Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 98 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei i Tajwanu

Data ogłoszenia:2009-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 98 POZ 39

Strona 1 z 5
17.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/39

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei i Tajwanu (2009/327/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

1.2. Zainteresowane strony i wizyty weryfikacyjne Komisja oficjalnie zawiadomiła skarżącego, wszystkich producentów wspólnotowych, importerów/handlowców oraz zainteresowanych użytkowników i ich stowarzyszenia, a także producentów eksportujących oraz władze zainteresowanych krajów o wszczęciu postępowania. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania

(1)

Aby umożliwić producentom eksportującym z ChRL złożenie wniosku o traktowanie na zasadach gospodarki rynkowej („MET”) lub o traktowanie indywidualne („IT”), Komisja przesłała zainteresowanym producentom eksportującym i władzom ChRL formularze wniosków. Cztery grupy przedsiębiorstw w ChRL wystąpiły z wnioskiem o MET na mocy art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego lub IT, gdyby dochodzenie wykazało, że nie spełniły wymogów uzyskania MET.

W dniu 1 lutego 2008 r. Komisja, na mocy art. 5 rozporządzenia podstawowego, ogłosiła w drodze zawiadomienia („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), Republiki Korei i Tajwanu („kraje, których dotyczy postępowanie”).

(5)

Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL, Republice Korei i Tajwanie, importerów we Wspólnocie oraz producentów wspólnotowych, zawiadomienie o wszczęciu postępowania przewidywało kontrolę wyrywkową dla tych stron, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(6) (2)

Postępowanie wszczęto na skutek skargi złożonej w dniu 21 grudnia 2007 r. przez EUROFER („skarżący”) w imieniu europejskich producentów reprezentujących większą część, w tym przypadku ponad 25 %, całkowitej wspólnotowej produkcji płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno. Skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na przywóz dumpingowy płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z krajów, których dotyczy postępowanie, i wynikającą z niego znaczną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. C 29 z 1.2.2008, s. 13.

Jednakże w przypadku ChRL i Republiki Korei, ze względu na to, że dochodzenie obejmujące wszystkie współpracujące przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw zostało uznane za możliwe do zrealizowania w terminie oraz za niebędące nadmiernie uciążliwym, następnie zadecydowano, że kontrola wyrywkowa nie będzie konieczna. W przypadku Tajwanu, z dziesięciu przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw (jedna grupa składała się z dwóch przedsiębiorstw), które odpowiedziały na pytania dotyczące kontroli wyrywkowych, wybrano kontrolę wyrywkową czterech przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw. Jednakże jedno z nich następnie wycofało się ze współpracy; w związku z tym próba dotyczy ostatecznie trzech przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw. Ponadto jedno tajwańskie przedsiębiorstwo, które nie zostało objęte kontrolą

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 98 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 43 z 200917.4.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrót materiałem siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (  Dz.U. L 162 z 21.6.2008)

 • Dz. U. L98 - 38 z 200917.4.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L98 - 31 z 200917.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L98 - 26 z 200917.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. przyjmujące tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny i wołowiny w części Zjednoczonego Królestwa w formie programu usuwania z rynku

 • Dz. U. L98 - 24 z 200917.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki i czereśnie

 • Dz. U. L98 - 3 z 200917.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L98 - 1 z 200917.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.