Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 129

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 129

Strona 129 z 203

WSPÓLNE DEKLARACJE

Wspólna deklaracja dotycząca Księstwa Andory Wspólna deklaracja dotycząca Republiki San Marino

29.4.2010

PL TYTUŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/235

(j)

„działy” i  „pozycje” oznaczają działy i  pozycje (czterocyfro­ we kody) stosowane w nomenklaturze stanowiącej zharmo­ nizowany system oznaczania i  kodowania towarów, zwany w  niniejszym protokole „zharmonizowanym systemem” lub „HS”;


Artykuł 1 Definicje (k) „klasyfikowany” odnosi się do klasyfikacji produktu lub ma­ teriału do poszczególnej pozycji;

Do celów niniejszego protokołu: (l) a) „wytwarzanie” oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetwo­ rzenia łącznie z montażem i operacjami szczególnymi; „przesyłka” oznacza produkty, które są albo łącznie wysłane od jednego eksportera do jednego odbiorcy albo objęte jed­ nym dokumentem przewozowym obejmującym ich trans­ port od eksportera do odbiorcy albo, w  przypadku braku takiego dokumentu, jedną fakturą;

b)

„materiał” oznacza każdy składnik, surowiec, komponent lub część itp. użyte do wytworzenia produktu;

(m) „terytoria” obejmują wody terytorialne.

c)

„produkt” oznacza wytwarzany produkt, nawet jeżeli jest on przeznaczony do użycia w innym procesie wytwarzania;

TYTUŁ  II DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

d)

„towary” oznaczają zarówno materiały jak i produkty; Artykuł  2 Wymogi ogólne

e)

„wartość celna” oznacza wartość określoną zgodnie z  Poro­ zumieniem w sprawie stosowania artykułu VII Układu Ogól­ nego w  Sprawie Taryf Celnych i  Handlu z  1994 roku (Porozumienie Światowej Organizacji Handlu w  sprawie ustalania wartości celnej);

1. Do celów wykonania niniejszego układu, następujące pro­ dukty uważa się za pochodzące ze Wspólnoty:

f)

„cena ex works” oznacza cenę zapłaconą za produkt ex works producentowi we Wspólnocie lub w Czarnogórze, który do­ konuje ostatniej obróbki lub przetworzenia, pod warunkiem że cena ta zawiera wartość wszystkich użytych materiałów z  wyjątkiem wszystkich podatków wewnętrznych, które są lub mogą być zwrócone, jeżeli uzyskany produkt zostanie wywieziony;

a)

produkty całkowicie uzyskane we Wspólnocie w rozumieniu art. 5 niniejszego protokołu;

b)

g)

„wartość materiałów” oznacza wartość celną użytych mate­ riałów niepochodzących w  czasie przywozu lub, jeżeli nie jest ona znana i nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Czarnogórze;

produkty uzyskane we Wspólnocie zawierające materiały, które nie zostały w pełni tam uzyskane, pod warunkiem, że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu we Wspólnocie w rozumieniu art. 6 niniejsze­ go protokołu;

2. Do celów wykonania niniejszego układu, następujące pro­ dukty uważa się za pochodzące z Czarnogóry:

h) „wartość materiałów pochodzących” oznacza wartość takich materiałów, zgodnie z  definicją podaną w  lit.  g) stosowaną mutatis mutandis;

a)

produkty całkowicie uzyskane w Czarnogórze w rozumieniu art. 5 niniejszego protokołu;

(i)

„wartość dodana” oznacza cenę ex works pomniejszoną o wartość celną użytych materiałów pochodzących z innych krajów, wymienionych w art. 3 i 4, lub – w przypadkach gdy wartość celna nie jest znana lub nie może być ustalona – o pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materia­ ły we Wspólnocie lub w Czarnogórze;

b)

produkty uzyskane w  Czarnogórze zawierające materiały, które nie zostały w  pełni tam uzyskane, pod warunkiem że materiały te zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w Czarnogórze w rozumieniu art. 6 niniejsze­ go protokołu;

L 108/236

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 129 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.