Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2517)

Data ogłoszenia:2010-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 13

Strona 1 z 2
28.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/13

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2517) (2010/236/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Komisji 2006/636/WE (4),


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/636/WE zastępuje się tekstem okre­ ślonym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2009/379/WE z dnia 11 maja 2009 r. określająca kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG (2) została zmieniona decyzją Komisji 2010/237/UE (3). W związku ze zmianą decyzji 2009/379/WE na mocy decyzji 2010/237/UE należy dostosować kwoty udostęp­ nione na rzecz EFRROW i odpowiednio je zapisać na poszczególne lata wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2010 r.

(2)

W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 117 z 12.5.2009, s. 10. (3) Zob. 16 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4) Dz.U. L 261 z 22.9.2006, s. 32.

L 106/14

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Podział wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich w latach 2007–2013

(ceny bieżące w EUR) z czego minimum dla regionów kwalifikujących się w ramach celu »Konwergencja«, ogółem

PL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem 2007–2013

Belgia Bułgaria (*) Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska

63 991 299 244 055 793 396 623 321 62 592 573 1 184 995 564 95 608 462 373 683 516 461 376 206 286 654 092 931 041 833 1 142 143 461 26 704 860 152 867 493 260 974 835 14 421 997 570 811 818 12 434 359 70 536 869 628 154 610 1 989 717 841

63 957 784 337 144 772 392 638 892 66 344 571 1 186 941 705 95 569 377 355 014 220 463 470 078 1 277 647 305 942 359 146 1 135 428 298 24 772 842 147 768 241 248 836 020 13 661 411 537 525 661 11 527 788 72 638 338 594 709 669 1 932 933 351

62 458 083 456 843 751 409 036 387 67 411 254 1 202 865 574 101 036 594 346 851 422 482 113 090 1 320 830 901 947 341 939 1 183 870 921 23 949 762 150 342 483 249 948 998 13 255 487 527 075 432 11 256 597 73 671 337 580 732 057 1 971 439 817

70 637 509 412 748 664 415 632 774 85 052 762 1 311 256 553 104 667 353 363 518 252 492 922 509 1 400 090 047 1 091 752 155 1 256 577 236 23 911 507 153 226 381 253 855 536 13 838 190 529 160 494 10 964 212 87 111 293 586 983 505 1 935 872 838

73 167 519 398 058 913 406 640 636 91 231 467 1 365 559 200 104 639 066 351 698 528 665 568 186 1 227 613 000 1 169 090 147 1 403 606 589 22 402 714 148 781 700 248 002 433 13 287 289 547 603 625 10 347 884 90 406 648 556 070 574 1 860 573 543

75 495 480 397 696 922 412 672 094 98 797 618 1 398 361 509 108 913 401 352 271 063 669 030 398 1 255 978 191 1 223 917 557 1 422 949 382 21 783 947 150 188 774 250 278 098 13 281 368 563 304 619 10 459 190 96 082 449 545 968 629 1 857 244 519

77 776 632 395 699 781 424 262 250 106 488 551 1 429 714 950 113 302 602 351 503 589 671 747 957 1 284 264 263 1 278 994 332 1 441 205 996 21 037 942 151 198 432 253 898 173 13 212 084 584 609 743 10 663 325 102 750 233 532 956 948 1 851 146 247

487 484 306 2 642 248 596 2 857 506 354 577 918 796 9 079 695 055 723 736 855 2 494 540 590 3 906 228 424 8 053 077 799 7 584 497 109 8 985 781 883 164 563 574 1 054 373 504 1 765 794 093 94 957 826 3 860 091 392 77 653 355 593 197 167 4 025 575 992 13 398 928 156

40 744 223 692 192 783 1 635 417 906

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 41 z 201028.4.2010

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dz. U. L106 - 39 z 201028.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załącznika do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dz. U. L106 - 20 z 201028.4.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 7 kwietnia 2010 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L106 - 18 z 201028.4.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Dziedzictwo kulturalne a zmiany globalne: nowe wyzwanie dla Europy”

 • Dz. U. L106 - 16 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L106 - 12 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2009/780/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2516)

 • Dz. U. L106 - 9 z 201028.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/29/UE z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flonikamidu (IKI-220) jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L106 - 7 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 362/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L106 - 5 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 361/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L106 - 1 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik IV i załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.