Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 134

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 134

Strona 134 z 203

5. Do celów stosowania postanowień ust.  3 i  4, „całkowitą wartość dodaną” należy rozumieć jako wszystkie koszty ponie­ sione poza Wspólnotą lub Czarnogórą, w  tym wartość użytych tam do produkcji materiałów. 6. Postanowienia ust.  3 i  4 nie dotyczą produktów, które nie spełniają warunków określonych w załączniku II, lub które mogą być uznane za przetworzone lub obrobione w stopniu wystarcza­ jącym jedynie po zastosowaniu marginesu tolerancji, o  którym mowa w art. 6 ust.2. 7. Postanowienia ust.  3 i  4 nie dotyczą produktów objętych działami 50-63 zharmonizowanego systemu. 8. Wszelkie czynności obróbki lub przetwarzania objęte postanowieniami niniejszego artykułu oraz wykonywane poza te­ rytorium Wspólnoty lub Czarnogóry przeprowadza się w ramach procedury uszlachetniania biernego lub podobnych procedur. Artykuł  13 Bezpośredni transport 1. Preferencyjne traktowanie przewidziane w niniejszym ukła­ dzie dotyczy tylko produktów spełniających wymogi niniejszego protokołu, które są transportowane bezpośrednio między Wspól­ notą a  Czarnogórą lub przez inne kraje lub terytoria, o  których mowa w art. 3 i 4. Jednakże produkty stanowiące jedną przesyłkę mogą być transportowane przez inne terytoria, gdzie mogą być przeładowywane lub czasowo składowane, pod warunkiem że pozostają pod dozorem organów celnych w  kraju tranzytu lub składowania i  że nie zostaną one poddane innym czynnościom niż wyładunek, ponowny załadunek lub jakiejkolwiek czynności wymaganej dla zachowania ich w dobrym stanie.


3. Na uzyskanie statusu pochodzenia zgodnie z  warunkami ustanowionymi w tytule II nie ma wpływu obróbka lub przetwo­ rzenie – wykonane poza granicami Wspólnoty lub Czarnogóry – materiałów wywiezionych ze Wspólnoty lub Czarnogóry, a  na­ stępnie tam ponownie przywiezionych, pod warunkiem że: a) materiały te zostały w  całości uzyskane we Wspólnocie lub w  Czarnogórze lub były przed wywozem poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającym poza czynności wymie­ nione w art. 7; oraz

L 108/240

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Produkty pochodzące mogą być transportowane rurociągiem przez terytoria inne niż terytorium Wspólnoty lub Czarnogóry. 2. Dowody poświadczające, że warunki określone w ust. 1 zo­ stały spełnione, dostarcza się organom celnym kraju przywozu poprzez okazanie: a) jednolitego dokumentu przewozowego obejmującego prze­ jazd z kraju wywozu przez kraj tranzytu lub świadectwa wystawionego przez organy celne kraju tranzytu: (i) zawierającego dokładny opis produktów;

3. Ust.  1 stosuje się do wszelkich handlowych, przemysło­ wych, rolnych czy rzemieślniczych wystaw, targów lub podob­ nych publicznych pokazów, które nie są zorganizowane do celów prywatnych w sklepach czy pomieszczeniach handlowych w ce­ lu sprzedaży produktów zagranicznych i w trakcie których dane produkty pozostają pod kontrolą celną.

TYTUŁ  IV ZWROT LUB ZWOLNIENIE

b)

Artykuł  15 Zakaz zwrotu należności celnych lub zwolnienia z  należności celnych 1. Materiały niepochodzące użyte do wytworzenia produktów pochodzących ze Wspólnoty, z  Czarnogóry lub z  jednego z  in­ nych krajów lub terytoriów, o których mowa w art. 3 i 4, dla któ­ rych dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V, nie podlegają we Wspólno­ cie lub w  Czarnogórze zwrotowi lub zwolnieniu z  żadnego ro­ dzaju należności celnych. 2. Zakaz określony w  ust.  1 stosuje się do wszelkich uzgod­ nień w  zakresie zwrotu i  umorzenia należności celnych lub warunkowego zwolnienia, w całości lub części, z należności cel­ nych lub opłat o skutku równoważnym stosowanych we Wspól­ nocie lub w  Czarnogórze w  odniesieniu do materiałów użytych w procesie wytwarzania, jeżeli ten zwrot, umorzenie lub warun­ kowe zwolnienie stosowany jest – w sposób bezpośredni lub po­ średni – w przypadku, gdy produkty uzyskane z tych materiałów są wywożone, a nie w przypadku gdy są one tam zatrzymane do użytku domowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 134 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.