Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 203

2. Podczas okresów przejściowych określonych w artykule 18 niniejszy układ nie ma wpływu na wprowadzenie w życie szcze­ gólnych ustaleń preferencyjnych dotyczących przepływu towa­ rów, określonych w  umowach transgranicznych zawartych wcześniej między jednym lub więcej państwami członkowskimi a  Czarnogórą albo wynikających z  umów dwustronnych, o  któ­ rych mowa w  tytule III, zawartych przez Czarnogórę w  celu wspierania handlu regionalnego. 3. Strony prowadzą w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzysze­ nia konsultacje dotyczące umów wymienionych w ustępach 1 i 2, a  w razie potrzeby dotyczące również innych istotnych kwestii związanych z  ich polityką handlową wobec państw trzecich. W  szczególności w  przypadku przystąpienia jednego z  państw trzecich do Unii konsultacje takie prowadzone są z  uwzględnie­ niem wspólnych interesów Wspólnoty i Czarnogóry, określonych w niniejszym układzie. Artykuł  40 Dumping i dotacje 1. Żadne z postanowień niniejszego układu nie uniemożliwia którejkolwiek ze Stron podjęcia działań służących ochronie hand­ lu zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu i artykułem 41. 2. Jeżeli jedna ze Stron stwierdzi istnienie praktyk dumpingo­ wych lub dotacji wyrównawczych w handlu z drugą Stroną, może ona podjąć właściwe kroki przeciw tym praktykom zgodnie z Po­ rozumieniem WTO w  sprawie wykonania art.  VI GATT 1994 i Porozumieniem WTO w sprawie subsydiów i środków wyrów­ nawczych oraz jej własnym odpowiednim ustawodawstwem wewnętrznym. Artykuł  41 Klauzula ochronna 1. Strony stosują między sobą postanowienia art.  XIX GATT 1994 i Porozumienia WTO w sprawie środków ochronnych. 2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, w przypadku gdy przywóz produktu jednej Strony na terytorium drugiej Strony odbywa się w takich zwiększonych ilościach i na ta­ kich warunkach, które powodują lub zagrażają spowodowaniem: a) poważnej szkody dla krajowego przemysłu produktów po­ dobnych lub bezpośrednio konkurujących na terytorium Strony dokonującej przywozu lub poważnych zakłóceń w jakimkolwiek sektorze gospodarki lub trudności mogących spowodować poważne pogorszenie sy­ tuacji gospodarczej w regionie Strony dokonującej przywozu,


niniejszego układu. Przyjęte środki ochronne powinny składać się z zawieszenia wzrostu lub obniżki marginesu preferencji przewi­ dzianych w niniejszym układzie dla danych produktów do mak­ symalnej wysokości odpowiadającej podstawowej stawce celnej określonej w artykule 18 ustęp 4 litery a) i b) oraz ustęp 5 dla tego samego produktu. Środki takie zawierają elementy wyraźnie pro­ wadzące do stopniowego ich znoszenia najpóźniej do końca wyznaczonego terminu i nie są one stosowane przez okres dłuż­ szy niż dwa lata. W wyjątkowych okolicznościach środki mogą zostać przedłużo­ ne maksymalnie o okres kolejnych dwóch lat. Nie stosuje się żad­ nych dwustronnych środków ochronnych w  przywozie produktu, który podlegał uprzednio takiemu środkowi przez okres, co najmniej, czterech lat od wygaśnięcia środka. 4. W przypadkach określonych w  niniejszym artykule przed podjęciem środków w  nim przewidzianych lub w  przypadkach, do których stosuje się ustęp 5 litera b) niniejszego artykułu, Wspólnota z  jednej strony lub Czarnogóra, z  drugiej strony, jak najszybciej dostarczy Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia wszel­ kich istotnych informacji wymaganych w  celu dokładnego zba­ dania sytuacji i  znalezienia rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obie Strony. W celu realizacji ustępów 1-4 stosuje się następujące 5. postanowienia: a) Problemy wynikające z sytuacji, o której mowa w niniejszym artykule, kieruje się niezwłocznie do zbadania przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia, która może podjąć wszelkie de­ cyzje mające na celu usunięcie takich problemów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.