Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 138

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 138

Strona 138 z 203

5. Deklaracje na fakturze są opatrzone własnoręcznym orygi­ nalnym podpisem eksportera. Od upoważnionego eksportera w  rozumieniu art.  23 nie wymaga się jednak podpisu na takich deklaracjach, pod warunkiem że złoży on organom celnym kraju wywozu pisemne zobowiązanie do przyjęcia pełnej odpowie­ dzialności za każdą deklarację na fakturze, która go identyfikuje, tak jakby była podpisana przez niego własnoręcznie. 6. Deklaracja na fakturze może zostać sporządzona przez eks­ portera, gdy produkty do których się odnosi są wywożone lub po dokonaniu ich wywozu, pod warunkiem, że zostanie ona przed­ stawiona w kraju przywozu nie później niż dwa lata po dokona­ niu przywozu produktów, do których się odnosi. Artykuł  23 Upoważniony eksporter 1. Organy celne kraju wywozu mogą upoważnić eksportera (zwanego dalej „upoważnionym eksporterem”) dokonującego częstych wysyłek produktów na mocy niniejszego układu, aby sporządzał deklaracje na fakturze niezależnie od wartości wywo­ żonych produktów. Eksporter ubiegający się o takie upoważnie­ nie musi przedstawić, w  sposób satysfakcjonujący organy celne, wszelkie gwarancje niezbędne do zweryfikowania pochodzenia produktów oraz spełnienia wszystkich innych wymogów niniej­ szego protokołu. 2. Organy celne mogą uzależnić przyznanie statusu upoważ­ nionego eksportera od spełnienia wszelkich warunków, jakie uznają za właściwe. 3. Organy celne przyznają upoważnionemu eksporterowi nu­ mer upoważnienia celnego, który musi zostać zamieszczony na deklaracji na fakturze.


29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/243

4. Organy celne kontrolują sposób używania upoważnienia przez upoważnionego eksportera. 5. Organy celne mogą w  każdej chwili cofnąć upoważnienie. Dokonują tego, jeżeli upoważniony eksporter nie daje już gwa­ rancji określonych w  ust.  1, nie spełnia już warunków określo­ nych w  ust.  2 lub w  inny sposób niewłaściwie wykorzystuje upoważnienie. Artykuł  24 Termin ważności dowodu pochodzenia 1. Dowód pochodzenia jest ważny przez cztery miesiące od daty wystawienia w kraju wywozu i musi być przedłożony w wy­ mienionym okresie organom celnym kraju przywozu. 2. Dowody pochodzenia przedstawiane organom celnym kra­ ju przywozu po terminie ich przedstawienia określonym w ust. 1 mogą zostać przyjęte do celów stosowania preferencyjnego trak­ towania, jeżeli fakt nieprzedłożenia dokumentów przed ustalo­ nym terminem jest spowodowany wyjątkowymi okolicznościami. 3. W innych przypadkach przedłożenia dowodów z opóźnie­ niem, organy celne kraju przywozu mogą przyjąć dowody pocho­ dzenia, jeżeli produkty zostały im przedstawione przed upływem wspomnianego terminu. Artykuł  25 Przedkładanie dowodów pochodzenia Dowody pochodzenia przedkłada się organom celnym kraju przywozu zgodnie z procedurami stosowanymi w tym kraju. Or­ gany te mogą zażądać tłumaczenia dowodu pochodzenia oraz za­ żądać, aby do zgłoszenia przywozowego zostało dołączone oświadczenie importera, że produkty spełniają warunki stosowa­ nia niniejszego układu. Artykuł 26 Przywóz partiami Jeżeli na wniosek importera i  na warunkach określonych przez organy celne kraju przywozu produkty zdemontowane lub niezmontowane, w rozumieniu reguły ogólnej 2 lit. a) zharmoni­ zowanego systemu, należące do sekcji XVI i  XVII lub klasyfiko­ wane pod pozycjami 7308 i 9406 zharmonizowanego systemu, przywożone są partiami, organom celnym przedstawiany jest je­ den dowód pochodzenia przy przywozie pierwszej partii. Artykuł 27 Zwolnienie z dowodu pochodzenia 1. Produkty wysłane jako małe paczki od osób prywatnych do osób prywatnych lub stanowiące część bagażu osobistego po­ dróżnych mogą zostać uznane za produkty pochodzące bez wy­ mogu przedstawienia dowodu pochodzenia, pod warunkiem, że takie produkty nie są przywożone w celach handlowych i zostały zgłoszone jako spełniające wymogi niniejszego protokołu i że nie ma żadnych wątpliwości co do wiarygodności takiego zgłosze­ nia. W  przypadku przesyłek pocztowych takie oświadczenie może zostać umieszczone na zgłoszeniu celnym CN22/CN23 lub na załączonej do tego dokumentu kartce papieru.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 138 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.