoczonych Ameryki (wersja przekształcona)

 • Dz. U. L95 - 7 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2009 z dnia 18 marca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L95 - 6 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L95 - 4 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L95 - 3 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 27 marca do dnia 3 kwietnia 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L95 - 1 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.