Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik IV i załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

Data ogłoszenia:2010-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 1

Strona 1 z 2
28.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 360/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik IV i załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy­ lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2 lit. a) i b), art. 40 oraz art. 67,

Belgia, Dania, Grecja, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo poinformo­ wały Komisję o zamiarze wcześniejszego włączenia do systemu płatności jednolitych w 2010 r. lub 2011 r. przynajmniej pomocy z tytułu nasion, o której mowa w sekcji 5 tytułu IV rozporządzenia (WE) nr 73/2009, lub jednego z systemów, o których mowa w ust. 1 załącznika XI do wymienionego rozporządzenia, z wyłączeniem specjalnej premii jakościowej z tytułu pszenicy durum.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 usta­ nawia dla każdego państwa członkowskiego nieprzekra­ czalne pułapy dla całkowitych kwot płatności bezpośred­ nich, pomniejszonych o kwoty wynikające z modulacji, które mogą zostać przyznane na dany rok kalendarzowy w danym państwie członkowskim.

(1)

W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 ustanawia się dla każdego państwa członkowskiego maksymalną wartość wszystkich uprawnień do płatności udzielanych w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z art. 40 ust. 2 i z art. 67 wymienionego rozporządzenia załącznik VIII należy dostosowywać, tak aby uwzględniał on decyzje państw członkowskich podjęte zgodnie z art. 103o i z art. 188a ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiają­ cego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (2) w odniesieniu do wina i do wcześniejszego włączenia wsparcia powiązanego z produkcją do systemu płatności jednolitych.

(5)

W związku z podjęciem przez państwa członkowskie decyzji zgodnie z art. 103o i z art. 188a ust. 3 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz zgodnie z art. 67 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 należy podwyższyć całkowite maksymalne kwoty udzielanych płatności bezpośrednich. Należy zatem, zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, dokonać prze­ glądu załącznika IV do wymienionego rozporządzenia.

(6)

(2)

Komisja została poinformowana o zamiarze udzielenia nowych uprawnień do płatności plantatorom winorośli zgodnie z art. 103o i z art. 188a ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przez Niemcy, Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy, Luksemburg, Austrię, Portugalię i Słowenię.

Ze względu na fakt, że trudności wynikające z kryzysu gospodarczego są wciąż odczuwalne i nadal wpływają negatywnie na sytuacje ekonomiczną rolników, Portu­ galia poinformowała Komisję o swojej decyzji, by nie stosować dobrowolnej modulacji przewidzianej na okres od 2010 r. do 2012 r. Należy zatem, zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, dodać kwotę netto za te lata, wynikającą z zastosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii i ustaloną na mocy decyzji Komisji 2009/780/WE (3) do krajowego pułapu dla Portugalii ustanowionego w załączniku IV do rozpo­ rządzeniu (WE) nr 73/2009.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 41 z 201028.4.2010

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dz. U. L106 - 39 z 201028.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załącznika do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dz. U. L106 - 20 z 201028.4.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 7 kwietnia 2010 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L106 - 18 z 201028.4.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Dziedzictwo kulturalne a zmiany globalne: nowe wyzwanie dla Europy”

 • Dz. U. L106 - 16 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L106 - 13 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2517)

 • Dz. U. L106 - 12 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2009/780/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2516)

 • Dz. U. L106 - 9 z 201028.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/29/UE z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flonikamidu (IKI-220) jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L106 - 7 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 362/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L106 - 5 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 361/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.