Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 96 POZ 33

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania odpadów zawierających trwałe zanieczyszczenia organiczne w procesach produkcji termicznej i metalurgicznej (1)

Data ogłoszenia:2009-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 96 POZ 33

Strona 1 z 2
15.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/33

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 304/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania odpadów zawierających trwałe zanieczyszczenia organiczne w procesach produkcji termicznej i metalurgicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (1), w szczególności jego art. 7 ust. 6 i art. 14 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

W sekcji IV.G.1 uaktualnionych wytycznych technicznych dotyczących trwałych zanieczyszczeń organicznych zalecono, aby oddzielić tę część urządzeń do przetwarzania odpadów, która zawiera trwałe zanieczyszczenia organiczne lub jest nimi skażona. Wymóg ten wyjaśnia kwestię przeprowadzania operacji przeróbki wstępnej, o której mowa w części 1 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Należy zatem odpowiednio zmienić część 1 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Współczynniki toksyczności zastosowane w załącznikach IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 dla obliczenia dopuszczalnych wielkości stężeń PCDD i PCDF zostały uaktualnione w 2005 r. przez Światową Organizację Zdrowia na podstawie najnowszych informacji naukowych. Należy to uwzględnić w załącznikach IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu uznaje się za najbardziej odpowiednie w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 850/2004. Komitet ustanowiony na mocy art. 18 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) nie wydał opinii w sprawie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu w terminie określonym przez jego przewodniczącego, w związku z czym Komisja przedłożyła Radzie wniosek dotyczący tych środków. Ponieważ przed upływem okresu przewidzianego w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 850/240 Rada nie przyjęła proponowanych środków ani też nie wyraziła sprzeciwu wobec nich, zgodnie z art. 5 ust. 6 akapit trzeci decyzji Rady 1999/468/WE (4) powinny one zostać przyjęte przez Komisję,

Podczas 8. posiedzenia Konferencji Stron konwencji bazylejskiej przyjęto uaktualnione ogólne wytyczne techniczne dotyczące przyjaznej dla środowiska gospodarki odpadami składającymi się z trwałych zanieczyszczeń organicznych, zawierającymi je lub skażonymi nimi (decyzja VIII/16). Do sekcji IV.G.2 dotyczącej zniszczenia lub nieodwracalnego przekształcenia dodano podsekcję dotyczącą wytwarzania metali w procesie termicznym i metalurgicznym. Uaktualnione wytyczne należy uwzględnić w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004, jako że stanowią one odpowiednie źródło informacji dotyczących postępu naukowo-technicznego w dziedzinie przetwarzania odpadów zawierających trwałe zanieczyszczenia organiczne. W uaktualnionych wytycznych określono również poziomy zniszczenia lub nieodwracalnego przekształcenia niezbędne do zapewnienia niewystąpienia cech trwałych zanieczyszczeń organicznych. W stosowanych metodach nie należy przekraczać, między innymi, poziomu emisji atmosferycznych polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) wynoszącego 0,1 ng TEQ/Nm3. Wielkość ta jest identyczna z dopuszczalną wielkością emisji do powietrza określoną w dyrektywie 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (2). Jako że niezbędne jest wprowadzenie wymogu, aby urządzenia do przetwarzania odpadów zawierających trwałe zanieczyszczenia organiczne spełniały wymagania dotyczące dopuszczalnych wielkości emisji PCDD i PCDF określone w dyrektywie 2000/76/WE, należy stosować te wielkości, niezależnie od faktu, czy procesy są objęte zakresem tej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 96 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 39 z 200915.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylającego środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji (  Dz.U. L 285 z 31.10.2007)

 • Dz. U. L96 - 37 z 200915.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2009 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2566) (1)

 • Dz. U. L96 - 31 z 200915.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L96 - 1 z 200915.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1559/2007

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.