Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 109 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań

Data ogłoszenia:2010-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 109 - Strona 2

Strona 2 z 3

(8)

(3)

(9)

(4)

(10)

(11)

(5)

(1) Dz.U. C 255 z 13.9.2001, s. 1. (2) Dz.U. C 63 z 15.3.2003, s. 1.

(3) COM(2010) 2020 wersja ostateczna, s. 23. (4) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1. (5) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

L 105/110

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.4.2010

(12)

Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość prze­ dłużenia tego okresu,

— członkowie organizacji naukowych i badawczych oraz środowiska akademickiego, — prawnicy,


STANOWI, CO NASTĘPUJE:

— eksperci reprezentujący społeczeństwo obywatelskie. Artykuł 1 Grupa ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów pod nazwą „grupa ekspertów ds. wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europej­ skiego prawa zobowiązań”, dalej zwaną „grupą”. Artykuł 2 Zadanie Zadaniem grupy jest pomoc Komisji w przygotowaniu wniosku dotyczącego wspólnych ram odniesienia w dziedzinie europej­ skiego prawa zobowiązań, w tym prawa zobowiązań dotyczą­ cego konsumentów i przedsiębiorstw, w szczególności poprzez: a) wybór tych części projektu wspólnych ram odniesienia, które mają bezpośrednie lub pośrednie znaczenie dla prawa zobo­ wiązań; oraz b) reorganizację, weryfikację i uzupełnienie wybranych części projektu wspólnych ram odniesienia, z uwzględnieniem innych prac badawczych w tej dziedzinie, a także dorobku prawnego Unii. Artykuł 3 Konsultacje Komisja może zasięgać opinii grupy w każdej kwestii związanej z przygotowaniem wniosku dotyczącego wspólnych ram odnie­ sienia w dziedzinie europejskiego prawa zobowiązań. Artykuł 4 Skład i powoływanie 1. W skład grupy wchodzi nie więcej niż 20 członków. 2. W porozumieniu z Komisją grupa może tworzyć podgrupy do badania szczegółowych kwestii podlegających ustalonemu przez nią zakresowi obowiązków. Takie podgrupy są rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu mandatu. 3. Przedstawiciel Komisji może zaprosić ekspertów spoza grupy, posiadających odpowiednią wiedzę na temat zagadnienia wpisanego do porządku posiedzenia, bądź obserwatorów, szcze­ gólnie z Parlamentu Europejskiego i Rady, do udziału w pracach grupy lub podgrupy, w przypadku gdy będzie to pomocne lub konieczne. 4. Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach grupy lub podgrupy mają charakter poufny, wówczas nie mogą one być ujawniane. 1. 5. Członkowie grupy powoływani są na okres ważności mandatu, który wygasa w dniu 26 kwietnia 2012 r. 6. Członkowie nie mogą wyznaczać zastępców bez zgody Komisji. 7. Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace grupy, złożą rezygnację lub naruszą warunki określone w ust. 3 niniejszego artykułu lub w art. 339 Traktatu, mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich mandatu. 8. Członkowie podpisują zobowiązanie do działania w interesie publicznym oraz deklarację wskazującą na brak, względnie istnienie konfliktu interesów, który mógłby zagrażać ich bezstronności. 9. Nazwiska członków są publikowane w rejestrze grup ekspertów Komisji oraz na stronie internetowej DG ds. Spra­ wiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 10. Członkowie, którzy nie życzą sobie, aby ujawniono ich nazwisko, mogą wnioskować o wyłączenie ich z powyższej zasady. Wniosek o nieujawnianie nazwiska członka grupy ekspertów uznaje się za uzasadniony, w przypadku gdy opub­ likowanie nazwiska mogłoby zagrozić jego bezpieczeństwu lub nietykalności osobistej bądź stanowić nieuzasadnione naru­ szenie prywatności. Artykuł 5 Działanie Grupie przewodniczy Komisja.

2. Dyrektor generalny DG ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 105 POZ 109 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L105 - 112 z 201027.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Luksemburgowi częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2546)

 • Dz. U. L105 - 22 z 201027.4.2010

  Decyzja Rady 2010/232/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L105 - 17 z 201027.4.2010

  Decyzja Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca środków ograniczających wobec Somalii i uchylająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB

 • Dz. U. L105 - 15 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 359/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L105 - 12 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 358/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L105 - 10 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 357/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L105 - 1 z 201027.4.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.