Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 98 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Data ogłoszenia:2009-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 98 POZ 3

Strona 1 z 17
17.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,


(4)

innym osobom, który będzie stanowił ogólny znak referencyjny w ich kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Wspólnoty oraz będzie stosowany przy wymianie informacji między organami celnymi oraz między organami celnymi i innymi organami. W celu zapewnienia niepowtarzalności należy stosować tylko jeden numer w odniesieniu do danej osoby.

a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik 37 do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) stanowi, że w niektórych przypadkach w zgłoszeniu celnym należy podawać numer identyfikujący daną osobę. Rodzaj numeru identyfikacyjnego, który należy stosować, jest jednak ustalany przez państwa członkowskie, które wymagają od danej osoby zarejestrowania w swoich systemach krajowych. W wyniku powyższego przedsiębiorcy i inne osoby zamierzające dokonać przywozu towarów, ich transportu w ramach procedury tranzytowej lub ich wywozu, bądź też zamierzające wystąpić o pozwolenie na stosowanie uproszczeń celnych lub procedur celnych w różnych państwach członkowskich, mają obowiązek rejestracji i uzyskania nowego numeru identyfikacyjnego w każdym z tych państw. Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, wprowadzone rozporządzeniem (EWG) nr 2913/92 zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), przewidują analizę ryzyka oraz elektroniczną wymianę informacji związanych z ryzykiem pomiędzy organami celnymi, jak również pomiędzy tymi organami a Komisją, w ramach wspólnego ramowego systemu zarządzania ryzykiem, przekazywanie organom celnym informacji poprzedzających wprowadzenie i wyprowadzenie wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty lub z niego wyprowadzanych oraz nadawanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) wiarygodnym przedsiębiorcom spełniającym określone warunki. W celu wzmocnienia efektywności tych środków powinno być możliwe identyfikowanie tych osób na podstawie niepowtarzalnego numeru nadawanego każdej z tych osób. W związku z tym należy ustanowić numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (numer EORI) nadawany każdemu przedsiębiorcy i, w stosownych przypadkach,

(1)

Niektóre przepisy rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 mogą wymagać od osób innych niż przedsiębiorcy podawania numeru EORI w przypadku kontaktów z organami celnymi. Państwa członkowskie muszą zatem mieć możliwość rejestracji tych osób.

(5)

Aby ograniczyć konieczność dokonania znacznych zmian w istniejących krajowych systemach rejestracji oraz w przepisach prawnych, a także ułatwić integrację centralnego systemu z innymi systemami krajowymi, należy ustanowić, że przedsiębiorcy oraz, w stosownych przypadkach, inne osoby składają wnioski i otrzymują numer EORI w państwach członkowskich.

(6) (2)

Biorąc pod uwagę różnorodność organów zajmujących się rejestracją przedsiębiorców i innych osób w państwach członkowskich, każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć organ lub organy nadające numery EORI i dokonujące rejestracji przedmiotowych przedsiębiorców i innych osób.

(7)

Aby ograniczyć obciążenie administracyjne przedsiębiorców i innych osób, powinny one mieć możliwość uzyskania numeru EORI ważnego w innych państwach członkowskich poprzez rejestrację w jednym państwie członkowskim. W celu uproszczenia przetwarzania informacji i ułatwienia kontaktów z organami celnymi, po nadaniu numeru przedsiębiorcy i inne osoby powinni mieć obowiązek stosowania tego niepowtarzalnego numeru we wszystkich kontaktach z organami celnymi, przy których wymagany jest ich identyfikator.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 98 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 43 z 200917.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrót materiałem siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (  Dz.U. L 162 z 21.6.2008)

 • Dz. U. L98 - 39 z 200917.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei i Tajwanu

 • Dz. U. L98 - 38 z 200917.4.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L98 - 31 z 200917.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L98 - 26 z 200917.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. przyjmujące tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny i wołowiny w części Zjednoczonego Królestwa w formie programu usuwania z rynku

 • Dz. U. L98 - 24 z 200917.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L98 - 1 z 200917.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.