Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 101

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 101

Strona 101 z 203

3. Czarnogóra podejmuje środki konieczne do zmiany wszystkich znaków towarowych, których to dotyczy, tak aby cał­ kowicie znieść wszelkie odniesienia do oznaczeń geograficznych Wspólnoty chronionych na mocy art. 4 tytułu I niniejszej umowy. Wszystkie takie odniesienia należy usunąć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r. Artykuł  9 Wywóz Strony podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania tego, by w przypadku, gdy wina, napoje spirytusowe i wina aromatyzowane pochodzące z danej Strony są wywożone i wprowadzane do obrotu poza terytorium tej Strony, chro­ nione oznaczenia geograficzne, o których mowa w art. 4 lit. a) tiret drugie i lit. b) tiret drugie oraz, w przypadku win, tra­ dycyjne określenia stosowane przez daną Stronę, o których mowa w art. 4 lit. a) tiret trzecie nie były używane do opisywania i prezentowania takich produktów, które pochodzą z innej Strony. TYTUŁ II WYKONANIE UMOWY, WZAJEMNA POMOC WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ORAZ ZARZĄDZANIE WYKONANIEM NINIEJSZEJ UMOWY Artykuł  10 Grupa robocza 1. Powołuje się grupę roboczą działającą pod auspicjami podkomitetu ds. rolnictwa, który zostanie utworzony zgodnie z art. 123 niniejszego układu między Czarnogórą a Wspólnotą.


b) 4.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/161

2. Grupa robocza nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie niniejszej umowy oraz rozpatruje wszelkie zagadnienia, które mogą się pojawić w związku z jej wdrożeniem. Grupa robocza może wydawać zalecenia, omawiać i  przedstawiać sugestie dotyczące wszelkich kwestii będących 3. przedmiotem wspólnego zainteresowania, związanych z sektorem wina, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych, które mogłyby się przyczynić do osiągnięcia celów niniejszej umowy. Grupa robocza zbiera się na wniosek jednej ze Stron, na przemian na terytorium Wspólnoty i Czarnogóry, w miejscu, w terminie i w sposób określony wspólnie przez Strony. Artykuł 11 Zadania stron 1. Strony regularnie kontaktują się ze sobą, bezpośrednio albo za pośrednictwem grupy roboczej, o której mowa w ar­ t. 10, we wszelkich sprawach związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem niniejszej umowy. 2. Czarnogóra jako swój organ przedstawicielski wyznacza Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i  Gospodarki Wodnej. Wspólnota jako swój organ przedstawicielski wyznacza Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Każda Strona powiadamia drugą Stronę o każdej zmianie swojego organu przedstawicielskiego. 3. Organ przedstawicielski zapewnia koordynację działań wszelkich organów odpowiedzialnych za wykonanie niniej­ szej umowy. 4. a) Strony: wprowadzają wzajemnie zmiany w wykazach, o których mowa w art. 4 niniejszej umowy, na mocy decyzji Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, mające na celu uwzględnienie zmian w przepisach ustawowych i wykonawczych Stron; wspólnie decydują, na mocy decyzji Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, o konieczności wprowadzenia zmian w do­ datkach do niniejszej umowy. Dodatki uznaje się za zmienione odpowiednio od daty odnotowanej w wymianie listów między Stronami albo od daty podjęcia decyzji przez grupę roboczą; wspólnie podejmują decyzje dotyczące warunków praktycznych, o których mowa w art. 6 ust. 6; informują się nawzajem o  zamiarze przyjęcia nowych przepisów wykonawczych lub dokonania zmian obowiązują­ cych przepisów wykonawczych dotyczących polityki publicznej, w dziedzinach takich jak zdrowie lub ochrona kon­ sumentów, mających wpływ na sektor win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych; informują się nawzajem o  wszelkich środkach ustawodawczych i  administracyjnych oraz o  decyzjach sądowych do­ tyczących wykonania niniejszej umowy oraz informują się wzajemnie o  środkach podjętych na podstawie takich decyzji. Artykuł  12 Stosowanie i  funkcjonowanie niniejszej umowy 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 101 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.