Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 100

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 100

Strona 100 z 203

6. Jeżeli oznaczenia geograficzne wymienione w dodatku 1 są homonimiczne, chronione są wszystkie oznaczenia, pod warunkiem że zostały użyte w dobrej wierze. Strony wspólnie określają praktyczne warunki stosowania, na podstawie któ­ rych rozróżniane będą homonimiczne oznaczenia geograficzne, uwzględniając przy tym potrzebę równoważnego trakto­ wania producentów oraz dbając o to, aby nie wprowadzać w błąd konsumentów. 7. Jeżeli oznaczenie geograficzne wymienione w dodatku 1 i oznaczenie geograficzne z państwa trzeciego są homoni­ miczne, stosuje się art. 23 ust. 3 porozumienia TRIPS. Postanowienia niniejszej umowy w  żaden sposób nie naruszają prawa jakiejkolwiek osoby do używania do celów 8. handlowych swojej własnej nazwy (nazwiska) lub nazwy (nazwiska) swojego poprzednika, z wyjątkiem przypadku, gdy dana nazwa (nazwisko) stosowana jest w sposób wprowadzający w błąd konsumentów. 9. Żadne postanowienia niniejszej umowy nie zobowiązują żadnej ze Stron do ochrony oznaczenia geograficznego dru­ giej Strony, jak wymienione w dodatku 1, jeżeli oznaczenie to nie jest lub przestaje być chronione w swoim kraju pocho­ dzenia lub jeżeli w tym kraju wyszło z użycia. 10. Z dniem wejścia w  życie niniejszej umowy Strony przestają uznawać chronione nazwy geograficzne wymienione w dodatku 1 za zwyczajowe, używane w języku potocznym Stron, pospolite nazwy win, napojów spirytusowych i win aro­ matyzowanych, jak przewidziano w art. 24 ust. 6 porozumienia TRIPS.


L 108/160

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Artykuł  7 Ochrona określeń tradycyjnych

29.4.2010

1. a) b)

W Czarnogórze tradycyjne określenia Wspólnoty wymienione w dodatku 2: nie mogą być używane do opisu lub prezentacji win pochodzących z Czarnogóry oraz nie mogą być używane do opisu lub prezentacji win pochodzących ze Wspólnoty w inny sposób, niż zgodnie z po­ chodzeniem i  kategorią i  w  języku określonym dla win wymienionych w  dodatku 2 i  zgodnie z  warunkami przewi­ dzianymi w przepisach ustawowych i wykonawczych Wspólnoty.

2. Czarnogóra podejmuje, zgodnie z  niniejszą umową, środki niezbędne do ochrony tradycyjnych określeń, o  których mowa w art. 4, używanych do opisu i prezentacji win pochodzących z terytorium Wspólnoty. W tym celu Czarnogóra usta­ nowi odpowiednie środki prawne, gwarantujące skuteczną ochronę i zapobiegające użyciu tradycyjnych określeń do opisu wina nieuprawnionego do tych tradycyjnych określeń, nawet w  przypadkach, gdy takim tradycyjnym określeniom towa­ rzyszą wyrażenia takie, jak „rodzaj”, „typ”, „styl”, „imitacja”, „metoda” lub podobne. 3. a) Ochrona tradycyjnego określenia obowiązuje tylko: w odniesieniu do języka lub języków, w których zostało ono podane w dodatku 2, ale nie w odniesieniu do tłumacze­ nia oraz w odniesieniu do kategorii produktu, w ramach której jest ono chronione dla Wspólnoty, jak określono w dodatku 2. Ochrona przewidziana w ust. 3 nie narusza postanowień art. 4. Artykuł  8 Znaki towarowe 1. Właściwe urzędy Stron odmawiają rejestracji znaku towarowego wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzo­ wanego, który jest identyczny z oznaczeniem geograficznem chronionym na mocy art. 4 tytułu I niniejszej umowy, lub jest do niego podobny albo zawiera odniesienie do niego lub składa się z takiego oznaczenia geograficznego, jeżeli pochodzenie danego wina, napoju spirytusowego lub wina aromatyzowanego nie odpowiada temu oznaczeniu i jeżeli wymienione pro­ dukty nie są zgodne z właściwymi przepisami dotyczącymi stosowania tego oznaczenia. 2. Właściwe urzędy Stron odmawiają rejestracji znaku towarowego wina, który zawiera tradycyjne określenie chronione na mocy niniejszej umowy lub składa się z niego, jeżeli dane wino nie jest tym winem, dla którego zastrzeżone są określenia tradycyjne, wskazane w dodatku 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 100 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.