Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 103 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Regulamin Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 103 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 5

2. Prezes może przekazać część swoich zadań jednemu członkowi lub kilku członkom. Sekcja 3 Izby i komitety Artykuł 10 Ustanowienie izb 1. Trybunał tworzy izby do celów przyjmowania niektórych kategorii sprawozdań oraz opinii, zgodnie z art. 287 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 2. Zakres obowiązków poszczególnych izb ustala Trybunał na wniosek Prezesa. 3. Na wniosek Prezesa każdy z pozostałych członków jest przydzielany przez Trybunał do jednej izby. 4. Każda z izb wybiera spośród swoich członków przewod­ niczącego, zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych. Artykuł 11 Zadania izb 1. Izby przyjmują sprawozdania i opinie, z wyjątkiem spra­ wozdania rocznego dotyczącego budżetu ogólnego Unii Euro­ pejskiej oraz sprawozdania rocznego dotyczącego Europejskich Funduszy Rozwoju, zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych. 2. Izba, która na podstawie ust. 1 odpowiada za przyjęcie danego dokumentu, może przekazać kompetencje w tej sprawie Trybunałowi, zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych.


L 103/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2010

3. Izby przygotowują wersje wstępne dokumentów przyj­ mowanych przez Trybunał, w tym projekty uwag i opinii, programów prac oraz innych dokumentów dotyczących obszaru kontroli, z wyjątkiem dokumentów, za przygotowanie których odpowiadają komitety ustanawiane na podstawie art. 12. 4. Izby przydzielają swoim członkom zadania do wykonania zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonaw­ czych. 5. Członkowie są odpowiedzialni za realizację powierzonych im zadań przed izbą oraz przed Trybunałem. Artykuł 12 Komitety 1. Utworzenie i skład komitetów są zgodne z zasadami usta­ nowionymi w przepisach wykonawczych. 2. Komitety odpowiadają za kwestie nieobjęte mandatem izb, określonym w art. 11, zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych. Sekcja 4 Sekretarz Generalny Artykuł 13 Sekretarz Generalny 1. Trybunał wybiera Sekretarza Generalnego w wyborach tajnych zgodnie z procedurą ustanowioną w przepisach wyko­ nawczych. 2. Sekretarz Generalny odpowiada przed Trybunałem i składa mu okresowe sprawozdania z realizacji swoich zobo­ wiązań. 3. Z upoważnienia Trybunału Sekretarz Generalny jest odpo­ wiedzialny za sekretariat Trybunału. 4. Sekretarz Generalny posiada uprawnienia organu mianu­ jącego w rozumieniu art. 2 Regulaminu pracowniczego Wspólnot Europejskich oraz organu uprawnionego do zawie­ rania umów o pracę w rozumieniu art. 6 Warunków zatrud­ nienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, jeżeli Trybunał na mocy swojej decyzji dotyczącej uprawnień organu mianującego oraz organu uprawnionego do zawierania umów o pracę nie postanowi inaczej. 5. Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za zarządzanie personelem Trybunału i za jego administrację, a także za wszelkie inne zadania zlecone mu przez Trybunał. 6. W przypadku nieobecności Sekretarza Generalnego lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, tymczasowe zastępstwo jest sprawowane zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych.

ROZDZIAŁ II

Wykonywanie zadań trybunału Artykuł 14 Przekazywanie uprawnień 1. Trybunał może, pod warunkiem zachowania zasady odpo­ wiedzialności kolegialnej, uprawnić jednego lub kilku członków do podejmowania ściśle określonych działań w zakresie zarzą­ dzania lub administracji w jego imieniu i pod jego nadzorem, a zwłaszcza do podejmowania działań przygotowujących decyzje, które zostaną następnie podjęte przez członków Trybu­ nału. Członkowie ci rozliczają się przed Trybunałem z podjętych działań. 2. Członkowie mogą uprawnić jednego lub kilku urzędników lub innych pracowników do podpisywania dokumentów doty­ czących kwestii, które leżą w kompetencji tych członków, zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonaw­ czych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 103 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.