Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 103 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Regulamin Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 103 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 5

Terminy poinformowania o porządku dziennym posiedzeń oraz przekazania odnośnych dokumentów są ustanowione w przepisach wykonawczych.

Artykuł 19 Procedura podejmowania decyzji Trybunał podejmuje decyzje na posiedzeniach, z wyjątkiem spraw objętych procedurą pisemną na podstawie art. 25 ust. 5.

Artykuł 20 Przewodniczenie posiedzeniom Posiedzeniom Trybunału przewodniczy Prezes. W przypadku gdy Prezes jest nieobecny lub nie może pełnić swoich obowiązków, posiedzeniom przewodniczy członek, który tymczasowo sprawuje urząd Prezesa w rozumieniu art. 8 niniej­ szego regulaminu.


Artykuł 21 Kworum Kworum niezbędne przy obradach wynosi dwie trzecie liczby członków.

Artykuł 22 Dostępność posiedzeń dla publiczności Posiedzenia Trybunału nie są dostępne dla publiczności, chyba że Trybunał postanowi inaczej.

Artykuł 23 Protokoły z posiedzeń Z każdego posiedzenia Trybunału sporządzany jest protokół.

Sekcja 2 Izby Artykuł 24 Posiedzenia izb Jeżeli przepisy wykonawcze nie stanowią inaczej, do posiedzeń izb mają zastosowanie przepisy sekcji 1.

L 103/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2010

5. W przypadku poszczególnych decyzji izba może uznać, że zostaną one przyjęte z zastosowaniem procedury pisemnej. Szczegółowe zasady mające zastosowanie do tej procedury są ustanowione w przepisach wykonawczych. Artykuł 27 Decyzje komitetów Jeżeli przepisy wykonawcze nie stanowią inaczej, do procedury przyjmowania decyzji przez komitety mają zastosowanie prze­ pisy art. 26. Artykuł 28 Języki i potwierdzenie autentyczności 1. Sprawozdania, opinie, uwagi, poświadczenia wiarygod­ ności oraz inne dokumenty przeznaczone do publikacji są sporządzane we wszystkich językach urzędowych. 2. Potwierdzenie autentyczności dokumentów odbywa się przez podpisanie wszystkich wersji językowych przez Prezesa. Artykuł 29 Przekazywanie i publikacja dokumentów Zgodnie z postanowieniami Traktatów, w szczególności art. 287 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia finansowego, zasady przekazywania i publikacji sprawozdań Trybunału, a także opinii, uwag, poświadczeń wiarygodności i innych decyzji są ustanawiane w przepisach wykonawczych.

ROZDZIAŁ III

TYTUŁ III POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 32 Liczby przedstawiane w ułamkach Dla celów niniejszego regulaminu, liczby wyrażone w ułamkach zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Artykuł 33 Formy językowe wskazujące na płeć Występujące w niniejszym regulaminie formy językowe wska­ zujące na płeć należy rozumieć neutralnie, jako mające zasto­ sowanie do obu płci. Artykuł 34 Przepisy wykonawcze 1. Trybunał, stanowiąc większością głosów swoich członków, określa przepisy wykonawcze do niniejszego regula­ minu. 2. Przepisy wykonawcze są publikowane na stronie interne­ towej Trybunału. Artykuł 35 Dostęp do dokumentów Zgodnie z zasadami przejrzystości i właściwego postępowania administracyjnego oraz z zastrzeżeniem art. 143 ust. 2 i art. 144 ust. 1 rozporządzenia finansowego, każdy obywatel Unii Europejskiej oraz każda osoba fizyczna lub prawna zamieszkująca lub mająca siedzibę w jednym z państw człon­ kowskich ma prawo dostępu do dokumentów Trybunału zgodnie z warunkami określonymi w decyzji ustanawiającej wewnętrzne zasady postępowania z wnioskami o dostęp do dokumentów, którymi dysponuje Trybunał. Artykuł 36 Wejście w życie Niniejszy regulamin uchyla i zastępuje regulamin uchwalony przez Trybunał w dniu 8 grudnia 2004 r. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2010 r. Artykuł 37 Publikacja Niniejszy regulamin zostaje opublikowany w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej.

Kontrole oraz przygotowywanie sprawozdań, opinii, uwag oraz poświadczeń wiarygodności Artykuł 30 Zasady przeprowadzania kontroli 1. Trybunał ustala zasady przeprowadzania kontroli, do reali­ zacji których jest zobowiązany na mocy Traktatów. 2. Trybunał przeprowadza kontrole zgodnie z celami usta­ nowionymi w swoim programie prac. Artykuł 31 Członek sprawozdawca 1. Dla każdego zadania, które ma zostać przeprowadzone, spośród swoich członków izba wyznacza co najmniej jednego członka sprawozdawcę. Do każdego zadania wykraczającego poza określone kompetencje danej izby, członków sprawo­ zdawców wyznacza każdorazowo Trybunał. 2. Jeżeli Trybunał zostaje poproszony o wydanie opinii w rozumieniu art. 287, 322 lub 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jeżeli Trybunał zamierza przedstawić swoje uwagi na podstawie art. 287 Trak­ tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Trybunał wyznacza spośród swoich członków członka sprawozdawcę odpowiedzial­ nego za zapoznanie się ze sprawą i przygotowanie projektu.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 11 marca 2010 r. W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Prezes

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 103 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.