Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 141

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 141

Strona 141 z 203

Weryfikacje przeprowadzają organy celne kraju wywozu. W  tym celu mają one prawo zażądać przedstawienia wszelkich dowodów oraz przeprowadzić weryfikację ksiąg rachunkowych eksportera lub innego rodzaju kontrolę, którą uznają za stosowną. 4. Jeżeli organy celne kraju przywozu podejmą decyzję o  za­ wieszeniu przyznania preferencyjnego traktowania w odniesieniu do danych produktów w oczekiwaniu na wyniki weryfikacji, ofe­ rują importerowi możliwość zwolnienia tych produktów, z  za­ strzeżeniem podjęcia wobec nich wszelkich niezbędnych środków ostrożności, jakie uznają za niezbędne. 5. Organy celne występujące z wnioskiem o weryfikację zosta­ ną jak najszybciej poinformowane o  jej wynikach. Wyniki te ja­ sno wskazują, czy dokumenty są autentyczne oraz czy dane produkty można uznać za pochodzące ze Wspólnoty, z Czarno­ góry lub z  jednego z  pozostałych krajów lub terytoriów, o  któ­ rych mowa w  art.  3 i  art.  4, oraz czy spełniają one pozostałe wymogi niniejszego protokołu. 6. Jeżeli w przypadkach uzasadnionych wątpliwości brak jest odpowiedzi w terminie dziesięciu miesięcy od dnia przedstawie­ nia wniosku o weryfikację lub jeżeli odpowiedź nie zawiera infor­ macji wystarczających do stwierdzenia autentyczności danego dokumentu lub rzeczywistego pochodzenia produktów, organy celne występujące z wnioskiem o weryfikację, z wyjątkiem szcze­ gólnych okoliczności, odmówią przyznania uprawnienia do preferencji. Artykuł  34 Rozstrzyganie sporów Jeżeli sporów dotyczących procedur weryfikacji, o których mowa w  art.  33, nie można rozstrzygnąć między organami celnymi, które wystąpiły z wnioskiem o weryfikację, a organami odpowie­ dzialnymi za przeprowadzenie takiej weryfikacji lub jeżeli pojawi się problem związany z interpretacją niniejszego protokołu, spór taki jest przedkładany Komitetowi Stabilizacji i Stowarzyszenia. We wszystkich przypadkach rozstrzyganie sporów między im­ porterem a  organami celnymi kraju przywozu podlega ustawo­ dawstwu wspomnianego kraju. Artykuł  35 Kary Karze podlega każdy, kto sporządza lub przyczynia się do spo­ rządzenia dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje w celu uzyskania traktowania preferencyjnego dla produktów. Artykuł 36 Strefy wolnocłowe 1. Wspólnota i Czarnogóra podejmują wszelkie kroki niezbęd­ ne do tego, by produkty będące przedmiotem handlu i objęte do­ wodem pochodzenia, których transport ma miejsce z wykorzystaniem strefy wolnocłowej znajdującej się na ich tery­ torium, nie były zastępowane innymi towarami ani nie były pod­ dawane czynnościom innym niż normalne stosowane w  celu zapobieżenia zepsuciu.


2. W drodze zwolnienia od postanowień zawartych w ust. 1, w przypadku gdy produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Czar­ nogóry są przywożone do strefy wolnocłowej na podstawie do­ wodu pochodzenia i zostają poddane obróbce lub przetworzeniu, jeżeli dana obróbka lub przetworzenie są zgodne z  postanowie­ niami niniejszego protokołu, to właściwe organy celne wystawia­ ją na wniosek eksportera nowe świadectwo przewozowe EUR.1.

TYTUŁ  VII CEUTA I  MELILLA

Artykuł  37 Stosowanie niniejszego protokołu 1. Użyte w art. 2 określenie „Wspólnota” nie obejmuje Ceuty i Melilli. 2. Produkty pochodzące z  Czarnogóry przy przywozie do Ceuty i  Melilli korzystają pod każdym względem z  takiej samej procedury celnej jak ta, która ma zastosowanie do produktów po­ chodzących z obszaru celnego Wspólnoty na mocy protokołu 2 Aktu przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Wspólnot Europejskich. Czarnogóra stosuje wobec przywozu produktów objętych niniejszym układem oraz pochodzących z Ceuty i Melilli taki sam system celny, jak dla produktów przy­ wożonych oraz pochodzących ze Wspólnoty. Do celów stosowania ust.  2 w  odniesieniu do produktów 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 141 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.