Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 14 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2010-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 14 - Strona 3

Strona 3 z 5

(9)

W odniesieniu do prawa do odliczenia, podstawowa zasada stanowi, że prawo to powstaje tylko w przypadku, gdy towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do celów jego działalności zawodowej.

„2. Państwa członkowskie mogą uznać działalność podmiotów prawa publicznego, zwolnioną na podstawie art. 132, 135, 136 i 371, art. 374–377, art. 378 ust. 2, art. 379 ust. 2 lub art. 380–390b, za działalność, którą podmioty te podejmują jako organy władzy publicznej.”; 3) art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Energia elektryczna, gaz, energia cieplna lub chłod­ nicza i tym podobne są uważane za rzeczy.”;


(10)

Zasadę tę należy doprecyzować i wzmocnić w odniesieniu do dostawy nieruchomości i związanych z tym wydatków, tak aby zapewnić identyczne trakto­ wanie podatników zawsze, gdy nieruchomości, które wykorzystują oni do celów działalności zawodowej, nie

L 10/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2010

4) art. 17 ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) dostawy gazu w systemie gazowym znajdującym się na terytorium Wspólnoty lub jakiejkolwiek sieci połą­ czonej z takim systemem, dostawy energii elektrycznej lub dostawy energii cieplnej lub chłodniczej poprzez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, na warunkach przewidzianych w art. 38 i 39;”;

siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowa­ dzenia działalności gospodarczej, na rzecz którego dostar­ czane są towary. W przypadku gdy nabywca nie ma takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, uznaje się, że wykorzystał i skonsumował wyżej wymienione towary w stałym miejscu zamieszkania lub w zwykłym miejscu pobytu.”;

5) tytuł V rozdział 1 sekcja 4 otrzymuje brzmienie: „Sekcja 4 Dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej oraz dostawy energii cieplnej lub chłodni­ czej poprzez sieci dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej Artykuł 38 1. W przypadku dostawy do podatnika-pośrednika gazu w systemie gazowym znajdującym się na terytorium Wspólnoty lub jakiejkolwiek sieci połączonej z takim systemem dostawy energii elektrycznej lub dostawy energii cieplnej lub chłodniczej poprzez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej za miejsce dostawy uznaje się miejsce, w którym ten podatnik-pośrednik ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, na rzecz którego dostarczane są towary lub, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

6) art. 59 lit. h), ustanowiony w dyrektywie 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (1), otrzymuje brzmienie:

„h) zapewnienie dostępu do systemu gazowego znajdują­ cego się na terytorium Wspólnoty lub do jakiejkolwiek sieci połączonej z takim systemem, do systemu energii elektrycznej lub do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej lub usługi transportu lub przesyłu poprzez te systemy lub sieci, a także świadczenie innych usług bezpośrednio z nimi związanych;”;

7) w art. 80 ust. 1 lit. b) odesłanie do „art. 380–390” zastę­ puje się odesłaniem do „art. 380–390b”;

8) art. 102 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 102 Po konsultacji z Komitetem ds. VAT każde państwo człon­ kowskie może stosować stawkę obniżoną w odniesieniu do dostaw gazu ziemnego, energii elektrycznej lub dostaw energii cieplnej.”;

2. Do celów ust. 1 »podatnik-pośrednik« oznacza podat­ nika, którego główna działalność w odniesieniu do zakupu gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej lub chłodniczej polega na odsprzedaży tych produktów i którego własna konsumpcja tych produktów jest nieznaczna.

9) w art. 136 lit. a) odesłanie do „art. 380–390” zastępuje się odesłaniem do „art. 380–390b”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 10 POZ 14 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L10 - 19 z 201015.1.2010

  Europejski Bank Inwestycyjny – Decyzja Rady gubernatorów z dnia 30 marca 2009 r. dotycząca zwiększenia kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 • Dz. U. L10 - 12 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L10 - 10 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L10 - 9 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 33/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej

 • Dz. U. L10 - 7 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 32/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Jihočeská Zlatá Niva (ChOG)]

 • Dz. U. L10 - 5 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Idrijski žlikrofi (GTS)]

 • Dz. U. L10 - 3 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 30/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pesca di Verona (CHOG)]

 • Dz. U. L10 - 1 z 201015.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 29/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Skilandis (GTS)]

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.