Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 363/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1001/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 5

(7)

(3)

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. L 275 z 16.10.2008, s. 18.

(3) Dz.U. L 199 z 31.7.2009, s. 9.

L 107/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

1.4. Produkt objęty postępowaniem

(8)

2. WYNIKI DOCHODZENIA 2.1. Kwalifikacja nowego eksportera

(15)

Produktem objętym przeglądem są łączniki rur i przewodów rurowych (inne niż łączniki odlewane, kołnierze i łączniki gwintowane), z żeliwa lub stali (z wyłączeniem stali nierdzewnej), o największej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm, rodzaju stoso­ wanego do spawania doczołowego lub do innych celów, pochodzące z Malezji („produkt objęty postępowaniem”), obecnie objęte kodami CN ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 i ex 7307 99 90.


Dochodzenie potwierdziło, że przedsiębiorstwo nie wywoziło produktu objętego postępowaniem w pierwotnym okresie dochodzenia oraz że zaczęło wywozić go do Unii Europejskiej po upływie tego okresu. Przedsiębiorstwo przyjęło nieodwołalne zobowiązanie umowne do wywozu w ODP. Miało ono formę trzech zamówień od tej samej grupy importerów w UE. Po zamówieniach tych, po upływie ODP, miały miejsce transakcje wywozowe na w przybliżeniu takich samych warunkach, przy nieznacznych różnicach cen i ilości. Chociaż przedmiotowe ilości były ograniczone, uznano jednak, że są wystarczające do ustalenia wiarygodnego marginesu dumpingu. Wynika to stąd, że poziomy nali­ czonych cen były następnie wsparte innymi informacjami dostępnymi służbom Komisji, w tym informacjami o cenach wywozowych odnośnego eksportera do krajów trzecich, które potwierdziły wzorzec zachowania usta­ lony w badanych transakcjach. Jeśli chodzi o inne warunki dotyczące uznania statusu nowego eksportera, przedsiębiorstwo było w stanie wykazać, że nie posiada żadnych związków, bezpośred­ nich czy pośrednich, z żadnym z producentów ekspor­ tujących w Malezji, podlegających obowiązującym środkom antydumpingowym w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem. Potwierdza się zatem, że przedsiębiorstwo należy uznać za „nowego eksportera” zgodnie z art. 11 ust. 4 rozpo­ rządzenia podstawowego, w związku z czym należy ustalić dla niego indywidualny margines dumpingu. 2.2. Dumping Określenie wartości normalnej

1.5. Zainteresowane strony

(9)

(16)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu przeglądu przemysł Unii, wnioskodawcę oraz przedstawicieli kraju wywozu. Zainteresowanym stronom umożliwiono wyra­ żenie opinii na piśmie i ustnie.

(10)

Komitet Obrony Przemysłu Stalowych Łączników Spawa­ nych w Unii Europejskiej (ang. Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union) reprezentujący przemysł Unii („przemysł Unii”) przekazał pisemnie swoją opinię służbom Komisji. Komitet Obrony zakwestionował wiarygodność podstawy dla ceny ekspor­ towej. Przekazano również dokumenty, które miały pokazywać próby obejścia środków oraz podano infor­ macje o poziomie cen produktu objętego postępowaniem dostępnego dla importerów z UE.

(17)

(11)

Komisja przesłała wnioskodawcy i jego powiązanym przedsiębiorstwom kwestionariusz antydumpingowy i otrzymała odpowiedź w wyznaczonym terminie.

(18)

(12)

Komisja przesłała również kwestionariusze antydumpin­ gowe niepowiązanym importerom z obszaru Unii Euro­ pejskiej, lecz żaden z nich nie podjął współpracy.

(19)

(13)

Komisja starała się zweryfikować wszelkie informacje uznane za niezbędne do stwierdzenia statusu nowego eksportera i dumpingu oraz przeprowadziła wizyty wery­ fikacyjne w siedzibach wnioskodawcy oraz następującym powiązanym przedsiębiorstwie w Malezji:

— Pantech Steel Industries Sdn Bhd (wnioskodawca),

— Pantech Corporation Sdn Bhd (powiązane przedsię­ biorstwo handlowe).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 24 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Francji częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2588)

 • Dz. U. L107 - 22 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia 1,4-dimetylonaftalenu i cyflumetofenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2518) (1)

 • Dz. U. L107 - 21 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L107 - 20 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Austrii i jednego zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L107 - 19 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L107 - 17 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 368/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L107 - 15 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 367/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 12 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 366/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 125. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L107 - 9 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej (1)

 • Dz. U. L107 - 6 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 364/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.