Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 96 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1559/2007

Data ogłoszenia:2009-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 96 POZ 1

Strona 1 z 24
15.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1559/2007

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

(4)

dotyczące rybołówstwa sportowego i rekreacyjnego, środki dotyczące możliwości związanych z połowem i hodowlą, a także zaostrzone środki kontrolne oraz wdrożenie Systemu Wspólnej Międzynarodowej Kontroli ICCAT w celu zapewnienia skuteczności planu odbudowy. Należy zatem wdrożyć nowy plan odbudowy ICCAT za pomocą rozporządzenia ustanawiającego plan odbudowy zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (3), które to rozporządzenie powinno wejść w życie przed rozpoczęciem głównego okresu połowu. Plan odbudowy ICCAT z 2006 r. wprowadzono do prawa wspólnotowego rozporządzeniem (WE) nr 1559/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. ustanawiającym wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (4). Przyjęcie przez ICCAT nowego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego wymaga zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (5), uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1559/2007 i zastąpienia go niniejszym rozporządzeniem. Z uwagi na pilność tej sprawy konieczne jest odstąpienie od sześciotygodniowego okresu, o którym mowa w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Od dnia 14 listopada 1997 r. Wspólnota jest stroną Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego (2) (zwanej dalej „konwencją”).

(2)

Na szesnastym specjalnym posiedzeniu Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w listopadzie 2008 r. przyjęto zalecenie 08-05 w celu ustanowienia nowego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym, obowiązującego do 2022 r. i zastępującego plan odbudowy przyjęty w 2006 r.

(6)

(3)

W celu odbudowania zasobów w nowym planie odbudowy ICCAT przewidziano stopniowe zmniejszenie poziomu całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) w okresie od 2007 do 2011 r., ograniczenia połowów na pewnych obszarach i w pewnych okresach, nową minimalną wielkość tuńczyka błękitnopłetwego, środki

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 162 z 18.6.1986, s. 33.

(3) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. (4) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 8. (5) Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.

L 96/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 Przedmiot, zakres i cel Niniejsze rozporządzenie określa ogólne zasady realizacji przez Wspólnotę wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) zalecanego przez Międzynarodową Komisję ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 96 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 39 z 200915.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylającego środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji (  Dz.U. L 285 z 31.10.2007)

 • Dz. U. L96 - 37 z 200915.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2009 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2566) (1)

 • Dz. U. L96 - 33 z 200915.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania odpadów zawierających trwałe zanieczyszczenia organiczne w procesach produkcji termicznej i metalurgicznej (1)

 • Dz. U. L96 - 31 z 200915.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.