Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 95 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących pomocy administracyjnej dla wywozu niektórych serów objętych ograniczeniami kontyngentowymi, które kwalifikują się do specjalnego traktowania przy przywozie do Stanów Zjednoczonych Ameryki (wersja przekształcona)

Data ogłoszenia:2009-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 95 POZ 9

Strona 1 z 2
9.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 296/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących pomocy administracyjnej dla wywozu niektórych serów objętych ograniczeniami kontyngentowymi, które kwalifikują się do specjalnego traktowania przy przywozie do Stanów Zjednoczonych Ameryki

(wersja przekształcona) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 172 ust. 2 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W celu wywiezienia do Stanów Zjednoczonych Ameryki (włącznie z Puerto Rico i Hawajami) serów szwajcarskich lub Ementalera z dziurami, które są klasyfikowane w podpozycji 0406.90.44 do 0406.90.48 Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych i są objęte ograniczeniami kontyngentowymi, właściwy organ państwa członkowskiego wywozu wydaje na wniosek eksportera świadectwo zgodne ze wzorem w załączniku I. Artykuł 2 1. Formularze określone w art. 1 są drukowane na białym papierze formatu 210 × 296 mm i są opisane w języku angielskim. Organ wystawiający nadaje każdemu świadectwu numer porządkowy. Państwa członkowskie wywozu mogą żądać, aby świadectwa wystawiane na ich terytorium były sporządzone, poza językiem angielskim, w ich języku urzędowym lub w jednym z ich języków urzędowych. 2. Każde świadectwo sporządza się w wersji oryginalnej i w co najmniej dwóch kopiach. Kopie mają te same numery porządkowe co oryginały. Oryginał i kopie są wypełniane maszynowo lub ręcznie literami drukowanymi wpisywanymi atramentem. Artykuł 3 1. Świadectwo i jego kopie są wydawane przez organy wyznaczone w tym celu przez państwo członkowskie wywozu. 2. Organ wystawiający świadectwo zatrzymuje jego kopię. Oryginał i druga kopia są okazywane w urzędzie celnym Wspólnoty, w którym składane jest zgłoszenie wywozowe. 3. Urząd celny wymieniony w ust. 2 wypełnia właściwą sekcję oryginału i zwraca go eksporterowi lub jego przedstawicielowi. Zatrzymuje on natomiast kopię świadectwa. Artykuł 4 Świadectwo nie jest ważne, dopóki nie zostanie odpowiednio ostemplowane przez urząd celny. Obejmuje ono ilość sera, która została na nim podana, i musi być okazane organom celnym Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jeżeli jednak podana na nim ilość zostanie przekroczona o nie więcej niż 5 %, uznaje się, że świadectwo obejmuje tę różnicę.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2248/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących pomocy administracyjnej dla wywozu niektórych serów objętych ograniczeniami kontyngentowymi, które kwalifikują się do specjalnego traktowania przy przywozie do Stanów Zjednoczonych Ameryki (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, rozporządzenie to powinno zostać przekształcone. Wspólnota i Stany Zjednoczone Ameryki uzgodniły w ramach GATT, że z dniem 1 stycznia 1980 r. można przywozić do Stanów Zjednoczonych ser podlegający ograniczeniom kontyngentowym pochodzący ze Wspólnoty. Porozumienie to zostało zatwierdzone decyzją Rady 80/272/EWG (4). Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązały się przedsięwziąć wszelkie kroki, aby kontyngent był zarządzany w sposób umożliwiający jego maksymalne wykorzystanie. W świetle doświadczeń stosowne wydaje się zacieśnienie współpracy administracyjnej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki mające na celu zapewnienie pełnego wykorzystania kontyngentu niektórych serów pochodzenia wspólnotowego. W związku z tym do tego rodzaju serów powinno być dołączone świadectwo wydane przez właściwe organy na terenie Wspólnoty. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 95 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L95 - 46 z 20099.4.2009

  Decyzja Rady 2009/323/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L95 - 44 z 20099.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2593) (1)

 • Dz. U. L95 - 42 z 20099.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2564) (1)

 • Dz. U. L95 - 41 z 20099.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zatwierdzająca centralny plan zarządzania europejskim ruchem lotniczym projektu badawczego ATM (SESAR) w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

 • Dz. U. L95 - 40 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L95 - 39 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 300/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 27 marca do dnia 3 kwietnia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L95 - 37 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L95 - 16 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L95 - 13 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

 • Dz. U. L95 - 7 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2009 z dnia 18 marca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L95 - 6 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L95 - 4 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L95 - 3 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 27 marca do dnia 3 kwietnia 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L95 - 1 z 20099.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.