Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 4

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L

(18)

(11)

(19)

(12)

(20)

(13)

(21)

(14)

(22)

(15)

(23)

(16)

(24)

nie

stosuje

się

do

Islandii

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

(8 ) (9 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

224 z 22.8.2008, s. 13. 258 z 26.9.2008, s. 72. 283 z 28.10.2008, s. 46. 299 z 8.11.2008, s. 40. 352 z 31.12.2008, s. 38. 352 z 31.12.2008, s. 52. 298 z 3.12.1993, s. 45. 23 z 28.1.2000, s. 72.


22.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/3

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 3 Artykuł 1 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

Rozdział I załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Teksty rozporządzeń (WE) nr 394/2008, (WE) nr 454/2008, (WE) nr 504/2008, (WE) nr 708/2008, (WE) nr 1108/2008 i (WE) nr 1304/2008, dyrektywy 2008/73/WE oraz decyzji 2008/404/WE, 2008/476/WE, 2008/576/WE, 2008/655/WE, 2008/661/WE, 2008/674/WE, 2008/682/WE, 2008/686/WE, 2008/755/WE, 2008/816/WE, 2008/838/WE, 2008/984/WE, sprostowanej w Dz.U. L 10 z 15.1.2009, s. 35, i 2008/988/WE w języku norweskim, które zostaną opubliko­ wane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Euro­ pejskiej, są autentyczne.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple­ mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2010 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

L 101/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2010

ZAŁĄCZNIK W rozdziale I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 5 (dyrektywa Rady 91/496/EWG) w części 1.1, pkt 1 (dyrektywa Rady 77/504/EWG) i 2 (dyrektywa Rady 88/661/EWG) w części 2.1, pkt 3 (dyrektywa Rady 2001/89/WE), 4 (dyrektywa Rady 92/35/EWG), 6 (dyrektywa Rady 92/66/EWG), 9 (dyrektywa Rady 92/119/EWG), 9a (dyrektywa Rady 2000/75/WE) i 9b (dyrektywa Rady 2002/60/WE) w części 3.1, pkt 1 (dyrektywa Rady 64/432/EWG), 2 (dyrektywa Rady 91/68/EWG), 3 (dyrektywa Rady 90/426/EWG), 4 (dyrektywa Rady 90/539/EWG), 6 (dyrektywa Rady 89/556/EWG), 7 (dyrektywa Rady 88/407/EWG), 8 (dyrektywa Rady 90/429/EWG) i 9 (dyrektywa Rady 92/65/EWG) w części 4.1, pkt 54 (decyzja Rady 2000/258/WE) w części 4.2 i pkt 2 (dyrektywa Rady 90/426/EWG), 3 (dyrektywa Rady 90/539/EWG), 5 (dyrektywa Rady 89/556/EWG), 6 (dyrektywa Rady 88/407/EWG), 7 (dyrektywa Rady 90/429/EWG) i 15 (dyrektywa Rady 92/65/EWG) w części 8.1 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 L 0073: dyrektywą Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. (Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 40).”; 2) w pkt 3 (dyrektywa Rady 89/361/EWG), 4 (dyrektywa Rady 90/427/EWG), 5 (dyrektywa Rady 90/428/EWG) w części 2.1 oraz pkt 5a (dyrektywa Rady 2005/94/WE) w części 3.1 dodaje się, co następuje: „ , zmieniona: — 32008 L 0073: dyrektywą Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. (Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 40).”; 3) w pkt 10 (rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady) w części 1.1 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 R 0454: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 454/2008 z dnia 21 maja 2008 r. (Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 238).”; 4) w tekście dostosowania w pkt 10 (rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady) w części 1.1 dodaje się, co następuje: „d) W art. 16 pomiędzy słowami »Malta« i »Szwecja« dodaje się słowo »Norwegia«.”; 5) skreśla się pkt 24 (decyzja Komisji 93/623/EWG) w części 2.2; 6) po pkt 32 (decyzja Komisji 2006/427/WE) w części 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 26 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L101 - 25 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 24 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 23 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 22 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 21 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 19 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 18 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 16 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 14 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 12 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 11 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 10 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 9 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 7 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.