Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 203

Jeżeli Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia lub Strona dokonu­ jąca wywozu nie podjęła decyzji, która usunęłaby trudności, lub jeżeli nie zostało znalezione żadne inne satysfakcjonują­ ce rozwiązanie w  terminie 30 dni od przedłożenia sprawy Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia, Strona dokonująca przy­ wozu może podjąć środki właściwe do rozwiązania proble­ mu zgodnie z  niniejszym artykułem. W  wyborze środków ochronnych pierwszeństwo należy przyznać tym, które w  najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie ustaleń przyjętych w niniejszym układzie. Środki ochronne zastoso­ wane zgodnie z  art.  XIX GATT z  1994  r. oraz Porozumie­ niem WTO w  sprawie środków ochronnych zachowują poziom/margines preferencji przyznany zgodnie z  niniej­ szym układem. b) Jeżeli wyjątkowe i poważne okoliczności wymagające podję­ cia natychmiastowych działań uniemożliwiają, w zależności od przypadku, wcześniejsze poinformowanie o lub zbadanie, zainteresowana Strona może, w  sytuacjach wyszczególnio­ nych w niniejszym artykule, zastosować bezzwłocznie środ­ ki tymczasowe niezbędne do zaradzenia sytuacji, o  czym zawiadamia niezwłocznie drugą Stronę.


b)

Strona dokonująca przywozu może podjąć stosowne dwustron­ ne środki ochronne na warunkach i zgodnie z procedurami okre­ ślonymi w niniejszym artykule. 3. Dwustronne środki ochronne skierowane wobec przywozu dokonywanego z terytorium drugiej Strony nie przekraczają po­ ziomu niezbędnego do usunięcia zaistniałych trudności, jak określono w  ustępie 2, które pojawiły się w  wyniku stosowania

Rada Stabilizacji i  Stowarzyszenia jest niezwłocznie powiadamia­ na o  środkach ochronnych, które są przedmiotem okresowych konsultacji w ramach tego organu, zwłaszcza w celu ustalenia har­ monogramu ich znoszenia, gdy tylko okoliczności na to pozwolą. 6. W przypadku gdy Wspólnota, z jednej strony, lub Czarno­ góra, z  drugiej strony, uzależniają przywóz produktów, mogą­ cych powodować trudności określone w niniejszym artykule, od procedury administracyjnej, której celem jest szybkie dostarcze­ nie informacji dotyczących tendencji w przepływach handlu, za­ wiadamia o tym drugą Stronę.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/13

Artykuł 42 Klauzula o niedoborach 1. Jeżeli przestrzeganie postanowień niniejszego tytułu prowa­ dzi do: a) poważnych niedoborów lub zagrożenia niedoborem środ­ ków spożywczych lub innych produktów niezbędnych dla Strony dokonującej wywozu; lub powrotnego wywozu do państwa trzeciego produktu, w od­ niesieniu do którego Strona dokonująca wywozu utrzymuje wywozowe ograniczenia ilościowe, cła wywozowe lub środ­ ki lub opłaty o skutku równoważnym i jeżeli sytuacje okre­ ślone powyżej powodują lub mogą powodować poważne trudności dla Strony dokonującej wywozu,

Artykuł  44 Reguły pochodzenia O ile w niniejszym układzie nie postanowiono inaczej, protokół 3 ustanawia reguły pochodzenia do celów stosowania postano­ wień niniejszego układu. Artykuł  45 Dopuszczalne ograniczenia Niniejszy układ nie stanowi przeszkody dla zakazów lub ograni­ czeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasad­ nionych względami moralności publicznej, porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego; ochrony zdrowia i  życia ludzi, zwierząt lub roślin; ochrony skarbów dziedzictwa narodowego o  wartości artystycznej, historycznej lub archeolo­ gicznej, ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i  hand­ lowej lub postanowieniami dotyczącymi złota i  srebra. Jednak takie zakazy lub ograniczenia nie mogą stanowić środka arbitral­ nej dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w  wymianie hand­ lowej między Stronami. Artykuł  46 Brak współpracy administracyjnej 1. Strony uzgadniają, że współpraca administracyjna jest nie­ zbędna do wdrażania i  kontroli traktowania preferencyjnego przyznanego w niniejszym tytule i podkreślają swoje zobowiąza­ nie do zwalczania nieprawidłowości i  nadużyć finansowych w sprawach celnych i związanych z cłami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.