Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 203

3. Czarnogóra odmawia rejestracji znaku towarowego, które­ go używanie odpowiada sytuacjom, o których mowa w ustępie 2. 4. Znaki towarowe, których używanie odpowiada sytuacjom, o których mowa w ustępie 2, zarejestrowane w Czarnogórze lub ustanowione poprzez używanie, przestają być używane od dnia 1  stycznia 2009  r. Nie dotyczy to jednak znaków towarowych zarejestrowanych w Czarnogórze oraz znaków towarowych usta­ nowionych poprzez używanie, które są własnością obywateli państw trzecich, pod warunkiem że ich charakter nie wprowadza w  żaden sposób w  błąd opinii publicznej co do jakości, specyfi­ kacji lub pochodzenia geograficznego towarów. 5. Każde wykorzystanie oznaczeń geograficznych chronio­ nych zgodnie z ustępem 1 jako terminów używanych zwyczajo­ wo w  języku potocznym jako potocznej nazwy takich towarów w Czarnogórze kończy się najpóźniej z dniem 1 stycznia 2009 r. 6. Czarnogóra zapewnia, aby towary wywożone z  jej teryto­ rium po dniu 1  stycznia 2009  r. nie naruszały postanowień ni­ niejszego artykułu. 7. Czarnogóra zapewnia ochronę, o której mowa w ustępach 1–6, z własnej inicjatywy, jak również na wniosek zainteresowa­ nych stron.


ROZDZIAŁ III

Wspólne postanowienia Artykuł 34 Zakres Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do handlu wszyst­ kimi produktami między Stronami, o  ile nie postanowiono ina­ czej w tym rozdziale lub w protokole 1. Artykuł 35 Korzystniejsze koncesje Postanowienia niniejszego tytułu w  żaden sposób nie wpływają na jednostronne stosowanie korzystniejszych środków przez któ­ rąkolwiek ze Stron. Artykuł  36 Status quo 1. Z dniem wejścia w  życie niniejszego układu nie wprowa­ dza się żadnych nowych ceł przywozowych ani wywozowych, ani też opłat o skutku równoważnym, w handlu między Wspól­ notą a Czarnogórą, natomiast te, które już się stosuje, nie zostaną podwyższone. Z dniem wejścia w  życie niniejszego układu nie wprowa­ 2. dza się żadnych nowych ograniczeń ilościowych w przywozie lub wywozie, ani środków o skutku równoważnym w handlu między Wspólnotą a Czarnogórą, natomiast te, które już istnieją nie sta­ ną się bardziej restrykcyjne. 3. Bez uszczerbku dla koncesji przyznanych na mocy artyku­ łów 26–30, postanowienia ustępu 1 i  2 niniejszego artykułu nie

(1)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. Rozporządzenie zmienione rozporzą­ dzeniem Komisji (WE) nr 952/2007 (Dz.U. L 210 z 10.8.2007, s. 26).

ograniczają w żaden sposób prowadzenia polityki rolnej i polityki rybołówstwa w Czarnogórze i we Wspólnocie, ani podejmowania środków w ramach tej polityki, o ile nie wpływa to na system przy­ wozu, przewidziany w załącznikach II–V oraz w protokole 1. Artykuł  37 Zakaz dyskryminacji podatkowej 1. Wspólnota i  Czarnogóra powstrzymują się od stosowania wszelkich środków lub praktyk o  wewnętrznym charakterze fi­ skalnym powodujących bezpośrednio lub pośrednio nierówne traktowanie produktów jednej Strony i  podobnych produktów pochodzących z terytorium drugiej Strony oraz znoszą te środki lub praktyki, jeżeli takie istnieją. Produkty wywożone na terytorium jednej ze Stron nie 2. mogą korzystać ze zwrotu wewnętrznych podatków pośrednich w wielkościach przekraczających podatki pośrednie nakładane na te produkty. Artykuł  38 Cła o  charakterze fiskalnym Postanowienia dotyczące zniesienia ceł przywozowych stosuje się również do ceł o charakterze fiskalnym. Artykuł  39 Unie celne, strefy wolnego handlu, uzgodnienia transgraniczne 1. Niniejszy układ nie stanowi przeszkody w  utrzymaniu lub ustanowieniu unii celnych, stref wolnego handlu lub ustaleń do­ tyczących handlu przygranicznego, o  ile ich skutkiem nie jest zmiana ustaleń dotyczących handlu przewidzianych w  niniej­ szym układzie.

L 108/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.