Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 363/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1001/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 5

„Kraj Przedsiębiorstwo Stawka cła (%) Dodatkowy kod TARIC

(37)

Te środki specjalne obejmują przedstawienie organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej spełniającej wymogi wymienione w załączniku do niniej­ szego rozporządzenia. Przywóz, któremu nie towarzyszy taka faktura, podlega rezydualnemu cłu antydumpingo­ wemu mającemu zastosowanie do wszystkich pozosta­ łych eksporterów.

Malezja

Pantech Steel Industries Sdn Bhd

49,9

A961”


2. Cło niniejszym nałożone zostaje również nałożone z mocą wsteczną na przywóz rozważanego produktu, który został zarejestrowany na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 692/2009. Niniejszym nakazuje się organom celnym zaprzestanie rejest­ racji przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzą­ cego z Malezji, produkowanego przez Pantech Steel Industries Sdn Bhd. 3. W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1001/2008 dodaje się ustęp w brzmieniu: „3. Stosowanie indywidualnych stawek celnych ustalonych dla przedsiębiorstwa Pantech Steel Industries Sdn Bhd będzie uwarunkowane przedstawieniem organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która będzie zgodna z wymogami określonymi w załączniku. W przypadku nieprzedstawienia takiej faktury, obowiązuje stawka celna mająca zastosowanie do wszystkich innych przedsiębiorstw.”. 4. Dodanie powyższego ustępu do rozporządzenia (WE) nr 1001/2008 oznacza, że art. 1 ust. 3 tego rozporządzenia staje się art. 1 ust. 4. 5. W rozporządzeniu (WE) nr 1001/2008 dodaje się załącznik w brzmieniu:

(38)

Rada odnotowuje ponadto, że Komisja poinformowała ją, że zachęci przedmiotowe przedsiębiorstwo do składania Komisji regularnych sprawozdań w celu zapewnienia właściwych dalszych działań dotyczących sprzedaży w Unii jego produktu objętego postępowaniem, ceny i innych odnośnych warunków, a także informacji doty­ czących zmian cen sprzedaży przedsiębiorstwa na jego rynku krajowym. Rada zauważa, że w szczególności jeśli sprawozdania nie będą składane, lub jeśli ze sprawoz­ dania wynika, że środki nie są wystarczające dla wyeli­ minowania skutków wyrządzającego szkodę dumpingu, może wystąpić konieczność wszczęcia przeglądu okreso­ wego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawo­ wego. Rada odnotowuje również, że Komisja ma możli­ wość wszczęcia z urzędu przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, w szczególności po upływie roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (aczkolwiek uzasadniony może być również wcześniejszy przegląd). Odnotowuje się, że zgodnie z obecnymi oczekiwaniami Komisji, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, właściwe będzie przeprowadzenie takiego przeglądu po upływie jednego roku. W tym kontekście należy zauważyć, że cło usta­ lone dla przedmiotowego przedsiębiorstwa niniejszym rozporządzeniem oparte jest jedynie na ograniczonej liczbie zamówień.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/5

„ZAŁĄCZNIK

Ważna faktura handlowa, o której mowa w art. 1 ust. 3, musi zawierać oświadczenie podpisane przez oficjalnego przedstawiciela podmiotu wystawiającego fakturę handlową w następującej formie: 1) Imię, nazwisko oraz funkcja oficjalnego przedstawiciela przedsiębiorstwa, które wydało fakturę handlową. 2) Oświadczenie o następującej treści: »Ja, niżej podpisany, zaświadczam, że (ilość) [produktu objętego postępowa­ niem] sprzedanego na wywóz do Unii Europejskiej, objęta niniejszą fakturą, została wyprodukowana przez (nazwa i adres przedsiębiorstwa) (dodatkowy kod TARIC)

w (kraj, którego dotyczy postępowanie). Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą, a cena na fakturze jest ostateczna i nie zostanie skompensowana, w części lub całości, poprzez zastosowanie jakiejkolwiek praktyki. Data i podpis«.”. 6. O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 kwietnia 2010 r. W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 24 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Francji częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2588)

 • Dz. U. L107 - 22 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia 1,4-dimetylonaftalenu i cyflumetofenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2518) (1)

 • Dz. U. L107 - 21 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L107 - 20 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Austrii i jednego zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L107 - 19 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L107 - 17 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 368/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L107 - 15 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 367/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 12 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 366/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 125. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L107 - 9 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej (1)

 • Dz. U. L107 - 6 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 364/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.