Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 95 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/323/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

Data ogłoszenia:2009-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 95 POZ 46

L 95/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2009/323/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając akt Rady z dnia 3 grudnia 1998 r. ustanawiający regulamin pracowniczy mający zastosowanie do pracowników Europolu (1) (dalej zwany „regulaminem pracowniczym”), w szczególności jego art. 44, uwzględniając inicjatywę Republiki Francuskiej, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, uwzględniając przegląd wynagrodzeń urzędników Europolu dokonany przez zarząd Europolu, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Przegląd obejmujący okres od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. uzasadnia wzrost wynagrodzeń o 1,7 % za okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Do Rady, stanowiącej jednomyślnie, należy dostosowanie, na podstawie przeglądu, wynagrodzeń podstawowych i dodatków przysługujących urzędnikom Europolu,

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W regulaminie pracowniczym wprowadza się następujące zmiany: Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r.: a) w art. 45 tabela podstawowych miesięcznych wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

Podczas przeglądu wynagrodzeń urzędników Europolu zarząd wziął pod uwagę zarówno zmiany kosztów utrzymania w Niderlandach, jak i zmiany w wysokości wynagrodzeń w służbie publicznej państw członkowskich.

„1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8

15 394,26 13 823,39 9 487,89 8 262,62 6 808,03 5 834,13 4 863,32 4 134,46 9 732,93 8 482,54 6 987,10 5 988,03 4 992,14 4 244,42 9 977,99 8 699,33 7 163,03 6 142,00 5 117,80 4 351,22 10 241,90 8 928,67 7 351,54 6 305,37 5 252,90 4 467,48 10 505,80 9 158,01 7 540,05 6 465,58 5 387,97 4 580,56 10 782,24 9 399,91 7 741,11 6 635,24 5 529,37 4 699,96 11 057,44 9 638,68 7 939,03 6 804,89 5 670,73 4 819,34 11 347,77 9 893,17 8 149,53 6 983,97 5 821,54 4 948,16 11 639,94 10 147,63 8 356,88 7 163,03 5 969,20 5 073,82 11 947,84 10 414,69 8 576,79 7 351,54 6 126,29 5 208,91 12 252,56 10 681,73 8 796,72 7 540,05 6 283,37 5 340,85

(1) Dz.U. C 26 z 30.1.1999, s. 23.

9.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9 10 11 12 13

3 644,36 3 160,54 3 063,15 2 431,69 2 089,21

3 741,74 3 245,38 3 144,84 2 497,62 2 145,77

3 839,15 3 327,04 3 223,36 2 560,45 2 199,18

3 939,65 3 414,99 3 308,20 2 626,45 2 258,88

4 040,21 3 499,84 3 393,01 2 692,43 2 315,43

4 147,02 3 594,09 3 484,12 2 764,67 2 378,25

4 253,84 3 688,33 3 572,10 2 836,94 2 437,95

4 366,94 3 785,72 3 666,35 2 912,34 2 503,92

4 476,94 3 879,97 3 760,60 2 984,59 2 566,78

4 596,29 3 983,66 3 861,15 3 063,15 2 635,88

4 712,53 4 084,19 3 958,50 3 141,69 2 701,84”

b) w art. 59 ust. 3 kwotę „1 019,43 EUR” zastępuje się kwotą „1 036,76 EUR”; c) w art. 59 ust. 3 kwotę „2 038,85 EUR” zastępuje się kwotą „2 073,51 EUR”; d) w art. 60 ust. 1 kwotę „271,86 EUR” zastępuje się kwotą „276,48 EUR”; e) w art. 2 ust. 1 dodatku 5 kwotę „284,20 EUR” zastępuje się kwotą „289,03 EUR”; f) w art. 3 ust. 1 dodatku 5 kwotę „12 356,67 EUR” zastępuje się kwotą „12 566,73 EUR”;

l)

w art. 4 ust. 1 dodatku 5 kwotę „494,26 EUR” zastępuje się kwotą „502,66 EUR”;

m) w art. 5 ust. 3 dodatku 5 kwotę „1 743,78 EUR” zastępuje się kwotą „1 773,42 EUR”; n) w art. 5 ust. 3 dodatku 5 kwotę „2 325,04 EUR” zastępuje się kwotą „2 364,57 EUR”; o) w art. 5 ust. 3 dodatku 5 kwotę „2 906,29 EUR” zastępuje się kwotą „2 955,70 EUR”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej przyjęciu.

g) w art. 3 ust. 1 dodatku 5 kwotę „2 780,26 EUR” zastępuje się kwotą „2 827,52 EUR”; h) w art. 3 ust. 2 dodatku 5 kwotę „16 681,50 EUR” zastępuje się kwotą „16 965,09 EUR”; i) w art. 4 ust. 1 dodatku 5 kwotę „1 235,67 EUR” zastępuje się kwotą „1 256,68 EUR”;

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 kwietnia 2009 r. j) w art. 4 ust. 1 dodatku 5 kwotę „926,77 EUR” zastępuje się kwotą „942,53 EUR”; W imieniu Rady

J. POSPÍŠIL

k) w art. 4 ust. 1 dodatku 5 kwotę „617,83 EUR” zastępuje się kwotą „628,33 EUR”;

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 95 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 44 z 20099.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2593) (1)

 • Dz. U. L95 - 42 z 20099.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2564) (1)

 • Dz. U. L95 - 41 z 20099.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zatwierdzająca centralny plan zarządzania europejskim ruchem lotniczym projektu badawczego ATM (SESAR) w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

 • Dz. U. L95 - 40 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L95 - 39 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 300/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 27 marca do dnia 3 kwietnia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L95 - 37 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L95 - 16 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L95 - 13 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

 • Dz. U. L95 - 9 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących pomocy administracyjnej dla wywozu niektórych serów objętych ograniczeniami kontyngentowymi, które kwalifikują się do specjalnego traktowania przy przywozie do Stanów Zjednoczonych Ameryki (wersja przekształcona)

 • Dz. U. L95 - 7 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2009 z dnia 18 marca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L95 - 6 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L95 - 4 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L95 - 3 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 27 marca do dnia 3 kwietnia 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L95 - 1 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.