Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp (1)

Data ogłoszenia:2010-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 20

Strona 1 z 5
L 104/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Poza tym niezbędne jest uspójnienie wymogów dotyczą­ cych informacji o produkcie ustanowionych, z jednej strony, w rozporządzeniu (WE) nr 245/2009, a z drugiej strony, w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrek­ tywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (3). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 245/2009 Załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 245/2009 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 kwietnia 2010 r.

Po przyjęciu rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrek­ tywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecz­ nika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służą­ cych do zasilania takich lamp, oraz uchylającym dyrek­ tywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) okazało się, że należy zmienić niektóre z jego przepisów, aby uniknąć niepożądanych skutków w zakresie dostęp­ ności i działania produktów objętych tym rozporządze­ niem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 21 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10. (2) Dz.U. L 76 z 24.3.2009, s. 17.

(3) Dz.U. L 76 z 24.3.2009, s. 3.

24.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/21

ZAŁĄCZNIK Zmiany w załącznikach I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 245/2009 W załącznikach I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 245/2009 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) tytuł otrzymuje brzmienie: „Wyłączenia”; b) zdanie wprowadzające w pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Przepisy załącznika III nie mają zastosowania do następujących lamp, pod warunkiem że w dokumentacji tech­ nicznej sporządzonej na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE określono, które z poniższych parametrów stanowią podstawę do ich wyłączenia:”; c) w pkt 1 lit. c) i d) otrzymują brzmienie: „c) lampy wyładowcze dużej intensywności o świetle mieszanym, w których: — co najmniej 6 % łącznego promieniowania w zakresie 250–780 nm przypada na zakres 250–400 nm, oraz — co najmniej 11 % łącznego promieniowania w zakresie 250–780 nm przypada na zakres 630–780 nm, oraz — co najmniej 5 % łącznego promieniowania w zakresie 250–780 nm przypada na zakres 640–700 nm; d) lampy wyładowcze dużej intensywności o świetle mieszanym, w których: — szczytowa wartość promieniowania przypada w zakresie 315–400 nm (UVA) lub 280–315 nm (UVB);”; d) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 60 z 201024.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2010 dotyczącego szkoleń w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”

 • Dz. U. L104 - 57 z 201024.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/28/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metalaksylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L104 - 54 z 201024.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/27/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej triflumizolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L104 - 52 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 355/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2010 r.

 • Dz. U. L104 - 50 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 354/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L104 - 45 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 353/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mirabelles de Lorraine (CHOG)]

 • Dz. U. L104 - 40 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 352/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomme de terre de l’île de Ré (CHNP)]

 • Dz. U. L104 - 37 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa (1)

 • Dz. U. L104 - 34 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 350/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 31 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 349/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 29 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 348/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-izoleucyny jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L104 - 1 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 346/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu oraz przywozu, w odniesieniu do przesyłek zwierząt akwakultury przeznaczonych dla państw członkowskich lub ich części posiadających środki krajowe zatwierdzone decyzją 2010/221/UE (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.