Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 96 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2009 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2566) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 96 POZ 37

15.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/37

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 kwietnia 2009 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2566)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/324/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W okresie trzech miesięcy od upublicznienia tej informacji inne osoby wyraziły zainteresowanie przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do niektórych spośród omawianych kombinacji substancji i rodzajów produktów. W decyzji Komisji 2007/794/WE (3) określono nowy termin na przedłożenie kompletnej dokumentacji dla tych kombinacji substancji i rodzajów produktów, upływający dnia 30 kwietnia 2008 r. W terminie tym nie otrzymano jednak pełnej dokumentacji dla niektórych spośród omawianych kombinacji substancji i rodzajów produktów. Dlatego zgodnie z art. 12 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do omawianych rodzajów produktów przedmiotowych substancji nie należy włączać do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów Biobójczych (2), ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Istnieje szereg kombinacji substancji i rodzajów produktów znajdujących się w tym wykazie, w przypadku których początkowi uczestnicy wycofali się z uczestnictwa w programie przeglądu. W związku z tym oraz na mocy art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Komisja powiadomiła o tym państwa członkowskie. Dnia 14 czerwca 2006 r. informacja ta została również podana do wiadomości publicznej w formie elektronicznej.

(6)

(7)

(2)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

Artykuł 1 W odniesieniu do wymienionych rodzajów produktów, substancje wymienione w załączniku do niniejszej decyzji nie zostają włączone do załączników I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE.

(3) Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 35.

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

L 96/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2009

Artykuł 2 Do celów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 niniejszą decyzję należy stosować od dnia 1 czerwca 2009 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Substancje, których nie należy włączać do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE w odniesieniu do niektórych rodzajów produktów

PC pełniące rolę sprawozdawcy

Nazwa

Numer EC

Numer CAS

Rodzaj produktu

Linalool Propoksur Fenitrotion Antranilan metylu Okt-1-en-3-ol 5,5-dimetylo-perhydro-pyrymidyn-2-onu.alfa.-(4-trifluorometylostyrylo)-.alfa.-(4-trifluorometylo)cynamoilohydrazon/ Hydrametylnon

201-134-4 204-043-8 204-524-2 205-132-4 222-226-0 405-090-9

78-70-6 114-26-1 122-14-5 134-20-3 3391-86-4 67485-29-4

19 18 18 19 19 18

DK BE UK FR N IE

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 96 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 39 z 200915.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylającego środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji (  Dz.U. L 285 z 31.10.2007)

 • Dz. U. L96 - 33 z 200915.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania odpadów zawierających trwałe zanieczyszczenia organiczne w procesach produkcji termicznej i metalurgicznej (1)

 • Dz. U. L96 - 31 z 200915.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L96 - 1 z 200915.4.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1559/2007

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.