Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 139

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 139

Strona 139 z 203

2. Przywóz, który jest okazjonalny i  dotyczy wyłącznie pro­ duktów do osobistego użytku ich odbiorców albo podróżnych lub ich rodzin nie jest uważany za przywóz w celach handlowych, jeżeli rodzaj i  ilość produktów nie wskazuje na przeznaczenie handlowe.

3. Ponadto łączna wartość takich produktów nie może prze­ kraczać 500 EUR w  przypadku małych paczek lub 1 200 EUR w  przypadku produktów stanowiących część bagażu osobistego podróżnych.

Artykuł  28 Dokumenty potwierdzające


Dokumenty określone w art. 17 ust. 3 i art. 22 ust. 3, wykorzy­ stane do celów potwierdzenia, że produkty objęte świadectwem przewozowym EUR.1 lub deklaracją na fakturze mogą być uwa­ żane za produkty pochodzące ze Wspólnoty, z  Czarnogóry lub z jednego z pozostałych krajów lub terytoriów, o których mowa w art. 3 i art. 4, które spełniają pozostałe wymogi niniejszego pro­ tokołu, mogą m.in. składać się z:

a)

bezpośrednich dowodów dotyczących procesów przeprowa­ dzonych przez eksportera lub dostawcę w celu uzyskania da­ nych towarów, zawartych na przykład w  jego rachunkach lub dokumentach księgowych;

b)

dokumentów potwierdzających status pochodzenia użytych materiałów, wystawionych lub sporządzonych we Wspólno­ cie lub w  Czarnogórze, jeżeli takie dokumenty są używane zgodnie z prawem krajowym;

c)

dokumentów potwierdzających dokonanie obróbki lub prze­ tworzenia materiałów we Wspólnocie lub w  Czarnogórze, wystawionych lub sporządzonych we Wspólnocie lub w Czarnogórze, jeżeli takie dokumenty są używane zgodnie z prawem krajowym;

d)

świadectwa przewozowe EUR.1 lub deklaracje na fakturze potwierdzające status pochodzenia wykorzystanych materia­ łów, wystawione lub sporządzone we Wspólnocie lub w Czarnogórze zgodnie z niniejszym protokołem, lub w jed­ nym z pozostałych krajów lub terytoriów, o których mowa w  art.  3 i  art.  4, zgodnie z  regułami pochodzenia identycz­ nymi z regułami zawartymi w niniejszym protokole;

e)

odpowiednie dowody dotyczące obróbki lub przetworzenia przeprowadzonego poza Wspólnotą lub Czarnogórą zgod­ nie z art. 12, potwierdzające, że spełniono wymogi zawarte w tym artykule.

L 108/244

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Artykuł 29 Przechowywanie dowodów pochodzenia i dokumentów uzupełniających 1. Eksporter występujący z wnioskiem o wystawienie świadec­ twa przewozowego EUR.1 przechowuje dokumenty określone w art. 17 ust. 3 przez okres co najmniej trzech lat. 2. Eksporter sporządzający deklarację na fakturze przechowu­ je kopię tej deklaracji na fakturze, jak również dokumenty okre­ ślone w art. 22 ust. 3 przez okres co najmniej trzech lat. 3. Organy celne kraju wywozu wystawiające świadectwo prze­ wozowe EUR.1 przechowują formularz wniosku określony w ar­ t. 17 ust. 2 przez okres co najmniej trzech lat. 4. Organy celne kraju przywozu przechowują przedstawione im świadectwa przewozowe EUR.1 i deklaracje na fakturze przez okres co najmniej trzech lat. Artykuł 30 Niezgodności i błędy formalne 1. Stwierdzenie drobnych niezgodności między oświadczenia­ mi złożonymi w dowodzie pochodzenia a oświadczeniami poda­ nymi w dokumentach przedłożonych w urzędzie celnym w celu spełnienia formalności związanych z przywozem produktów, nie unieważnia tym samym dowodu pochodzenia, jeżeli zostanie od­ powiednio dowiedzione, że dany dokument rzeczywiście odpo­ wiada przedstawionym produktom. Oczywiste błędy formalne, takie jak błędy literowe na do­ 2. wodzie pochodzenia, nie powinny powodować odrzucenia doku­ mentu, jeżeli błędy te nie wzbudzają wątpliwości co do poprawności oświadczeń złożonych w dokumencie. Artykuł 31 Kwoty wyrażone w euro 1. Do celów stosowania postanowień art. 22 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 139 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.