Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa (1)

Data ogłoszenia:2010-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 37

Strona 1 z 2
24.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/37

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 351/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie staty­ styk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

a) „kraj poprzedniego miejsce zamieszkania” oznacza kraj, w którym dana osoba posiadała miejsce zamieszkania bezpośrednio przed imigracją, niezależnie od jej obywatel­ stwa i kraju urodzenia; b) „kraj kolejnego miejsca zamieszkania” oznacza kraj, w którym dana osoba posiada miejsce zamieszkania bezpo­ średnio po emigracji, niezależnie od jej obywatelstwa i kraju urodzenia; c) „poziom rozwoju” oznacza względny poziom rozwoju kraju określony miernikami statystycznymi dotyczącymi średniego trwania życia, umiejętności czytania i pisania, poziomu wykształcenia oraz produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca; d) „rodowity mieszkaniec” oznacza osobę, która urodziła się w kraju, w którym obecnie posiada miejsce zamieszkania, niezależnie od jej obywatelstwa; e) „osoba urodzona za granicą” oznacza osobę, która urodziła się poza krajem, w którym obecnie posiada miejsce zamiesz­ kania, niezależnie od jej obywatelstwa. Artykuł 3 Grupy kraju urodzenia, grupy kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grupy kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grupy obywatelstwa, zgodnie z którymi państwa człon­ kowskie są zobowiązane przekazywać dane do Komisji, są wymienione w załączniku. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W celu zapewnienia porównywalności danych z różnych źródeł statystycznych i administracyjnych w państwach członkowskich i umożliwienia dokonywania ogólnow­ spólnotowych przeglądów, konieczne jest zdefiniowanie kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa. Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 zobowiązuje zatem Komisję do zdefi­ niowania wyżej określonych kategorii. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie określa kategorie grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatel­ stwa zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 862/2007. Artykuł 2 W odniesieniu do wyżej wymienionych kategorii stosuje się następujące definicje:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 23.

L 104/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2010

ZAŁĄCZNIK Grupy krajów i obywatelstwa są następujące: — grupy podstawowe, — dodatkowe grupy innych krajów i obywatelstwa spoza Unii Europejskiej. 1. PODSTAWOWE GRUPY KRAJÓW

1.1. Grupy obywatelstwa „Obywatelstwo” definiuje się zgodnie z art. 2 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 104 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 60 z 201024.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2010 dotyczącego szkoleń w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”

 • Dz. U. L104 - 57 z 201024.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/28/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metalaksylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L104 - 54 z 201024.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/27/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej triflumizolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L104 - 52 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 355/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu kwiecień 2010 r.

 • Dz. U. L104 - 50 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 354/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L104 - 45 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 353/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Mirabelles de Lorraine (CHOG)]

 • Dz. U. L104 - 40 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 352/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pomme de terre de l’île de Ré (CHNP)]

 • Dz. U. L104 - 34 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 350/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 31 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 349/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (1)

 • Dz. U. L104 - 29 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 348/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-izoleucyny jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków (1)

 • Dz. U. L104 - 20 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp (1)

 • Dz. U. L104 - 1 z 201024.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 346/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 w zakresie wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu oraz przywozu, w odniesieniu do przesyłek zwierząt akwakultury przeznaczonych dla państw członkowskich lub ich części posiadających środki krajowe zatwierdzone decyzją 2010/221/UE (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.