Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 99 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-04-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 99 POZ 1

Strona 1 z 5
17.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr  1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(2009/318/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, przyjęty ostatecznie dnia 18 grudnia 2008 r., uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dys­ cypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr  1 Unii Europejskiej na rok budżetowy  2009, przedstawiony przez Komisję dnia 23 stycznia 2009 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1/2009, ustanowiony przez Radę dnia 26 lutego 2009 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament dnia 11 marca 2009 r.,


(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 99/2

OŚWIADCZA:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2009

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspól­ notę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2009 r.

Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

17.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR  1  UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY  2009

TREŚĆ

Strona

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja III: Komisja — Wydatki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 13: Polityka regionalna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

7 8

17.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/5

SEKCJA III KOMISJA

17.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/7 KOMISJA

WYDATKI

Tytuł 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Treść Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 1 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA KONKURENCJA ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ENERGIA I TRANSPORT ŚRODOWISKO BADANIA NAUKOWE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO RYNEK WEWNĘTRZNY POLITYKA REGIONALNA PODATKI I UNIA CELNA EDUKACJA I KULTURA KOMUNIKACJA OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI STOSUNKI ZEWNĘTRZNE HANDEL ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP ROZSZERZENIE POMOC HUMANITARNA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE ADMINISTRACJA KOMISJI BUDŻET KONTROLA STATYSTYKA EMERYTURY I WYDATKI POCHODNE SŁUŻBY JĘZYKOWE REZERWY

431 274 845 661 343 234 89 365 444 11 186 932 534 54 680 222 736 2 737 397 751 461 326 617 4 664 691 451 1 511 261 271 370 840 000 984 611 598 65 419 801 37 900 606 687 130 748 625 1 398 343 073 213 154 075 617 002 078

486 204 845 599 408 234 89 365 444 11 201 717 411 51 476 927 732 2 478 016 089 494 088 767 4 960 143 801 1 354 654 271 365 720 000 897 362 121 65 366 001 24 569 643 256 105 850 625 1 361 386 073 210 444 075 574 749 078 11 785 377 0

431 274 845 661 343 234 89 365 444 11 186 932 534 54 680 222 736 2 737 397 751 461 326 617 4 664 691 451 1 511 261 271 370 840 000 984 611 598 65 419 801 37 912 392 064 130 748 625 1 398 343 073 213 154 075 617 002 078

486 204 845 599 408 234 89 365 444 11 201 717 411 51 476 927 732 2 478 016 089 494 088 767 4 960 143 801 1 354 654 271 365 720 000 897 362 121 65 366 001 24 569 643 256 105 850 625 1 361 386 073 210 444 075 574 749 078

923 429 198 4 012 930 514 79 521 772 1 869 356 351 1 079 092 368 796 716 719 78 351 000

676 944 198 3 575 276 344 78 014 772 1 679 167 751 1 659 080 862 796 716 719 74 151 000

923 429 198 4 012 930 514 79 521 772 1 869 356 351 1 079 092 368 796 716 719 78 351 000

676 944 198 3 575 276 344 78 014 772 1 679 167 751 1 659 080 862 796 716 719 74 151 000

19 20 21 22 23 24 25

186 195 522 969 352 759 277 659 904 10 561 499 132 463 962 1 159 931 000 384 323 911 933 398 460

186 195 522 974 052 759 277 659 904 10 561 499 100 288 962 1 159 931 000 384 323 911 324 495 210 11 785 377

186 195 522 969 352 759 277 659 904 10 561 499 132 463 962 1 159 931 000 384 323 911 933 398 460 0 131 009 612 136

186 195 522 974 052 759 277 659 904 10 561 499 100 288 962 1 159 931 000 384 323 911 324 495 210 113 247 908 236

26 27 28 29 30 31 40

Wydatki D — Ogółem 130 997 826 759 113 247 908 236

L 99/8 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.4.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 99 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L99 - 15 z 200917.4.2009

    Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — Budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.