Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 203

2. W przypadku gdy Strona stwierdziła na podstawie obiek­ tywnych informacji brak współpracy administracyjnej lub niepra­ widłowości lub nadużycia finansowe, o  których mowa w niniejszym tytule, Strona ta może tymczasowo zawiesić zasto­ sowane traktowanie preferencyjne danego produktu lub produk­ tów zgodnie z niniejszym artykułem. 3. Do celów niniejszego artykułu brak współpracy administra­ cyjnej oznacza m.in.: a) b) powtarzające się przypadki niedopełnienia obowiązku wery­ fikacji statusu pochodzenia danego produktu lub produktów; powtarzające się przypadki odmowy lub nieuzasadnionego opóźnienia w przeprowadzaniu późniejszych weryfikacji do­ wodów pochodzenia lub przekazywaniu ich wyników; powtarzające się przypadki odmowy lub nieuzasadnionego opóźnienia w  wydawaniu zezwolenia na przeprowadzenie misji współpracy administracyjnej celem weryfikacji auten­ tyczności dokumentów lub dokładności informacji dotyczą­ cych przyznawania omawianego tu traktowania preferencyjnego.


b)

Strona ta może podjąć stosowne środki na warunkach i zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym artykule. 2. W wyborze środków pierwszeństwo należy przyznać tym, które w  jak najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie ustaleń niniejszego układu. Środków takich nie stosuje się w spo­ sób, który przy utrzymywaniu się takich samych warunków sta­ nowiłby środek arbitralnej lub nieuzasadnionej dyskryminacji, lub ukrytego ograniczania wymiany handlowej, a  gdy warunki nie uzasadniają już ich utrzymywania, środki te znosi się. 3. Przed podjęciem środków przewidzianych w ustępie 1 lub, jak najszybciej w  przypadkach, do których stosuje się ustęp 4, Wspólnota lub Czarnogóra dostarczają Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia wszelkich istotnych informacji w celu znalezie­ nia rozwiązania możliwego do przyjęcia przez Strony. Strony mogą w  ramach Rady Stabilizacji i  Stowarzyszenia uzgadniać wszelkie środki niezbędne do usunięcia trudności. Jeżeli porozu­ mienia nie osiągnięto w terminie 30 dni od przedłożenia sprawy Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia, Strona dokonująca wywozu może zastosować środki na mocy niniejszego artykułu w odnie­ sieniu do wywozu danego produktu. 4. Jeżeli wyjątkowe i poważne okoliczności wymagające pod­ jęcia natychmiastowych działań uniemożliwiają, w zależności od przypadku, wcześniejsze poinformowanie lub zbadanie, Wspól­ nota lub Czarnogóra może, w  sytuacjach wyszczególnionych w niniejszym artykule, zastosować środki ostrożności niezbędne do zaradzenia tej sytuacji, o czym zawiadamia niezwłocznie dru­ gą Stronę. 5. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia jest niezwłocznie powia­ damiana o wszelkich środkach stosowanych zgodnie z niniejszym artykułem, które są przedmiotem okresowych konsultacji w  ra­ mach tego organu, zwłaszcza w celu ustalenia harmonogramu ich znoszenia, gdy tylko okoliczności na to pozwolą. Artykuł 43 Monopole państwowe W zakresie monopoli państwowych o charakterze handlowym od wejścia w życie niniejszego układu Czarnogóra zapewnia nie sto­ sowanie dyskryminacji dotyczącej warunków, na jakich towary są nabywane i  zbywane, między obywatelami państw członkow­ skich a obywatelami Czarnogóry.

c)

Do celów niniejszego artykułu stwierdzenie istnienia nieprawidło­ wości lub nadużyć może mieć miejsce, między innymi, jeżeli na­ stąpił gwałtowny, nie w  pełni uzasadniony wzrost wielkości przywozu towarów, przekraczający tradycyjne możliwości pro­ dukcyjne i wywozowe drugiej Strony, powiązany z posiadaniem obiektywnych informacji dotyczących nieprawidłowości lub nadużyć.

L 108/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

4. Zastosowanie czasowego zawieszenia podlega następują­ cym warunkom: a) Strona, która stwierdziła na podstawie obiektywnych infor­ macji brak współpracy administracyjnej lub nieprawidłowo­ ści lub nadużycia finansowe, bezzwłocznie powiadamia o tym Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia, przekazując jedno­ cześnie obiektywne informacje, oraz rozpoczyna konsulta­ cje w  ramach Komitetu Stabilizacji i  Stowarzyszenia w  oparciu o  wszelkie stosowne informacje i  obiektywne wnioski, celem znalezienia rozwiązania zadowalającego obie Strony; w przypadku gdy Strony rozpoczęły konsultacje w  ramach Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, o których mowa po­ wyżej, i nie osiągnęły zadowalającego rozwiązania w termi­ nie trzech miesięcy od przekazania informacji, wówczas Strona, której to dotyczy, może tymczasowo zawiesić zasto­ sowane traktowanie preferencyjne danych produktów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.