Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 363/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1001/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 5

(31)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego, a także uwzględniając fakt, że w ODP miały miejsce tylko trzy zamówienia praktycznie w tym samym czasie, a cena surowca stanowiącego większość kosztów produkcji podlegała znacznym wahaniom w ODP, margines dumpingu ustalono na podstawie porównania w poszczególnych transakcjach odnośnej wartości normalnej z ceną eksportową.

Cena eksportowa

(25)

Produkt objęty postępowaniem był wywożony bezpo­ średnio do niezależnych klientów w Unii. Z tego względu cenę eksportową ustalono zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, czyli na podstawie faktycznie zapłaconych lub należnych cen eksportowych, zgodnie z wyjaśnieniami, o których mowa w motywie 16.


Porównanie to wykazało występowanie dumpingu na poziomie 49,9 %, wyrażonym jako odsetek ceny CIF na granicy Unii.

(32)

Dochodzenie potwierdziło ponadto, że ceny eksportowe wnioskodawcy wobec innych krajów trzecich przy znacznych ilościach są znacząco niższe niż ceny wobec Unii Europejskiej, co wskazuje na występowanie dumpingu na rynkach krajów trzecich.

Porównanie

(26)

Wartość normalną i ceny eksportowe porównywano na podstawie ceny ex-works.

3. ZMIANA ŚRODKÓW PODDANYCH PRZEGLĄDOWI

(33)

W świetle wyników dochodzenia uznaje się, że należy nałożyć ostateczne cło antydumpingowe na poziomie ustalonego marginesu dumpingu.

(27)

Aby zapewnić prawidłowe porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego, dokonano korekt uwzględniających różnice wpływające na porównywal­ ność cen. Uwzględniono korekty dotyczące ubezpie­ czenia, przeładunku i kosztów powiązanych oraz kosztów kredytu we wszystkich przypadkach, w których uznano je za zasadne, prawidłowe i poparte zweryfikowanymi dowodami.

(34)

Margines ten, ustalony dla ODP i wynoszący 49,9 %, jest niższy od ogólnokrajowego poziomu usuwającego szkodę, wynoszącego 75 %, ustalonego dla Malezji w dochodzeniu pierwotnym. Dlatego też wnioskuje się o nałożenie cła opartego na marginesie dumpingu wyno­ szącym 49,9 % oraz o odpowiednią zmianę rozporzą­ dzenia (WE) nr 1001/2008.

L 107/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

4. NAŁOŻENIE CŁA ANTYDUMPINGOWEGO Z MOCĄ

WSTECZNĄ (35)

6. UJAWNIENIE INFORMACJI I OKRES OBOWIĄZY­

WANIA ŚRODKÓW (39)

W świetle powyższych ustaleń cło antydumpingowe mające zastosowanie do wnioskodawcy nakłada się z mocą wsteczną na przywóz produktu objętego postę­ powaniem, który poddano obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 692/2009.

Zainteresowane strony poinformowano o wszelkich zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których planowano nałożyć na przywóz łączników rur i przewodów rurowych od wnioskodawcy zmienione ostateczne cło antydumpingowe oraz nałożyć to cło z mocą wsteczną na przywóz podlegający rejestracji. Uwagi zainteresowanych stron rozpatrzono i w stosownych przypadkach uwzględniono. Niniejszy przegląd nie zmienia daty wygaśnięcia środków nałożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1001/2008 zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego,

5. KLAUZULA DOTYCZĄCA MONITOROWANIA ORAZ

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO PRZEGLĄDU (36)

(40)

Należy zauważyć, że przedmiotowe przedsiębiorstwa mają złożony system dystrybucji, który obejmuje również przywóz produktu objętego postępowaniem z innych krajów objętych środkami antydumpingowymi. Występuje dodatkowo ryzyko unikania cła ze względu na duże różnice stawek cła między różnymi przedsiębior­ stwami eksportującymi działającymi w Malezji. Niezbędne są zatem środki specjalne zapewniające właściwe stosowanie ceł antydumpingowych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. W art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1001/2008 do tabeli w części dotyczącej producentów w Malezji wprowadza się następujący tekst:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 24 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Francji częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2588)

 • Dz. U. L107 - 22 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia 1,4-dimetylonaftalenu i cyflumetofenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2518) (1)

 • Dz. U. L107 - 21 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L107 - 20 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Austrii i jednego zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L107 - 19 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L107 - 17 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 368/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L107 - 15 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 367/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 12 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 366/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 125. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L107 - 9 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej (1)

 • Dz. U. L107 - 6 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 364/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.