Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 203

Infor­ mację o tymczasowym zawieszeniu bezzwłocznie podaje się do wiadomości Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia; tymczasowe zawieszenia przewidziane w niniejszym artyku­ le ogranicza się do środków niezbędnych do ochrony intere­ sów finansowych danej Strony. Nie przekraczają one okresu sześciu miesięcy, który może zostać przedłużony. Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia jest powiadamiany o tymczaso­ wych zawieszeniach bezzwłocznie po ich przyjęciu. Stano­ wią one przedmiot okresowych konsultacji w  Komitecie


Stabilizacji i Stowarzyszenia, zwłaszcza w celu ich zniesienia, gdy tylko okoliczności na to pozwolą. 5. Równocześnie z  powiadomieniem Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, zgodnie z ustępem 4 litera a) niniejszego arty­ kułu, dana Strona powinna opublikować zawiadomienie dla im­ porterów w  swoim Dzienniku Urzędowym. W  zawiadomieniu dla importerów powinna być zawarta informacja, że w odniesie­ niu do danego produktu stwierdzono na podstawie obiektywnych informacji brak współpracy administracyjnej lub istnienie niepra­ widłowości lub nadużyć. Artykuł  47 W przypadku popełnienia przez właściwe organy błędu we wła­ ściwym zarządzaniu systemem preferencyjnym dotyczącym wy­ wozu, a  zwłaszcza w  stosowaniu postanowień protokołu 3 do niniejszego układu, który to błąd wywiera skutki w  zakresie ceł przywozowych, Umawiająca się Strona, której dotyczą takie skut­ ki, może zwrócić się do Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia o zba­ danie możliwości podjęcia wszelkich możliwych środków celem naprawienia tej sytuacji. Artykuł  48 Stosowanie niniejszego układu nie narusza stosowania postano­ wień prawa wspólnotowego do Wysp Kanaryjskich.

b)

c)

TYTUŁ  V PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW, PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ŚWIADCZENIE USŁUG, KAPITAŁ ROZDZIAŁ I

Przepływ  pracowników

Artykuł 49

1. Z zastrzeżeniem warunków i zasad mających zastosowanie w każdym państwie członkowskim:

2. Z zastrzeżeniem warunków i zasad mających zastosowanie w  Czarnogórze, przyznaje ona pracownikom, którzy są obywa­ telami państwa członkowskiego legalnie zatrudnionymi na jej te­ rytorium, jak również ich współmałżonkom i  dzieciom legalnie przebywającym na terytorium Czarnogóry, traktowanie określo­ ne w ustępie 1.

a)

traktowanie przyznane pracownikom, którzy są obywatela­ mi Czarnogóry i którzy są legalnie zatrudnieni na terytorium państwa członkowskiego, jest wolne od wszelkiej dyskrymi­ nacji ze względu na obywatelstwo w zakresie warunków pra­ cy, wynagrodzenia lub zwolnienia w  porównaniu z obywatelami tego państwa członkowskiego;

Artykuł  50 1. Uwzględniając sytuację na rynku pracy w państwach człon­ kowskich oraz z  zastrzeżeniem ich ustawodawstwa i  przestrze­ gania zasad obowiązujących w  państwach członkowskich w dziedzinie mobilności pracowników: a) należy utrzymać i  w  miarę możliwości poprawić istniejące ułatwienia w dostępie do zatrudnienia pracowników z Czar­ nogóry, przyznane przez państwa członkowskie na mocy umów dwustronnych; pozostałe państwa członkowskie rozważą możliwość zawar­ cia podobnych umów.

b)

legalnie przebywający w  danym państwie członkowskim współmałżonek i  dzieci pracownika legalnie zatrudnionego na terytorium państwa członkowskiego, z  wyjątkiem pra­ cowników sezonowych lub pracowników objętych dwu­ stronnymi umowami w rozumieniu artykułu 50, o ile w tych umowach nie przewidziano inaczej, mają dostęp do rynku pracy w  tym państwie członkowskim w  okresie, w  którym ten pracownik ma zezwolenie na pracę.

b)

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/15

2. Po upływie trzech lat Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia zba­ da przyznanie dalszych udogodnień, w tym ułatwień w dostępie do szkoleń zawodowych, zgodnie z  przepisami i  procedurami obowiązującymi w państwach członkowskich, uwzględniając sy­ tuację na rynku pracy w  państwach członkowskich i  we Wspólnocie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.