Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 41

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 41

Strona 1 z 8
28.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/41

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załączników do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony A. List Wspólnoty Europejskiej Szanowna Pani/Szanowny Panie! Mam zaszczyt zwrócić się do Pani/Pana w związku z negocjacjami przeprowadzonymi zgodnie z eurośródziemnomorskim planem działania dla rolnictwa (plan działania uzgodniony w Rabacie), przy­ jętym przez ministrów spraw zagranicznych państw eurośródziemnomorskich w dniu 28 listopada 2005 r. w celu przyspieszenia liberalizacji handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa, oraz na mocy art. 13 i 15 Układu eurośródziemnomorskiego ustana­ wiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (1) („Układ o stowarzyszeniu”), obowiązującego od dnia 1 czerwca 2004 r., którego postanowienia handlowe i związane z handlem weszły w życie w dniu 1 stycznia 2004 r. i który stanowi, że Wspólnota i Arabska Republika Egiptu stopniowo ustanawiają większą liberalizację w handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa. W wyniku zakończonych negocjacji Strony uzgodniły następujące zmiany do Układu o stowarzyszeniu: 1. Tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Produkty rolne, przetworzone produkty rolne oraz ryby i produkty rybołówstwa”. 2. Art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Produkty rolne, przetworzone produkty rolne oraz ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Egiptu i wymienione w protokole 1 przy przywozie do Wspólnoty podlegają uzgodnieniom okre­ ślonym w tym protokole.”. 3. Art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Produkty rolne, przetworzone produkty rolne oraz ryby i produkty rybołówstwa pochodzące ze Wspólnoty i wymienione w protokole 2 przy przywozie do Egiptu podlegają uzgodnieniom określonym w tym protokole.”. 4. Skreśla się art. 14 ust. 3. 5. Dodaje się art. 15 ust. 3: „3. Umawiające się Strony spotykają się dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszego porozumienia w formie wymiany listów, podpisanego w Brukseli dnia 28 października 2009 r., aby rozważyć możli­ wość wzajemnego przyznania sobie innych koncesji w odniesieniu do handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa zgodnie z art. 13 niniej­ szego porozumienia. Następnie takie spotkania odbywają się regularnie co dwa lata.”. 6. Protokoły 1 i 2 oraz załączniki do nich zastępuje się protokołami oraz załącznikami do nich zawartymi w załącznikach I i II do niniejszego porozumienia w formie wymiany listów. 7. Skreśla się protokół 3. 8. Do Układu o stowarzyszeniu dodaje się wspólną deklarację w sprawie barier sanitarnych i fitosanitarnych lub technicznych w handlu, zawartą w załączniku III do niniejszego porozumienia w formie wymiany listów.


(1) Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 39.

L 106/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2010

Niniejsze porozumienie w formie wymiany listów wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym złożono ostatni dokument zatwierdzający. Byłbym wdzięczny za potwierdzenie, że rząd reprezentowanego przez Panią/Pana kraju zgadza się na powyższe postanowienia. Z wyrazami szacunku,

28.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/43

Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait ą Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje Kelt Brüsszelben, Magħmula fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli dnia Feito em Bruxelas, Încheiat la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den

За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen

L 106/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 106 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 39 z 201028.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załącznika do nich, a także zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

 • Dz. U. L106 - 20 z 201028.4.2010

  Decyzja nr 1/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 7 kwietnia 2010 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L106 - 18 z 201028.4.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych „Dziedzictwo kulturalne a zmiany globalne: nowe wyzwanie dla Europy”

 • Dz. U. L106 - 16 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L106 - 13 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2517)

 • Dz. U. L106 - 12 z 201028.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. uchylająca decyzję 2009/780/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2516)

 • Dz. U. L106 - 9 z 201028.4.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/29/UE z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flonikamidu (IKI-220) jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L106 - 7 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 362/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L106 - 5 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 361/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 690/2008 uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L106 - 1 z 201028.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik IV i załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.