Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 103 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Regulamin Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 103 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 5

Artykuł 15 Uprawnienia urzędnika zatwierdzającego 1. Członkowie Trybunału oraz Sekretarz Generalny jako delegowany urzędnik zatwierdzający wykonują uprawnienia urzędnika zatwierdzającego zgodnie z wewnętrznymi zasadami wykonywania budżetu. 2. Trybunał ustala zasady kontroli wykonywania uprawnień urzędnika zatwierdzającego oraz delegowanego urzędnika zatwierdzającego w decyzji dotyczącej wewnętrznych zasad wykonywania budżetu. Artykuł 16 Struktura organizacyjna Trybunału 1. Trybunał określa swoją strukturę organizacyjną.


2. Na wniosek Sekretarza Generalnego Trybunał rozdziela stanowiska znajdujące się w tabeli zatrudnienia zgodnie z zasadami ustanowionymi w przepisach wykonawczych.

TYTUŁ II FUNKCJONOWANIE TRYBUNAŁU ROZDZIAŁ I

Posiedzenia Trybunału i izb Sekcja 1 Trybunał Artykuł 17 Kalendarz posiedzeń 1. Trybunał ustala przewidywany kalendarz swoich posie­ dzeń raz w roku, pod koniec roku poprzedzającego ten, na który ustalany jest kalendarz. 2. Dodatkowe posiedzenia mogą zostać zwołane na wniosek Prezesa lub na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Trybunału.

23.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/5

Artykuł 18 Porządek dzienny 1. Prezes przygotowuje projekt porządku dziennego każdego posiedzenia.

ROZDZIAŁ II

Decyzje Trybunału, izb i komitetów Artykuł 25 Decyzje Trybunału 1. Trybunał, działając jako organ kolegialny, przyjmuje decyzje po uprzednim ich rozpatrzeniu przez izbę lub komitet, z wyjątkiem decyzji, które podejmuje jako organ mianujący lub organ uprawniony do zawierania umów o pracę. 2. Dokumenty, o których mowa w art. 287 ust. 4 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, inne niż dokumenty przyjmowane przez izby na podstawie art. 11 ust. 1, oraz poświadczenie wiarygodności, o którym mowa w art. 287 ust. 1 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Trybunał przyjmuje większością głosów swoich członków. 3. Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 4 oraz art. 7 ust. 2 wszelkie inne decyzje są przyjmowane większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Trybunału. Jednakże Trybunał może, na wniosek członka, zadecydować większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, że określona kwestia skie­ rowana do Trybunału zostanie rozstrzygnięta większością głosów członków Trybunału. 4. Jeżeli do podjęcia decyzji wymagana jest większość głosów członków obecnych na posiedzeniu Trybunału, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego posie­ dzenia. 5. Trybunał każdorazowo określa, które decyzje są przyj­ mowane z zastosowaniem procedury pisemnej. Szczegółowe zasady mające zastosowanie do tej procedury są ustanowione w przepisach wykonawczych. Artykuł 26 Decyzje izb 1. Izba przyjmuje decyzje większością głosów swoich członków. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego lub członka tymczasowo go zastępującego. 2. Wszyscy członkowie Trybunału mogą uczestniczyć w posiedzeniach izb, ale mogą oni brać udział w głosowaniu jedynie w izbach, których są członkami. Jednak członkowie, którzy przedkładają dokument izbie, której nie są członkami, są uprawnieni do głosowania w tej izbie nad tym dokumentem. 3. Przewodniczący przekazuje dokumenty przyjęte przez izbę na podstawie art. 11 ust. 1 do wiadomości wszystkim członkom Trybunału, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wykonawczych. 4. Przyjęcie dokumentu przez izbę na podstawie art. 11 ust. 1 staje się ostateczne po upływie pięciu dni od daty prze­ kazania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, chyba że w tym okresie określona w przepisach wykonawczych liczba członków zwróci się do Prezesa z uzasadnionym wnioskiem, by dany dokument stał się przedmiotem debaty i głosowania na forum Trybunału.

2. Trybunał, uwzględniwszy projekt porządku dziennego oraz ewentualne wnioski o jego zmianę, uchwala porządek dzienny na początku każdego posiedzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 103 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.