Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 131

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 131

Strona 131 z 203

4. Kumulacja przewidziana w  niniejszym artykule ma zasto­ sowanie wyłącznie, gdy spełnione są następujące warunki:

a)

pomiędzy krajami lub terytoriami ubiegającymi się o  uzys­ kanie statusu pochodzenia a krajem przeznaczenia ma zasto­ sowanie preferencyjna umowa handlowa zgodna z art. XXIV Układu ogólnego w  sprawie taryf celnych i  handlu (GATT 1994);

b)

materiały i  produkty uzyskały status pochodzenia poprzez zastosowanie reguł pochodzenia identycznych z regułami za­ wartymi w niniejszym protokole


oraz

(1)  Jak określono w  konkluzjach Rady ds. Ogólnych z  kwietnia 1997  r. i komunikacie Komisji z maja 1999 r. w sprawie ustanowienia proce­ su stabilizacji i stowarzyszenia z krajami Bałkanów Zachodnich. (2)  Decyzja nr  1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z  dnia 22  grudnia 1995 r. stosuje się do produktów innych niż produkty rolne zdefinio­ wane w układzie ustanawiającym stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją i inne niż produkty węgla i stali zde­ finiowane w umowie między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Re­ publika Turcji w  sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/237

b)

materiały i  produkty uzyskały status pochodzenia poprzez zastosowanie reguł pochodzenia identycznych z regułami za­ wartymi w niniejszym protokole oraz

j)

produkty wydobyte z dna morskiego lub podgłębia poza ich wodami terytorialnymi, pod warunkiem że mają wyłączne prawa do eksploatacji tego dna lub podglebia; towary wytworzone tam wyłącznie z produktów wymienio­ nych w lit. a)-j).

k)

c)

powiadomienia wskazujące na wypełnienie wszelkich wyma­ gań niezbędnych do zastosowania kumulacji zostały opubli­ kowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) oraz w Czarnogórze zgodnie z jej własnymi procedurami. Kumulację przewidzianą w niniejszym artykule stosuje się od dnia wskazanego w  powiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C). Czarnogóra, poprzez Komisję Europejską, poinformuje Wspólnotę o szczegółach umów, łącznie z datami ich wejś­ cia w życie oraz odpowiednimi regułami pochodzenia, które mają zastosowanie do innych krajów lub terytoriów, o któ­ rych mowa w ust. 1.

2. Określenia „ich statki” i „ich statki-przetwórnie” użyte w us­ t. 1 lit. f) i g) odnoszą się tylko do statków i statków-przetwórni: a) które są zarejestrowane lub odnotowane w jednym z państw członkowskich lub w Czarnogórze; które pływają pod banderą państwa członkowskiego Wspól­ noty lub pod banderą Czarnogóry; które są przynajmniej w 50 % własnością obywateli państw członkowskich WE lub Czarnogóry lub spółki z siedzibą za­ rządu w jednym z tych państw, której dyrektorem lub dyrek­ torami, przewodniczącym zarządu lub rady nadzorczej i większością członków tych zarządów są obywatele państw członkowskich WE lub Czarnogóry i  w  których, ponadto – w  przypadku spółek osobowych lub spółek z  ograniczoną odpowiedzialnością – przynajmniej połowa kapitału należy do tych państw, do ich podmiotów publicznych lub obywa­ teli tych państw; których kapitan i  oficerowie są obywatelami państw człon­ kowskich WE lub obywatelami Czarnogóry oraz e) których załogi składają się przynajmniej w 75 % z obywateli państw członkowskich Wspólnoty lub obywateli Czarnogóry.

b)

c)

Z zakresu kumulacji przewidzianej w  niniejszym artykule wyłą­ cza się produkty wymienione w załączniku V. Artykuł 5 Produkty całkowicie uzyskane Następujące produkty są uważane za całkowicie uzyskane 1. we Wspólnocie lub w Czarnogórze: a) produkty mineralne wydobyte z  ich ziemi lub z  ich dna morskiego; produkty roślinne tam zebrane; żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane; produkty pochodzące wyhodowanych; od żywych zwierząt tam d)

b) c) d)

Artykuł 6 Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 131 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.