Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej (1)

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 2
monocytogenes, niebędącej żywnością przeznaczoną dla niemowląt ani żywnością specjalnego medycznego przeznaczenia. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze mają obowiązek udowodnić zgodność produktów wprowadzanych do obrotu z tymi kryteriami w ciągu okresu przydatności do spożycia. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (3) sól spożywcza jest żywnością gotową do spożycia. Zgodnie z dowodami naukowymi obecność i przetrwanie L. monocytogenes w soli są w normalnych warunkach mało prawdopodobne. Sól spożywczą należy zatem dodać do


(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(4)

(9)

(10)

(11)

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 1. (3) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

L 107/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozdziale 1 wprowadza się następujące zmiany: a) pozycja 1.5 otrzymuje brzmienie:

„1.5. Mielone mięso Salmonella i produkty z mięsa drobiowego przezna­ czone do spożycia po obróbce termicznej 5 0 Nieobecne w 25 g EN/ISO 6579 Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia”

b) pozycja 1.9 otrzymuje brzmienie:

„1.9. Produkty z mięsa Salmonella drobiowego, przezna­ czone do spożycia po obróbce termicznej 5 0 Nieobecne w 25 g EN/ISO 6579 Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia”

c) pozycja 1.24 otrzymuje brzmienie:

„1.24. Preparaty w proszku do początkowego żywienia niemowląt i żywność dietetyczna w proszku specjalnego przeznaczenia medycznego przezna­ czona dla niemowląt w wieku do 6 miesięcy (14) Cronobacter spp. (Entero­ bacter saka­ zakii) 30 0 Nieobecne w 10 g ISO/TS 22964 Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia”

2) w przypisie 4 w rozdziale 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

„— sól spożywcza”;

3) w części 2.2 rozdziału 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) pozycja 2.2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.2.1. Mleko paste­ Enteroryzowane bacteriaceae i inne paste­ ryzowane płynne produkty mleczne (4) 5 0 10 cfu/ml ISO 21528-2 Koniec procesu produkcji Kontrola skutecz­ ności obróbki ciepl­ nej i środków zapo­ biegających wtór­ nemu zanieczysz­ czeniu, a także jakości surowców”

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/11

b) przypis 2 otrzymuje brzmienie: „(2) Dla pkt 2.2.1, 2.2.7, 2.2.9 i 2.2.10 m = M.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 107 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 24 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Francji częściowego odstępstwa od decyzji 2006/66/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz od decyzji 2006/861/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2588)

 • Dz. U. L107 - 22 z 201029.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia 1,4-dimetylonaftalenu i cyflumetofenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2518) (1)

 • Dz. U. L107 - 21 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L107 - 20 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Austrii i jednego zastępcy członka z Austrii

 • Dz. U. L107 - 19 z 201029.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Niderlandów

 • Dz. U. L107 - 17 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 368/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L107 - 15 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 367/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L107 - 12 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 366/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające po raz 125. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L107 - 6 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 364/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L107 - 1 z 201029.4.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 363/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1001/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.